Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 563135
Nomenament funcionaris de carrera, Enginyers Industrials de l'Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzats els processos selectius de la convocatòria pública del concurs oposició pel torn lliure per a la cobertura de set places d'ENGINYER/A INDUSTRIAL, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat enginyeria industrial, grup A, subgrup A1. El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública va acordar el nomenament de les persones funcionaries que han superat els processos selectius, de la taxa d'estabilització i de la taxa de reposició.

ANTECEDENTS DE FETS

1. Decret número 8211, de 10 de maig de 2021,  d'aprovació de la Convocatòria i  de les bases específiques del concurs-oposició torn lliure, per a la cobertura de 2 places d'ENGINYER/A INDUSTRIAL, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat enginyeria industrial, grup A, subgrup A1, dotades pressupostàriament i corresponents a la taxa addicional d'estabilització de la feina temporal de l'oferta d'ocupació pública de 2017 (BOIB núm. 135, de 4 de novembre de 2017) i de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de 25 de desembre de 2018)

2. Decret número 8213, de 10 de maig de 2021,  d'aprovació de la Convocatòria i  de les bases específiques del concurs-oposició torn lliure, per a la cobertura de 2 places d'ENGINYER/A INDUSTRIAL, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat enginyeria industrial, grup A, subgrup A1, dotades pressupostàriament i corresponents a les ofertes públiques d'ocupació de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de 25 de desembre de 2018) i de l'any 2019 (BOIB núm. 171 de 21 de desembre de 2019)

3. L'ordre de puntuació d'aquesta relació d'aprovats es el determinant per a la petició i adjudicació de destinacions, amb excepció de les persones amb minusvalidesa per a les quals es tindrà en compte l'establert a l'art. 9 del R.D. 2271/2004 i del personal interí, qui tindrà preferència per cobrir el lloc de treball que ocupava en cas que aquest fos vacant.

4. Un cop ofertats als aspirants els llocs de treball a cobrir, tots ells han elegit un ordre de preferència, per la qual cosa, cal adjudicar els llocs de treball segons el sol·licitat per la persona interessada tenint en compte l'ordre de puntuació.

5. Conseqüència de l'exposat, s'ha de procedir a adjudicar al personal funcionari de carrera de nou ingrés el corresponent lloc de treball després d'haver presentat la documentació pertinent, i d'acord amb la petició efectuada per les persones interessades i amb la puntuació obtinguda a les proves selectives:

NORMATIVA APLICABLE.

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

2. Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Disposició addicional primera del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d'administració local i l'article 27 Reial decret 364/1995, de 10 de març, que aprova el reglament general d'ingrés del personal al servei de l'administració general de l'Estat.

4. La base desena de les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari prevista en la oferta pública d'ocupació publicades en el BOIB núm. 129 de 21 de setembre de 2019.

5. Decret de Batlia núm. 13.026 de 28 de juny de 2019, relatiu a l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma, i l'Acord de Junta de Govern de dia 31 de juliol de 2019 de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma en els titulars de les àrees i àrees delegades.

Per tot l'anterior es nomenen funcionaris de carrera Enginyers Industrials del personal funcionari d'aquest Ajuntament  pertanyent a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat enginyeria industrial, grup A, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Palma a:

 

DNI

NOM

DECRET

DATA DC

PROCÉS

****987**

ANTONI FONS ROPERO

15556

01/09/2022

ESTAB.

****930**

GASPAR FORTEZA AMORÓS

15558

01/09/2022

ESTAB.

****458**

MIQUEL HERNÁNDEZ NICOLAU

15561

01/09/2022

REPOS.

****149**

GABRIEL TORRES ROSSELLÓ

15563

01/09/2022

REPOS.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l''ha dictada (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques).També poden interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre aquesta notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu (articles 8.1. 14.1.2ª i 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (26 de setembre de 2022)

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón