Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 565319
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 17 de setembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 122 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

2. En aquesta resolució s'han advertit les errades següents:

  • En l'annex 3, en el punt 1.2 i) sobre els mèrits professionals s'ha advertit que no hi correspon «especialitat» en els cossos de l'administració general.
  • En l'annex 3 sobre superació d'exercicis en convocatòries anteriors en el sentit que es fa referència a altres administracions que no corresponen a aquest procés.
  • En l'annex 1, en l'especialitat d'auxiliar de recepció i telèfon s'ha advertit que no està indicat a quin cos correspon .

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

3. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març i pel Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de las Illes Balears).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar en els termes que estableix l'annex de la present Resolució les errades en el punt 1.2 i) sobre els mèrits professionals per a les places d'Administració general, en el punt 2.1 se l'annex 3 sobre superació d'exercicis en convocatòries anteriors i en l'annex 1 referida a l'especialitat d'auxiliar de recepció i telèfon.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de l'Administració de la CAIB.

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 4 d'octubre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

ANNEX

  • En el punt 1.2 i) de l'annex 3 sobre els mèrits professionals per a les places d'Administració general

On hi diu:

«Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats».

Hi ha de dir:

«Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos o escala a què s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats».

  • En el punt 2. 1 sobre la la superació d'exercicis en convocatòries anteriors

On hi diu:

«Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu. En aquest apartat, quan es refereix a personal funcionari en el mateix cos, escala o especialitat, s'ha d'entendre que, per a les administracions insulars i els ajuntaments, es refereix a personal funcionari en la mateixa escala, subescala, classe o categoria, en la mateixa categoria professional de l'administració a la qual s'opta».

Hi ha de dir:

«Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu»

  • En l'annex 1 sobre les places convocades

On hi diu:

Especialitat

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Escala de suport instrumental, especialitat de recepció i telèfon

3

 

 

 

Hi ha de dir:

Cos facultatiu subaltern

 

Escala de suport instrumental, especialitat d'auxiliar de recepció i telèfon

3 places a Mallorca