Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 564563
Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es determina la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses i l’adjudicació dels llocs de treball corresponents a la convocatòria, pel procediment de lliure designació, de llocs de Supervisors/as d'Unitat d'Infermeria de la Gerència 60301, a l’Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents i fonaments de dret

1.- Mitjançant la Resolució de data 3 d'agost de 2022 de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera,  publicada en el BOIB núm. 106  d'11 d'agost de 2022, es varen convocar pel procediment de lliure designació diversos llocs  de Supervisor/a d'unitat d'infermeria de la Gerència 60301, Hospital Can Misses d'Eivissa de l´Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Segons el que es disposa l'apartat 1 de  l'Annex I de la citada Resolució, els llocs convocats són els següents:

  • 1 Lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei de Medicina Interna F.
  • 1 Lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei d'Urgències.
  • 2 Llocs de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei de Consultes Externes.
  • 1 Lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei de Paritori.

2.- D'acord amb el que disposa el punt 3.2 de les bases reguladores de la convocatòria, els sol·licitants disposaven d'un termini de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per presentar les corresponents sol·licituds.

3.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i vist el que determina el punt 5.1 de las bases de la convocatòria,  el dia 6 de setembre de 2022 es va publicar a la pàgina web de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera la Resolució de la directora gerent de la mateixa data, mitjançant la qual es determinava la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria.

4.- Vist que una vegada vençut el termini d'al·legacions no consta que se n'hagin presentant i atès el procediment establert en les bases de la convocatòria, s'han valorat els currículums de les persones aspirants admeses en aquesta convocatòria per tal de seleccionar les persones candidates més idònies per ocupar els llocs convocats.

En virtut de les competències atribuïdes en el punt 3 de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020, per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020), es dicta la següent

RESOLUCIÓ

1.- ELEVAR A DEFINITIVA la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria pel procediment de lliure designació de llocs de supervisors/as d'unitat d'infermeria de la Gerència 60301, a l' Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, la qual va ser establerta per Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera de data 6 de setembre de 2022.

2.- ADJUDICAR ELS LLOCS DE SUPERVISOR/A CONVOCATS a les persones aspirants que han resultat més idònies, segons es detalla a continuació:

  • 1 lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del SERVEI DE MEDICINA INTERNA F. a la Sra. BEATRIZ LERMA GARCÍA, amb DNI núm. *****348Z.
  • 1 lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del SERVEI D'URGÈNCIES a la Sra. LIDIA MOLINS BAENA, amb DNI núm. *****848J.
  • 1 lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del SERVEI DE CONSULTES EXTERNES a la Sra. IRUNE ZARRAGOICOECHEA JÁUREGUI, amb DNI *****843K.
  • 1 lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del SERVEI DE CONSULTES EXTERNES a la Sra. NOELIA TEJADO CORBACHO, amb DNI *****782D.
  • 1 lloc de supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del SERVEI DE PARITORI a la Sra. NIEVE CLARA MATTEAZZI, amb NIE *****568F.

3.- PUBLICAR la present Resolució en la pàgina web de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.- COMUNICAR a les persones seleccionades que els nomenaments tendran efectes des de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs de potestatiu reposició davant el mateix òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la seva publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Alternativament pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant la Jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació, d'acord amb els articles 8.2.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. En el cas que hagi interposat recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi dictat la resolució expressa o presumpta, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

Eivissa, 28 de setembre de 2022

La directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera M. Carmen Santos Bernabeu P.D. Consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020)