Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

Núm. 562750
Resolució del gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la qual s’aproven la convocatòria i les bases relatives a la provisió de quatre places amb contracte laboral fix com a professor de l’Orquestra Simfònica a las categories de violí segon tutti, violoncel tutti, viola tutti i ajuda de solista de flauta, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2021 i a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Segons el que estableix l'article 24.1 lletra i) dels Estatuts de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears (BOIB núm. 202, d'1 de desembre 2020), correspon al gerent desenvolupar la política de personal, segons les directrius del Patronat, i promoure els procediments de selecció i promoció.

Segons l'Acord del Patronat de la Fundació d'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de 2021 (BOIB núm. 178, de 28 de desembre de 2021), les convocatòries les places incloses a dita oferta pública d'ocupació hauran d'executar-se en un termini màxim de tres anys des de la publicació de la seva aprovació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, incloent-se en dita oferta tres places que es convoquen mitjançant aquesta Resolució.

D'altra banda, l'Acord del Patronat de la Fundació, de 23 de maig de 2022, pel qual s'aprova l'oferta pública d'estabilització i l'oferta d'ocupació pública ordinària per a l'any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació, inclou una plaça d'oferta pública ordinària, la qual es convoca mitjançant aquesta Resolució.

L'article 17 del Conveni Col·lectiu del personal de la Fundació disposa que la selecció de personal per a l'ingrés a la Fundació serà coberta mitjançant oposició lliure.

Per tot l'anterior, dict la següent

Resolució

PRIMER.-  Convocar oposició pel torn lliure per cobrir 4 places amb contracte laboral fix de professor de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, corresponent-se 3 a l'Oferta Pública d'Ocupació de 2021 (taxa de reposició ordinària) i 1 a l'Oferta Pública d'Ocupació de 2022 (taxa de reposició ordinària), que es desglossen de la forma següent:

 • 1 Plaça de Violí Segon Tutti
 • 1 Plaça de Viola Tutti
 • 1 Plaça de Violoncel Tutti
 • 1 Plaça d'Ajuda de solista de Flauta

SEGON.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria, que s'adjunten.

TERCER.- Ordenar la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Fundació.

QUART.- Aprovar que el termini de presentació d'instàncies serà de 25 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 4 d'octubre de 2022

El gerent Pere Malondra Sánchez

 

ANNEX I Bases del procediment

1.Objecte de la convocatòria i característiques dels llocs de treball

L'objecte d'aquesta convocatòria és la provisió, mitjançant contractes fixos, pel torn lliure, de quatre places de professors músics de l'Orquestra Simfònica a través d'audicions pel sistema d'oposició, amb les característiques següents:

VIOLÍ SEGON TUTTI

La plaça convocada de Violí Segon Tutti es correspon amb una plaça del grup de titulació A, en l'especialitat de VIOLÍ, amb les següents funcions i característiques:

 • Interpretar la part corresponent de l'obra per als tutti.
 • Obligació de substituir l'ajuda de solista en cas de ser necessari, percebent la part proporcional de la diferència de sou segons preveu la normativa d'aplicació (E.T. i Conveni Col.lectiu).
 • Característiques:
  • Illa destinació: Mallorca
  • Número de llocs de treball: 1
  • LLoc catalogat a la RLT de la Fundació
  • Tipus de jornada: temps complet
  • Personal laboral fix de la Fundació
  • Requisits de titulació: Títol superior de música, especialitat Violí
  • Nivell de català: B2 (exceptuat) (veure apartat de requisits de la Base Segona)
  • Retribució bruta anual: 40.167,83 euros

VIOLA TUTTI

La plaça convocada de Viola Tutti es correspon amb una plaça del grup de titulació A, en l'especialitat de VIOLA, amb les següents funcions i característiques:

 • Interpretar la part corresponent de l'obra per als tutti.
 • Obligació de substituir l'ajuda de solista en cas de ser necessari, percebent la part proporcional de la diferència de sou segons preveu la normativa d'aplicació (E.T. i Conveni Col.lectiu).
 • Característiques:
  • Illa destinació: Mallorca
  • Número de llocs de treball: 1
  • LLoc catalogat a la RLT de la Fundació
  • Tipus de jornada: temps complet
  • Personal laboral fix de la Fundació
  • Requisits de titulació: Títol superior de música, especialitat Viola
  • Nivell de català: B2 (exceptuat) (veure apartat de requisits de la Base Segona)
  • Retribució bruta anual: 40.167,83 euros

