Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 563130
Aprovació borsí zelador/a d'obres de l'Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 16982 de 28 de setembre de 2022, va acordar el següent:

PRIMER.- Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat el tribunal qualificador del concurs oposició pel torn lliure de zelador/a d'obres, funcionari d'aquest Ajuntament, pertanyent a l'Escala l'Administració Especial, Subescala serveis especials, Classe comeses especials, grup C, subgrup C1,  per formar part del borsí per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l'Administració especial de l'Ajuntament de Palma, convocades per decret del  Regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, número 13.747 de 11 de setembre de 2020 (BOIB núm. 161, de 17 de setembre de 2020) la composició final de la borsa amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

SEGON.- Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis virtual, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'Ajuntament de Palma.

ANNEX I Llista definitiva dels integrants del borsí de zelador/a d'obres

ORDRE

DNI

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

1

***3789**

GOMEZ MEDINA, JOSE JAVIER

65,79

2

***5867**

SALINAS SANZ, CRISTINA

63,75

3

***1048**

TOMAS GRIMALT, GABRIEL

36,92

4

***0438**

GARCIA OCETE, JESUS

32,03

5

***4695**

TRIGO YERGA, BEATRIZ

28,78

6

***8775**

MARTORELL MORAGUES, MARGARITA

25,77

7

***4529**

LOPEZ VEGA, MIGUEL

25,55

8

***1503**

VALLESPIR FIOL, JOAN

14,35

9

***0302**

GAMERO TRIAY, DAVID DANIEL

12,05

10

***2624**

PEREZ MAYOL, ELENA

11,20

11

***0101**

CRESPI QUINTANA, MARIA DEL MAR

10,70

12

***1521**

ATECA FRANCH, PEDRO

10,45

13

***5102**

SANZ ESCANDELL, DAVID

10,10

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrónica (29 de setembre de 2022)

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón