Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 563337
Aprovació del Tribunal Qualificador per constituir el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la cobertura amb caràcter interí d'una plaça de secretari/ària interventor/a de l'Ajuntament de Puigpunyent, mitjançant la constitució d’una borsa de feina, grup A, subgrup A1

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per part de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 22 de setembre de 2022, es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

Aprovació del Tribunal Qualificador per constituir el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la cobertura amb caràcter interí d'una plaça de secretari/ària interventor/a de l'ajuntament de Puigpunyent, mitjançant la constitució d'una borsa de feina, grup A, subgrup A1.

Per unanimitat s'aproven els punts següents:

Primer.- La composició del Tribunal Qualificador per constituir el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la cobertura amb caràcter interí d'una plaça de secretari/ària interventor/a de l'ajuntament de Puigpunyent mitjançant consitutició d'una borsa de feina, grup A, subgrup A1, serà la següent:

President/a:

titular de la presidència: Margarita Coral Marqués Moyá, en representació del CIM

suplent de la presidència: Catalina Maria Rotger Fullana, en representació del CIM

Vocal 1:

titular: Pere Ollers Vives, en representació de la CAIB.

suplent: Frederic Febrer Colomina, en representació de la CAIB.

Vocal 2:

titular: Catalina Eva Alemany Covas, en representació de l'ajuntament de Marratxí

suplent: Francisca Martorell Pujadas, en representació del CIM

Segon: Els interessats podran promoure recusació dels membres de conformitat amb allò establert als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre.

Tercer. - Publicar aquest acord al BOIB ia la pàgina web de l'Ajuntament per a general coneixement, d'acord amb la legislació vigent i fent ús de les atribucions conferides a l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i article 41.14 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual saprova el Reglament dOrganització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 

Puigpunyent, 4 d'octubre de 2022

El batle Antoni Marí Enseñat