VIOLONCEL TUTTI

La plaça convocada de Violoncel Tutti es correspon amb una plaça del grup de titulació A, en l'especialitat de VIOLONCEL, amb les següents funcions i característiques:

 • Interpretar la part corresponent de l'obra per als tutti.
 • Obligació de substituir l'ajuda de solista en cas de ser necessari, percebent la part proporcional de la diferència de sou segons preveu la normativa d'aplicació (E.T. i Conveni Col.lectiu).
 • Característiques:
  • Illa destinació: Mallorca
  • Número de llocs de treball: 1
  • LLoc catalogat a la RLT de la Fundació
  • Tipus de jornada: temps complet
  • Personal laboral fix de la Fundació
  • Requisits de titulació: Títol superior de música, especialitat Violoncel
  • Nivell de català: B2 (exceptuat) (veure apartat de requisits de la Base Segona)
  • Retribució bruta anual: 40.167,83 euros

AJUDA DE SOLISTA DE FLAUTA

La plaça convocada d'Ajuda de solista de flauta es correspon amb una plaça del grup de titulació A, en l'especialitat de FLAUTA, amb les següents funcions i característiques:

 • Substituir provisionalment al solista i tocar segons papers.
 • Característiques:
  • Illa destinació: Mallorca
  • Número de llocs de treball: 1
  • LLoc catalogat a la RLT de la Fundació
  • Tipus de jornada: temps complet
  • Personal laboral fix de la Fundació
  • Requisits de titulació: Títol superior de música, especialitat Flauta
  • Nivell de català: B2 (exceptuat) (veure apartat de requisits de la Base Segona)
  • Retribució bruta anual: 45.050,16 euros

2. Requisits dels aspirants

Per ser admesos en el procés selectiu els aspirants hauran de tenir en el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents de participació:

 • Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola o qualsevol altra nacionalitat o situació de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015.
 • Edat: Tenir més de setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
 • Habilitació: No haver estat acomiadat com a personal laboral, ni separat com a funcionari de carrera ni haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí amb caràcter ferm mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes o entitats del sector públic, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral, en el qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació públic
 • Titulació: Tenir la titulació exigida de títol superior de Música, en l'especialitat corresponent a la plaça a què es presenti l'aspirant; o el corresponent d'un altre país, degudament homologat perquè desplegui els seus efectes a Espanya; o complir els requisits per a que sigui homologable al termini de presentació de sol·licituds de participació, amb els efectes rescissoris escaients si no s'aconseguís l'homologació.
 • Coneixement de llengua catalana: Certificat de nivell de català B2. Respecte del coneixement de la llengua catalana és aplicable la Disposició Addicional quarta del Decret 11/2017, de 24 de març, en la redacció introduïda per la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019: Si en el moment de la incorporació no pot acreditar el nivell exigit de coneixements de llengua catalana, en el seu contracte es farà constar que queda obligat a assolir i a acreditar el nivell mínim de català en el termini d'un any, i dins els dos anys successius el nivell de català corresponent al lloc de treball (B2).
 • Capacitats físiques i psíquiques: Possessió de les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per tal d'exercir les funcions corresponents.

D'altra banda, els aspirants que superin les proves selectives, hauran d'acreditar, mitjançant un certificat obtingut per revisió mèdica, que tenen les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per l'acompliment de les corresponents funcions o tasques.

3. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds s'estableix en 25 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas que el darrer dia del termini assenyalat sigui inhàbil, el termini de presentació s'estendrà fins al dia hàbil següent.

La presentació de les sol·licituds s'ha d'efectuar telemàticament, enviant el model de sol·licitud i la resta de documentació al correu electrònic: oposicions@simfonicadebalears.com

La no presentació de la sol·licitud en temps i forma suposarà la no admissió del sol·licitant.

Per qualsevol dubte sobre la presentació d'instàncies o del procés selectiu, poden escriure un correu electrònic a oposicions@simfonicadebalears.com o telefonar al 971287565 (Departament de Producció).

4. Model de sol·licitud i documentació a presentar

La sol·licitud es podrà formalitzar segons el model normalitzat que figura en l'annex I d'aquestes bases. Dita sol·licitud inclou declaració jurada del aspirant en relació amb que compleix tots els requisits de la convocatòria.

