Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 563133
Aprovació del borsí d'Enginyer/a Industrial de l'Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 16681 de 21 de setembre de 2022, va acordar el següent:

PRIMER.- Aprovar, segons la proposta definitiva que han efectuat els tribunals qualificadors dels concursos oposició pel torn lliure pertanyent a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat enginyeria industrial, grup A, subgrup A1,  per formar part del borsí per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l'Administració especial de l'Ajuntament de Palma, convocades per decrets del  Regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, números 8211 i 8213 de 10 de maig de 2021 (BOIB núm. 64, de 18 de  maig de 2021), la composició final de la borsa amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

SEGON.- Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis virtual, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'Ajuntament de Palma.

 

ANNEX I Llista definitiva dels integrants del borsí d'Enginyer/a Industrial

ORDRE

DNI

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

1

****765**

JOAN AMENGUAL ÁLVAREZ

40,90

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (27 de setembre de 2022)

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón