Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

Núm. 565467
Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar amb caràcter d’interinitat en lloc vacant un/a Tècnic/a Superior TIC Turisme per a l'Àrea de TIC Turisme de la Fundació Bit (Referència TURIS01-22 / 1)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Primera.- La selecció es regirà per les indicacions recollides en la present convocatòria i en la normativa d'aplicació.

Segona.-  La persona treballadora s'integrarà dins l'equip de l'àrea de TIC Turisme on realitzarà tasques d'anàlisis, desenvolupament i suport a la implantació d'aplicacions informàtiques relacionades amb l'àmbit del turisme dins l'Administració pública.  Es tracta d'aplicacions estratègiques que es troben implantades al Govern de les Illes Balears.  Actualment es desenvolupen aplicacions com serveis web pel portal de promoció turística oficial Illesbalears.travel, Illessostenibles.travel, plataforma d'abonaments turístics i el projecte big-data Escolta Activa de marques turístiques.

Per a desenvolupar aquestes tasques s'empraran, entre altres, algunes de les següents tecnologies i/o llenguatges de programació: JavaScript ES6, Node.js, React i React Native.  Dins l'equip s'aplica una metodologia de feina basada en AGILE.

S'ofereix un contracte d'interinitat en lloc vacant per al lloc de feina de Tècnic/a Superior TIC Turisme, grup de classificació A, amb una remuneració bruta anual de 26.714,15.-€ distribuïda en dotze pagues. Jornada completa de 37,5 hores setmanals, amb el següent horari general de dilluns a divendres de 8:00h a 15:30h i amb  un règim flexible d'entrada i sortida. També amb condicions laborals que afavoreixen la conciliació de la vida laboral i familiar, dies d'assumptes propis i la possibilitat d'adherir-se al Pla de Teletreball de l'entitat.

Tercera.- El procés de selecció es realitzarà mitjançant una oferta d'ocupació pública amb la publicació al BOIB i els/les candidats/es hauran de complir els següents requisits:

 • Nacionalitat espanyola o alguna altra d'acord amb l'article 57 de l'E.B.E.P.
 • Tenir 18 anys d'edat complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitat/da de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que complien,  en el cas que haguessin estat separats/des, inhabilitats/des o acomiadats/des disciplinàriament. En el cas de ser de nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitats/des o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, a l'accés a un lloc de feina en una entitat del sector públic instrumental del Govern de les Illes Balears.
 • Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de la categoria laboral en què s'inclou el lloc de feina.
 • Estar en possessió de la titulació de Llicenciat/da en Informàtica, Grau d'Enginyeria en Informàtica o titulació equivalent.
 • Coneixements de català, nivell mínim B2.

Quarta.- El procés de selecció es realitzarà per una Comissió de Selecció:

President: Esteban Lladó Martí, Cap Àrea TIC Turisme (titular); Francesc Tous Llull, Cap Àrea TIC Innovació (suplent)

Vocal: María Elena Aguado Martínez, Tècnica Superior TIC Turisme (titular); Antoni Nadal Bennasar, Tècnic Superior Govern Digital (suplent)

Secretària: Raquel Díaz Martín, Cap Àrea Recursos Humans (titular); Sonia Plaza García, Administrativa Recursos Humans (suplent).

Fase 1

Els/les aspirants hauran d'aportar la documentació justificativa (original i fotocòpia) a les oficines de la Fundació Bit, carrer Laura Bassi, s/n-Centre Empresarial Son Espanyol, Parc-Bit, en l'horari de 09:00h a 13:00h. També es pot remetre mitjançant correu electrònic seleccion@fundaciobit.org o a través de correu postal, en ambdós casos amb còpia acarada. No seran admeses en el procés de selecció les candidatures que no es presentin en el termini i amb les formes abans descrites. 

 • Sol·licitud de participació en el procés (a disposició a la web de la Fundació Bit: https://www.fundaciobit.org/ i a les oficines de l'entitat).
 • Fotocopia del D.N.I. o en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, document acreditatiu de la personalitat (N.I.E. o targeta de residència).
 • Curriculum Vitae.
 • Certificació de la titulació de Llicenciat/da en Informàtica, Grau d'Enginyeria en Informàtica o titulació equivalent.
 • Nivell B2 de català. S'ha d'aportar certificat oficial expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat.
 • Declaració jurada o promesa, Annex I.
 • Autobaremació de mèrits, Annex II.

Les persones interessades en participar en la convocatòria disposen de 15 dies naturals per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, es publicarà una llista provisional d'admesos/es i exclosos/es amb un termini de 7 dies naturals per a esmenar les possibles omissions i/o deficiències.