A banda de la sol·licitud, s'haurà de presentar obligatòriament, la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, NIE, o passaport en cas dels aspirants estrangers sense NIE.
 • Fotocòpia del Títol Superior de Música de l'instrument corresponent a la plaça a què es volen presentar.
 • Un Curriculum Vitae musical, amb llargària màxima d'un sol full per davant i darrere.
 • Certificat de llengua catalana de nivell B2 (veure excepció explicada a la Base Segona)

A banda de l'anterior documentació obligatòria, i als efectes de considerar-lo com a mèrit, segons l'establert a la Disposició Addicional quarta del Decret 11/2017, de 24 de març, els aspirants que disposin d'un certificat de nivell de català superior a l'exigit, podran presentar una fotocòpia del mateix per tal que es valori com a mèrit, concretament els següents:

 • Certificat de Nivell C1 de Català.
 • Certificat de Nivell C2 de Català.

5. Admissió dels aspirants

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà a la web (apartat de:  ADMINISTRACIÓ/RECURSOS HUMANS) de la Fundació (https://simfonicadebalears.com) la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació expressa de la causa d'exclusió. Aquesta publicació (identificació amb els números de DNI) es considerarà amb caràcter general com a notificació als interessats.

A fi d'esmenar les causes que hagin motivat l'exclusió en la llista esmentada, els aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació, per al·legar i presentar la documentació corresponent al correu electrònic: oposicions@simfonicadebalears.com

Mitjançant la llista definitiva de persones admeses i excloses es decidirà sobre les al·legacions plantejades pels interessats en el procediment sobre la seva exclusió, i la publicació de la llista en la web de la Fundació els servirà de notificació.

6. Tribunal qualificador

L'avaluació de les proves dels aspirants serà encomanda a l'òrgan col·legiat de caràcter tècnic previst en el Conveni Col·lectiu que actuarà sotmès a les normes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a les proves de Violí Segon, Viola i Violoncel, el tribunal serà el següent:

President: Director titular de l'Orquestra. Suplent: Director d'orquestra amb àmplia trajectòria professional.

Vocals titulars (indicant-se els suplents entre parèntesi): Concertino (solista violí I), concertino associat (tutti violí I, per sorteig), solista de Violí II (tutti violí II, per sorteig), ajuda de solista de Violí II (tutti violí II, per sorteig), solista de Viola (tutti viola, per sorteig), ajuda de solista de Viola (tutti viola, per sorteig), solista de violoncel (tutti violoncel, per sorteig), ajuda de solista de violoncel (tutti de violoncel, per sorteig), solista de contrabaix (tutti de contrabaix, per sorteig), ajuda de solista de contrabaix (tutti de contrabaix, per sorteig), tres solistes per sorteig d'entre els instruments de fusta, arpa, metall i percussió (suplents tres ajudes solistes per sorteig de fusta, metall i percussió).

Secretari (sense vot): La cap de producció. Com a suplent, l'oficial de producció.

Per a les proves de Flauta, el tribunal serà el següent:

President: Director titular de l'Orquestra. Suplent: Director d'orquestra amb àmplia trajectòria professional.

Vocals titulars (indicant-se els suplents entre parèntesi): Concertino (concertino associat), Solista de Flauta (solista de violí I), ajuda de solista de flauta/flautí (violí tutti I per sorteig), solista d'oboè (solista de Violí II), un ajuda de solista de oboè (ajuda de solista de violí II), un ajuda de solista d'oboè (tutti violí II, per sorteig), solista de fagot (solista de violoncel), un ajuda de solista de fagot (ajuda de solista de violoncel), un ajuda de solista de fagot (tutti violoncel, per sorteig), solista de clarinet (solista de viola), un ajuda de solista de clarinet (ajuda de solista de viola), un ajuda de solista de clarinet (tutti viola, per sorteig), un solista de trompa (solista de contrabaix), un solista de trompa (ajuda de solista de contrabaix), solista de trompeta (ajuda de solista de trombó tenor), ajuda de solista de trompeta amb més antiguitat (ajuda de solista de trompa per sorteig), solista de trombó (ajuda de solista de trombó baix), solista de tuba (ajuda de solista de trompa, per sorteig).

Secretari (sense vot): La cap de producció. Com a suplent, l'oficial de producció.

