Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Núm. 564345
Nomenament personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per la present, es fa saber que el 30 de setembre de 2022 es va aprovar el Decret 2022-1006, següent:

“Expedient núm: 914/2022

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Nomenament personal eventual, personal de confiança (Exp.RRHH.09/2022)

Interessada: Sra. Maria Coll Borràs

DECRET DE BATLIA

Vist que a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament i a l'annex de personal del Pressupost municipal per a l'exercici 2022, aprovat en sessió extraordinària de dia 2 de maig de 2022 i publicada la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 77, de 14 de juny de 2022, existeix un lloc de treball reservat a personal eventual, denominat personal de confiança, amb unes retribucions 40.000,00 € bruts anuals.

Vist la provisió de batlia de 22-09-2022, per l'inici de l'expedient administratiu pel nomenament d'aquest càrrec de confiança.

Atès que, en data 30-09-2022, la interventora ha emès el pertinent informe favorable de fiscalització.

Valorant la idoneïtat de cobrir aquest lloc, procedeix el nomenament d'una persona de confiança amb qualificació professional suficient per desenvolupar les funcions de suport als serveis generals, i aquesta Batlia, conforme a les atribucions conferides per l'article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local (LBRL) i a l'article 12.3 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), considera que la Sra. Maria Coll Borràs reuneix les condicions per desenvolupar aquestes funcions per cobrir aquest lloc de treball, per la qual cosa

RESOLC

Primer.- Nomenar la Sra. Maria Coll Borrás, amb DNI **2365***, com a personal eventual, per ocupar el lloc de treball de personal de confiança, per a l'assessorament a Batlia i de suport als serveis generals d'aquest Ajuntament, amb una retribució bruta anual de 40.000,00 €, distribuïda en 12 mensualitats; resultant aplicable el règim general a l'efecte de cotització a la Seguretat Social en equivalència al que sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, amb efectes d'alta a 1 d'octubre de 2022.

Segon.- La Sra. Coll podrà ser cessada o separada lliurament per la Batlia en qualsevol moment del mandat de l'actual Corporació. En qualsevol cas, aquest personal eventual cessarà automàticament en tot cas quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l'autoritat a qui presta la seva funció de confiança o assessorament.

Tercer.- La condició de personal eventual no pot constituir mèrit per a l'accés a la funció pública o per a la promoció interna. I, se li aplica el règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Quart.- El personal eventual només podrà exercir funcions expressament qualificades de confiança i/o assessorament especial, fet que comporta que aquest personal no podrà realitzar funcions que coincideixin amb l'assessorament que correspon tant als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional com a les funcions pròpies dels funcionaris de la pròpia Corporació i que, alhora, corresponguin a les escales d'administració general o administració especial.

Cinquè.- Determinar que la seva dedicació serà a jornada completa, de lliure disposició, amb adscripció a l'àrea de Serveis Generals d'aquest Ajuntament.

Sisè.- Publicar l'anterior nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la seu electrònica, de conformitat amb el que disposen els articles 104.3 i 104 bis. 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local (LBRL), respectivament, juntament amb el seu règim de retribucions i dedicació.

 

Setè.- Notificar la present Resolució a la interessada i als serveis municipals pertinents (departament de Personal; Intervenció i àrea de Serveis Generals), als efectes oportuns.

Ho mana i signa el Sr. Batle, a la data de la signatura electrònica, i ho signa la Secretària-acctal. als sols efectes de donar fe. Binissalem, a la data de la signatura electrònica. El batle, signat i segellat.”

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs potestatiu, en el termini d'un mes a contar des del següent al de la recepció de la present notificació, davant el batlle d'aquest Ajuntament , de conformitat amb els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, de 2 d'octubre , del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós – administratiu, davant el jutjat del Contenciós- Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a contar des del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

(Signat electrònicament: 4 d'octubre de 2022

El batle Juan Victor Martí Vallés)