El Gerent de l'entitat emetrà resolució amb la llista definitiva d'admesos/es i començarà la següent fase.

Fase 2

PROVA DE CONEIXEMENTS: Prova tipus test amb 20 preguntes amb 4 respostes cadascuna. De cada pregunta només una resposta de les quatre possibles serà correcta. Es platejaran preguntes tretes del següent contingut:

 1. Node.js Tutorial: https://www.w3schools.com/nodejs/default.asp
 2. Javascript Tutorial: https://www.w3schools.com/js/default.asp
 3. React.js Tutorial: https://www.w3schools.com/react/default.asp

Aquesta prova tindrà una durada màxima de 60 minuts. Cada pregunta tindrà una puntuació total de 0,25 punts. Les preguntes mal contestades restaran 0,083 punts. Els/les candidats/es, per a superar aquesta prova, hauran de treure una nota mínima de 2 punts, arrodonint al segon decimal la puntuació final.

Els/les aspirants han d'acudir a la prova de coneixements amb el D.N.I. o en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, amb un document acreditatiu de la personalitat.

Fase 3

ENTREVISTA PERSONAL: Màxim 1 punt. Es valoraran les competències específiques que es requereixen per la realització de la feina: Tenir capacitat de treballar en equip, capacitat d'autoaprenentatge i ràpida adaptabilitat al nou entorn.

Fase 4

EXPERIÈNCIA LABORAL: Experiència laboral en llocs de treball  realitzant tasques  d'anàlisis, desenvolupament i suport a la implantació  d'aplicacions informàtiques del software amb les següents tecnologies i/o llenguatges de programació: JavaScript, Node.js, React, React Native. 0,04 punts per cada mes de feina amb un màxim de 3 punts.

L'experiència laboral es demostrarà amb un certificat  de l'ocupador/ la ocupadora amb indicació de les funcions o amb un contracte de treball o amb un document adient que justifiqui la realització de  tasques  d'anàlisis, desenvolupament i suport a la implantació  d'aplicacions informàtiques , l'informe de vida laboral i l' Annex II (autobaremació).

CONEIXEMENTS DE CATALÀ: Per un nivell C1, 0,3 punts, per un nivell C2, 0,5 punts. Màxim de 0,5 punts

S'ha d'aportar certificat oficial expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat.

CONEIXEMENTS D'ANGLÈS: Certificat d'anglès nivell B2, 0,3 punts, nivell C1, 0,4 punts, nivell C2, 0,5 punts. Màxim 0,5 punts. Acreditat mitjançant certificat, títol, diploma o equivalent, expedit o homologat per Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), de les universitats, de l'EBAP, altres escoles d'administració pública, per Cambridge University (First Certificate in English), Trinity College London (Integrated Skills in English), Diplomat/da Universitari especialista en llengua anglesa (mestre/a o altres) o equivalent.

 

La puntuació final es realitzarà de la següent manera:

 • Prova de coneixements: Màxim de 5 punts.

 • Entrevista personal: Màxim de 1 punt.

 • Experiència laboral: 0,04 punts per cada mes de feina. Màxim de 3 punts.

 • Coneixements de català:  Màxim de 0,5 punts.

  • Nivell C1 0,3 punts

  • Nivell C2 0,5 punts

 • Coneixements d'anglès. Màxim 0,5 punts:

  • Nivell B2: 0,3 punts

  • Nivell C1: 0,4 punts

  • Nivell C2: 0,5 punts

Conclosa la valoració dels mèrits i l'entrevista personal, la comissió de selecció elaborarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els/les aspirants, amb indicació del número del document nacional d'identitat i s'obrirà un termini de set dies naturals, des de l'endemà de la publicació de la llista, per a la presentació d'al·legacions.

La comissió de selecció valorarà les al·legacions i elaborarà les llistes definitives que s'elevaran al Gerent per a la resolució definitiva del procés.

En el cas que diversos/es candidats/es obtinguin la mateixa puntuació, el criteri per a establir l'ordre de prelació de la puntuació final, serà el següent:

 • Ser dona, a causa de la representació inferior al 40%, del gènere femení en la categoria de facultatiu superior en la Fundació Bit, d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
 • Puntuació de la prova de coneixements.

Tota la informació del procés de selecció ( llistes provisionals, definitives,...) es publicaran a través de la web de la Fundació Bit https://www.fundaciobit.org/ i a les oficines de la Fundació Bit al ParcBit.

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s'hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social, sense perjudici que s'hi pugui presentar una reclamació davant l'òrgan que dicta aquestes bases.

Els criteris selectius han estat aprovats pel Gerent de la Fundació Bit.

 

Palma, a la data de la signatura (19 de setembre de 2022)

El gerent Antoni J. Roig Cuart