En el moment de la determinació nominal del Tribunal, es podrà nomenar un especialista de l'instrument que pertoqui, que formarà part del Tribunal amb veu i amb vot.

Els representants del comitè d'empresa podran assistir tant a les proves com a les deliberacions en qualitat d'observadors, però no podran intervenir en els debats ni en les deliberacions.

El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència del president, el secretari i sense l'assistència de més de la meitat dels seus vocals, titulars o suplents, indistintament.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o les incidències que es presentin i prendre els acords necessaris pel que fa a la interpretació de les bases.

Alhora de la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos, es publicarà al Web de la Fundació la identificació nominal dels membres titulars, i els suplents corresponents, del Tribunal qualificador.

El Tribunal estendrà acta de totes les seves sessions. En les actes, i seguint el que disposa l'article 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, s'exposarà la puntuació atorgada pel Tribunal.

L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal es farà efectiva d'acord amb el que disposen els articles corresponents de la normativa de règim jurídic del sector públic. En concret, els següents:

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

7. Desenvolupament del procés selectiu i execució de les audicions

Les audicions es duran a terme entre els dies 19 a 22 de desembre de 2022, ambdós inclosos, al Palau de Congressos de Palma (c/ Felicià Fuster núm. 2, CP 07006, de Palma). El dia 19 es duran a terme les audicions d'ajuda de solista de flauta, el dia 20 les violí tutti segon, el dia 21 les de violoncel tutti i el dia 22 les de viola tutti. A les 09:00h. de cada un dels esmentats des es durà a terme el sorteig de l'ordre d'audició dels aspirants.

En cada fase, la compareixença dels aspirants serà requerida de viva veu; s'exclouran els que no compareguin al sorteig.

En cada una de les proves el Tribunal es guarda la potestat de posar-hi fi en el moment que consideri oportú. Es vetllarà per evitar qualsevol marca, avís o senyal que pogués identificar l'aspirant.

Queda prohibit l'ús de telèfons mòbils o altres dispositius per a tots els aspirants i per als membres del Tribunal durant la realització de les proves a fi d'impedir qualsevol tipus de comunicació entre el Tribunal i qualsevol persona externa a aquest. Els aspirants queden advertits que el fet d'utilitzar-los donarà lloc a l'exclusió de l'audició.

Els aspirants hauran d'observar a cada moment les instruccions dels membres del Tribunal o del secretari durant la celebració de les proves, per a un desenvolupament adequat. Qualsevol alteració en el normal desenvolupament de les proves per part d'algun dels aspirants, quedarà reflectida a l'acta corresponent, podent continuar l'esmentat aspirant el desenvolupament de l'exercici amb caràcter condicional fins que el Tribunal resolgui sobre l'incident.

Els aspirants perdran el seu dret quan es personin als llocs de celebració dels exercicis quan ja s'hagi iniciat el sorteig previ a les fases o per la inassistència a les mateixes, encara que es degui a causes de força major.

Les proves seran obertes al públic, complint amb les mesures sanitàries relatives a la COVID-19. No es podrà accedir a les sales una vegada començades les proves. Així mateix, no es permetrà l'ús de mòbils o altres dispositius electrònics al públic assistent.

Les proves de selecció consistiran en quatre fases, essent les tres primeres audicions i la darrera un trial, amb les concrecions següents:

Primera fase: amb cortina, tindrà caràcter eliminatori per als candidats que obtinguin menys de 6 punts.

Segona fase: amb cortina, tindrà caràcter eliminatori per als candidats que obtinguin menys de 6 punts.

Tercera fase: amb cortina, tindrà caràcter eliminatori per als candidats que obtinguin menys de 6 punts.

Finalitzada la tercera fase, el Tribunal acordarà que passin a la següent fase consistent en una Prova d'Orquestra (Trial) als tres candidats que, havent superat la tercera fase, haguessin obtingut les notes més altes resultat de la mitjana de la segona i tercera fase (mínim de 6 a ambdues), i sumat el mèrit català a aquesta mitjana.

Quarta fase: Prova d'Orquestra (Trial):

Consistirà en la participació de cadascun dels tres aspirants seleccionats en un màxim de tres programes a executar per l'OSIB, un d'ells, almenys, sota la direcció del director titular de l'OSIB.

