Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 565336
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

 1. En data 17 de setembre de 2022, en el BOIB núm. 122, es va publicar la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 2. En aquesta resolució s'han advertit les errades següents en l'annex 5, sobre requisits de titulació:

 • En les places de peó especialitzat s'ha exigit una titulació que correspon al grup D i no al grup E, al qual no se ha d'exigir exigeix cap tipus de titulació acadèmica.
 • En les places de socorrista s'ha exigit una titulació que correspon al grup D i no al grup E, al qual no se li ha d'exigir cap tipus de titulació acadèmica.

Fonaments de dret

 1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

 2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

 3. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

 4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març i pel Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de las Illes Balears).

Per tot això, dict la següent

Resolució

 1. Rectificar en els termes que estableix l'annex de la present Resolució les errades advertides en l'annex 5, sobre requisits de titulació dels grups de peó especialitzat i de socorrista.

 2. Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a les persones interessades que vulguin participar en les places grup E de peó especialitzat i de socorrista.

 3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de l'Administració de la CAIB.

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 4 d'octubre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

 • En l'annex 5 sobre requisit de titulació

On hi diu:

«Peó especialitzat (grup D – nivell 7)

Títol de graduat/graduada en educació secundaria, graduat escolar, tècnic/tècnica de grau mitjà de formació professional o títol equivalent, o de formació laboral equivalent».

«Socorrista (grup D – nivell 7)

Títol de graduat/graduada en educació secundaria, graduat escolar, tècnic/tècnica de grau mitjà de formació professional o títol equivalent, o de formació laboral equivalent i estar en possessió del Carnet Professional de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals i Instal·lacions Aquàtiques inscrit en el Registre professional de socorristes d'activitats aquàtiques de les Illes Balears».

Hi ha de dir:

«Peó especialitzat (grup E – nivell 7)

No s'exigeix cap tipus de titulació acadèmica».

«Socorrista (grup E – nivell 7)

No s'exigeix cap tipus de titulació acadèmica.

S'ha d'estar en possessió del Carnet Professional de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals i Instal·lacions Aquàtiques inscrit en el Registre professional de socorristes d'activitats aquàtiques de les Illes Balears».