Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 565328
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 122, de 17 de setembre)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 17 de setembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 122 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. En aquesta resolució s'han advertit les errades següents:

 • En l'annex 4 sobre el barem de mèrits s'ha fet referència al grup A1 quan no s'ha de fer referència a cap grup en concret.
 • En l'annex 4, en el punt 1.2.1r sobre els mèrits professionals s'ha advertit que no hi correspon «especialitat» en els cossos de l'administració general.
 • En l'annex 4, en el punt 2.1.1 sobre la superació d'exercicis en convocatòries anteriors per personal funcionari de carrera de l'Administració de la CAIB en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta s'ha advertit una errada en la puntuació màxima.
 • En l'annex 4, en el punt 2.2.1 sobre formació acadèmica s'ha advertit una errada en la puntuació que s'atorga per estudis oficials de doctor.
 • En l'annex 5 sobre les titulacions que són requisit d'accés s'han advertit errades en les titulacions següents:
  • Cos facultatiu superior, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball, en el sentit que s'ha indicat una titulació que correspon al cos facultatiu tècnic.
  • Cos facultatiu tècnic, especialitat conservació i restauració de béns culturals en el sentit que no s'ha inclòs el títol de conservació i restauració de béns culturals, especialitat documents gràfics corresponent a l'antiga ordenació d'estudis superiors de règim especial d'ensenyaments artístics.
  • Cos facultatiu tècnic, especialitat biblioteconomia i documentació en el sentit que s'ha inclòs, com a requisit, una llicenciatura per accedir en el cos facultatiu tècnic (subgrup A2). Per això, s'ha de corregir aquest requisit i s'ha d'especificar per a les persones interessades que, sempre i quan estiguin en possessió del segon cicle en documentació, s'admetrà com a requisit d'accés el primer cicle que hagi donat accés al segon.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

3. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març i pel Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de las Illes Balears).

Per tot això, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

1. Rectificar en els termes que estableix l'annex de la present Resolució les errades advertides en el punt 1.2.1r. sobre els mèrits professionals per a les places d'Administració general, en el punt 2.1 sobre la superació d'exercicis en convocatòries anteriors, en el punt 2.2.1 sobre formació acadèmica de l'annex 4 i en l'annex 5 sobre requisits de titulació del CFS de l'especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball, en el CFT especialitat conservació i restauració de documents gràfics i en el CFT especialitat biblioteconomia i documentació.

2. Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a les persones interessades que vulguin participar en les places del Cos Facultatiu Superior de l'especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball i del Cos Facultatiu Tècnic de l'especialitat de conservació i restauració de documents gràfics.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de l'Administració de la CAIB.

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 4 d'octubre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

 • En l'annex 4 sobre barem de mèrits

On hi diu:

«Els mèrits que s'han de valorar per a les places de personal funcionari del subgrup A1 de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'han d'ajustar als criteris següents:»

Hi ha de dir:

«Els mèrits que s'han de valorar per a les places de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'han d'ajustar als criteris següents:»

 • En el punt 1.2.1r de l'annex 4 sobre els mèrits professionals per a les places d'Administració general

On hi diu:

«Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats».

Hi ha de dir:

«Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos o escala a què s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats».

 • En el punt 2.1 de l'annex 4 sobre superació d'exercicis en convocatòries anteriors
 

​​​​​​​On hi diu:

«2.1. Per haver superat exercicis en convocatòries anteriors (màxim 8 punts)

2.1.1. Per valorar la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés com a personal funcionari de carrera de l'Administració de la CAIB, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta, amb un màxim de 8 punts:»

Hi ha de dir:

«2.1. Per haver superat exercicis en convocatòries anteriors (màxim 3 punts)

2.1.1. Per valorar la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés com a personal funcionari de carrera de l'Administració de la CAIB, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta, amb un màxim de 3 punts:»

 • En el punt 2.2.1 de l'annex 4 sobre formació acadèmica

On hi diu:

«Per a la valoració concreta, amb un màxim de 3 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4 (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior): 15 punts»

​​​​​​​Hi ha de dir:

«Per a la valoració concreta, amb un màxim de 3 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4 (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior): 3 punts»

 • En l'annex 5 sobre requisits de titulació

On hi diu:

«Cos facultatiu superior

[....]

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball

- Títol de primer cicle universitari, diplomatura o grau de les branques d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques».

«Cos facultatiu tècnic

[...]

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat conservació i restauració de documents gràfics

- Títol de grau en ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals, en l'especialitat de document gràfic o titulació equivalent».

«Cos facultatiu tècnic

[...]

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat biblioteconomia i documentació

- Títol de diplomatura en biblioteconomia i documentació, llicenciatura en documentació o grau en els àmbits anteriors».

 

​​​​​​​Hi ha de dir:

«Cos facultatiu superior

[...]

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball

- Títol de llicenciatura o grau de les branques d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques».

«Cos facultatiu tècnic

[...]

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat conservació i restauració de documents gràfics

- Títol de grau en ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals, en l'especialitat de document gràfic, títol d'estudis superiors en ensenyaments artístic de conservació i restauració de béns culturals, en l'especialitat de document gràfic o titulació equivalent».

«Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat biblioteconomia i documentació

- Títol de diplomatura en biblioteconomia i documentació o grau en l'àmbit anterior o el primer cicle que hagi donat accés al segon cicle de documentació, sempre que s'estigui en possessió d'aquest darrer».