Durant aquesta fase del procés de selecció els candidats se sotmetran a les mateixes condicions laborals que els treballadors que acudeixen com a reforç a l'execució de programes concrets amb l'OSIB.

L'ordre de participació dels candidats es determinarà per sorteig i només es podrà modificar en el cas d'impossibilitat justificada d'assistir al que li correspongui. A la vista del desenvolupament d'aquesta prova, el Tribunal podrà decidir que algun dels candidats no esgoti els tres programis previstos, la qual cosa suposarà la seva exclusió del procediment.

Després del desenvolupament d'aquesta prova, el Tribunal procedirà a la selecció final del candidat i per això es procedirà de la següent forma:

• En una primera votació es descartarà al candidat que, dels tres que han passat a la Fase de Prova d'Orquestra (Trial), hagi mostrat menor nivell segons el parer del Tribunal. Per a això es procedirà a votar als tres candidats per part de cada membre del Tribunal, que disposarà d'un únic vot, i es descartarà al que menys vots positius hagi obtingut.

• Sobre els dos candidats restants es procedirà a una nova votació en les mateixes condicions, i es proposarà per a la seva contractació a aquell que major nombre de vots positius hagi obtingut, havent de comptar amb el vot favorable del Director Titular.

8. Sistema de qualificació

Cada membre del Tribunal puntuarà cada exercici de cada fase amb un número del 0 (puntuació més baixa) al 10 (puntuació més alta), i podrà afegir com a màxim un decimal. Una vegada anotades totes les puntuacions de tot el Tribunal, es rebutjaran la més alta i la més baixa. Finalment, es realitzarà una mitjana amb dos decimals, la qual serà la puntuació final de la fase.

La puntuació que els membres del Tribunal atorguin a cada aspirant serà secreta. Cada membre del Tribunal tindrà un full per a cada prova, en què escriurà la nota atorgada i les observacions que consideri. Aquest full serà anònim i la persona que exerceixi la secretària del Tribunal el recollirà al final de cada prova. El resultat de la fase serà anunciat públicament per part de la secretària del Tribunal i al dia següent a la web de la Fundació.

Per a la confecció de les llistes de resultats acabada la tercera fase (la qual determinarà qui passa a la fase del Trial), als aspirants que hagin obtingut un mínim d'un 6 tant a la segona com a la tercera fase, s'haurà de sumar fer la mitjana de la segona i la tercera fase, a dita mitjana s'haurà de sumar el mèrit relatiu a l'acreditació dels següents nivells de català de la següent forma:

 • Certificat del Nivell C1 de Català: +0,10 punts
 • Certificat del Nivell C2 de Català: +0,20 punts

Atès que aquests dos nivells de català són del mateix itinerari, la puntuació no és acumulativa, en el sentit que la puntuació per al certificat de nivell superior se subsumeix la del certificat de nivell inferior.

9. Resultats de les proves i trial

Una vegada acabada la tercera fase, el Tribunal publicarà una llista provisional per instrument i per ordre de major a menor puntuació dels aspirants que hagin superat totes les fases, sumant-se a la puntuació de la tercera fase (si obtingueren més d'un 6) el mèrit del coneixement de llengua catalana per a la confecció d'aquestes llistes. Les persones que ocupin els tres primers llocs d'aquesta llista, passaran a la Fase de Trial, la resta de persones conformaran les borses.

La publicació de les llistes provisionals donarà lloc a l'inici d'un termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació en cas que es vulguin recórrer o impugnar els resultats. Acabat dit termini, es publicaran les llistes definitives, i la publicació de les mateixes servirà de comunicació en relació amb les possibles reclamacions.  

Durant la fase de Trial, el resultat de cada votació i decisió presa haurà de ser publicada a la web de la Fundació.

Per tant, el Tribunal declararà per a cada una de les places o especialitats, com a únic aprovat a cada plaça, als aspirants que superin la fase de Trial com els més votats i elevarà l'acta a l'òrgan competent. Segons Conveni Col·lectiu, els seus contractes establiran un període de prova de sis mesos.

Les persones proposades per ocupar les places podran ser requerides en el moment de la signatura del contracte per presentar els originals de les titulacions o certificats presentats com a requisits i mèrits.

10. Funcionament de les borses

Els aspirants que hagin superat la tercera fase (més d'un 6) però que no passin a la fase de Trial, formaran part d'una borsa de treball per a futures contractacions laborals com a interins o com a reforços. Aquestes llistes seran prioritàries sobre anteriors llistes conformades a tal efecte, quedant aquestes darreres com a subsidiàries.

Les borses de treball tindran una vigència màxima de tres anys, a partir de la publicació de les llistes definitives de cada instrument.  La vigència de les borses podrà ser prorrogada amb caràcter extraordinari mitjançant Resolució motivada.

La crida de les persones es realitzarà per estricte ordre de la puntuació obtinguda. Una vegada acabada la relació laboral regida pel RD 1435/85 o la relació laboral temporal o d'interinitat, l'aspirant es reincorporarà a la borsa en el seu lloc originari.

La renúncia a incorporar-se a una plaça, excepte en els casos de crides realitzades en el marc del règim jurídic d' artistes en espectacles públics (R.D. 1435/85), suposarà passar al darrer lloc de la llista.

Les borses dels instruments inclosos a aquesta convocatòria seran les prioritàries a l'Orquestra, i les anteriors quedaran com a borses subsidiàries quan s'esgotin les formades per la present oposició.

Només els candidats que figuren a les llistes d'interins que hagin obtingut més d'un 7 podran ser contractats per exercir les funcions de solista en les diferents modalitats de contractes que es precisin.

11. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment dels disposat en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, la FOSIB informa, a les persones interessades a participar en el procés selectiu objecte de la present convocatòria, que les dades de caràcter personal que facilitin seran incorporats a un fitxer la finalitat del qual és la selecció de personal i els reconeix la possibilitat d'exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, acompanyat de fotocòpia de DNI o document equivalent, que podrà ser presentat al registre de la FOSIB o al correu electrònic informacio@simfonicadebalears.com

La participació en el procés selectiu suposa l'autorització a la FOSIB per a procedir al tractament de les seves dades en els termes anteriorment descrits, així com la publicació de les dades merament identificatives i dels resultats de la convocatòria en els diaris i butlletins oficials corresponents i en els taulers d'anuncis o en la pàgina web de la FOSIB, en el seu cas. A més, la participació també suposa l'autorització perquè es tractin les dades personals per a la gestió de la borsa de treball que es derivi d'aquest procés. Així mateix, implica l'autorització per al tractament de la documentació que han d'aportar els aspirants en el curs del procediment de selecció.

12. Reserva per a persones amb discapacitat

D'acord amb el que disposa el darrer paràgraf de l'article 59.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, es reserva una quota del 7 % de les vacants perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s'hagi d'acreditar la compatibilitat amb les funcions de la categoria professional corresponent.

A aquest efecte, se'ls ha d'oferir les vacants número 7 i les posteriors, de catorze en catorze, de la borsa, és a dir, els llocs número 21, 35, 49, 63... i així successivament. No obstant això, se'ls ha d'oferir també llocs de treball, quan els correspongui per la puntuació obtinguda en el procés.

Les places corresponents a l'Oferta Pública d'Ocupació de 2021 no són de reserva per a persones amb discapacitat. No obstant això, amb independència que formin part de la borsa general, s'haurà de constituir una llista pel torn específic de persones amb discapacitat, per ordre de prelació.

En tot cas, l'oferta del lloc està supeditada al fet que la discapacitat de la persona aspirant concreta sigui compatible amb les tasques del lloc de treball.

 

ANNEX II MODEL D'INSTÀNCIA PER A LA CONVOCATÒRIA DE PLACES FIXES A LA FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS

 

Cos o plaça a què aspira/Cuerpo o plaza a que aspira:                                                                                    

PROFESSOR/A  DE       (  )    Tutti Violí Segon        (  )  Tutti Violoncel            (  )   Tutti Viola         (  )    Ajuda de solista de flauta                                                       

DADES PERSONALS I DE CONTACTE / DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO

1r cognom / 1er apellido                            2n cognom / 2º apellido                                  Nom/Nombre

.............................................................       .................................................................       ..................................................................

Tipus d'identificació / Tipo de identificación:  ( )     DNI        ( ) NIE         ( ) PAS.          Número....................................................

País de naixement/País de nacimiento  ..........................................                         

Domicili actual: Ciutat/Ciudad ............................................. Província/Provincia ..........................................      País .....................................

Nom de la via/Nombre de la vía            Número     Bloc/Bloque         Escala/Escalera     Planta          Porta/Puerta     

...................................................................................................................................................................................................

Telèfon mòbil/Teléfono móvil ................................. Adreça electrònica/Correo electrónico ...................................................

DECLARACIÓ PERSONAL / DECLARACIÓN PERSONAL

  ( ) Manifesta reunir, a la data de finalització del període de presentació d'instàncies, totes les condicions exigides en les bases de la convocatòria / Manifiesto reunir, a la fecha de finalización de presentación de instancias, todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatòria

  ( ) En cas de tenir algun problema material per fer la prova, cal que especifiqueu quin tipus d'adaptació necessiteu / Si necesita algun tipo de adaptación material para la realización de la prueba, indique cuál:

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Que trobeu convenient admetre'm a les proves selectives a què fa referència aquesta instància, indicant que: / Ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, indicando que:

(  )  Necessitaré pianista aportat per l'Orquestra/Necesitaré pianista aportado por la Orquesta              (  ) Aportaré Pianista propi/propio       

Indicar obres a interpretar:   

1ª Fase – Obra: ...........................................      

2ª Fase – Obra: ....................................................

Palma, ...... de ...................................... de ...............                            Signatura de la persona sol·licitant/                                                                                                                                                                           Firma de la persona solicitante

 

 

A LA GERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS

 

ANNEX III TEMARI DE LES AUDICIONS

Relació de fragments musicals que composen cada una de les tres primeres fases de què consten les proves selectives:

Proves Flauta Ajudant de solista de flauta

1a fase; interpretació del següent concert (obra obligada):

- Concert per a flauta núm. 1 en sol major KV 313 de W.A. Mozart, mov. 1r i 2n.

2a fase;

1. Interpretació d'una de las següents obres de lliure elecció:

- Partita en la menor per a flauta sola BWV 1013 de J.S. Bach

- Sonata per a flauta i piano en re major op.94 de S. Prokofiev

- Concert per a flauta de J. Ibert

2. Interpretació de dos fragments orquestrals escollits pel tribunal des de la llista de passatges de la 3a fase.

3a fase; interpretació de fragments orquestrals (Orchester Probespiel, Schott)

a) Flauta

- Passió segons sant Mateu de J.S. Bach (pàg. 1)

- Simfonia núm. 3, mov. 4 de L. V. Beethoven (pàg. 1)

- Leonora, Obertura nº3 de L.v. Beethoven (pàg. 2)

- Simfonia núm. 4, mov.4 de J. Brahms (pàg. 6)

- Prélude à l'après-midi d'un faune de C. Debussy (pàg. 8)

- Metamorfosi simfònica de P. Hindemith (pàg. 10)

- Somni d'una nit d'estiu, Scherzo de F. Mendelssohn (pàg. 13)

- Pere i el llop de S. Prokofiev (pàg. 18)

- Daphnis et Chloé de M. Ravel (pàgs. 18-19)

- El carnaval dels animals de C. Saint-Saëns (pàg. 23)

b) Flautí

- Simfonia núm. 9, mov. 4 de L. V. Beethoven (pàgs. 42-43)

- Concert per a piano en sol de M. Ravel (pàg. 49)

- Ma Mère l'Oye, mov. 3 de M. Ravel (pàg. 49)

- Simfonia núm. 9, mov. 2 i 3 de D. Shostakovich (pàgs. 52-53)

- Simfonia núm. 4, mov. 3 de P. I. Tchaikovsky (pàg. 54)

Proves Viola tutti

1a fase; interpretació d'un dels següents concerts (obra obligada):

- Concert per a viola en re major mov. 1r amb Cadència de K. Stamitz

- Concert per a viola en re major mov. 1r amb Cadència de F. Hoffmeister

2a fase;

1. Interpretació d'una de les següents obres de lliure elecció:

- Concert per a viola de B. Bartók mov. 1r

- Concert per a viola de W. Walton mov. 1r

- Concert per a viola de P. Hindemith mov. 1r

 

2. Interpretació dels següents fragments orquestrals (Orchester Probespiel, Schott):

- Simfonia núm. 4, mov. 2 de A. Bruckner (pàg. 19)

- Don Juan de R. Strauss (pàg. 40)

3a fase; interpretació de fragments orquestrals (Orchester Probespiel, Schott):

- Simfonia núm. 5, mov. 2 de L. V. Beethoven (pàg. 10)

- Carnaval romà de H. Berlioz (pàg. 12)

- Somni d'una nit d'estiu, Scherzo de F. Mendelssohn (pàg. 29)

- Simfonia núm. 40, mov. 4 de W. A. Mozart (pàg. 30)

- Simfonia clàssica, mov. 1 i 4 de S. Prokofiev (pàgs. 33,34)

- La núvia venuda, Obertura de B. Smetana (pàg. 37)

- Simfonia núm. 5, mov. 3 de P. I. Tchaikovsky (pàg. 42)

- Tannhauser, Obertura de R. Wagner (pàg. 51, 52)

- Euryanthe, Obertura de C. M. von Weber (pàg. 53)

Proves Violoncel tutti

1a fase; interpretació d'un dels següents concerts (obra obligada):

- Concert per a violoncel en do major, mov. 1r amb Cadència de F. J. Haydn

- Concert per a violoncel en re major, mov. 1r amb Cadència de F. J. Haydn

2ª fase;

1. Interpretación d'una de les següents obres de lliure elecció:

- Concert per a violoncel de A. Dvorak (1 moviment a elegir)

- Concert per a violoncel de R. Schumann (1 moviment a elegir)

- Concert per a violoncel de E. Elgar (1 moviment a elegir)

2. Interpretació dels següents fragments orquestrals (Orchester Probespiel, Schott):

- Don Juan de R. Strauss (pàgs. 23-24)

- Simfonia núm. 5, mov. 2 de L. V. Beethoven (pàg. 8)

3a fase; interpretació de fragments orquestrals (Orchester Probespiel, Schott):

- Simfonia núm. 2, mov. 2 de J. Brahms (pàg. 16)

- Les núpcies de Fígaro, Obertura de W. A. Mozart (pàg. 20)

- La núvia venuda, Obertura de B. Smetana (pàgs. 20-22)

- Simfonia núm. 6, mov. 2 de P. I. Tchaikovsky (pàg. 30)

- Rèquiem, Offertorium de G. Verdi (pàg. 35)

- Tristany i Isolda, Introducció Acte I, Acte II de R. Wagner (pàg. 43)

Proves Violí II tutti

1a fase;

1.Interpretació del primer i segon moviment, amb cadències, d'un dels següents concerts

(obra obligada):

- W.A. Mozart: Concert nº 3 per a violí i orquestra KV 216 en sol mayor

- W.A. Mozart: Concert nº 4 per a violí i orquestra KV 218 en re mayor

- W.A. Mozart: Concert nº 5 per a violí i orquestra KV 219 en la mayor

2. . Interpretació del següent fragment orquestral (Orchester Probespiel, Band 2, Schott):

- Don Juan, 2ª veu (pàg. 61-63)

2ª fase;

1.Interpretació del primer temps complet amb cadència d'un dels següents concerts:

- L. Van Beethoven: Concert per a violí op. 61 en re major

- J. Brahms: Concert per a violí op. 77 en re major

- F. Mendelssohn: Concert per a violí op. 64 en mi menor

- C. Saint-Saëns: Concerto Nº. 3 per a violí en si menor, op. 61

- J. Sibelius: Concert per a violí op. 47 en re menor

- P.I. Tchaikovsky: Concert per a violí op. 35 en re major

​​​​​​​​​​​​​​2. Interpretació de tres fragments orquestrals escollits pel tribunal des de la llista de passatges de la 3a fase

3ª fase; interpretació de fragments orquestrals:

- Mendelssohn: Somni d'una nit d'estiu, Obertura, violi 1, 1ª veu  (pàg. 32–33)*

- Bruckner, Sinfonía nº 9, mov.3, violi II (pàg. 27-28) *

- Mozart. Sinfonía 39, mov. 4 (pàg. 37)*

- Weber. Oberon obertura, (pàg. 77-78)*

- Mozart. Les noces de Fígaro, obertura, violin 1, 2ª veu (pàg. 44)*

- Schubert. Simfonia nº 4 (pàg. 52)*

- Prokofiev. Romeu i Julieta, suite 1, mov.7 des de nº 70 fins a nº 74

- Verdi. Nabucco. Va, pensiero, des de nº 27 fins a nº 29

*Passatges d'orquestra del Orchester Probespiel Band 2 Ed. 7851 (ed. Schott)