Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

    Número de registre 1159 - Pàgines 6267-6269

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació de Pàdel de les Illes Balears corresponent al període 2020-2024

    Número de registre 1136 - Pàgina 6270

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de modificació de concessió i de revocació parcial de les ajudes, Exp. 279 de data 25 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1139 - Pàgines 6271-6273

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R1 Exps. 212, 350 i 410 de data 4 de febrer de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1140 - Pàgines 6274-6276

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de segona pròrroga als beneficiaris de les ajudes, Exp.066 de data 4 de febrer de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1141 - Pàgines 6277-6278

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de segona pròrroga als beneficiaris de les ajudes, R1 Exp.390 de data 4 de febrer de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1142 - Pàgines 6279-6280

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació de pròrroga de la resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Exp. 163 de data 4 de febrer de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1143 - Pàgines 6281-6282

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Publicació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R7 (exp. 048) de data 4 de febrer de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1146 - Pàgines 6283-6285

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 189 de data 18 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1180 - Pàgines 6286-6288

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears d’alienació mitjançant subhasta de 5 parcel·les del polígon industrial de La Creu de Porreres

    Número de registre 1091 - Pàgines 6289-6290

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 19 de gener de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1193 - Pàgina 6291

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de desembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1194 - Pàgina 6292

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del “Projecte constructiu de millora de la seguretat i connectivitat per a vianants dels barris de can Ramon i Siesta en la carretera EI -100 entre el PK 11+590 i PK 12+150" (exp. núm. 2022/00001863X)

    Número de registre 1165 - Pàgina 6293

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Projecte constructiu de millora de la seguretat en la intersecció de la EI-100 en el PK 10+820 (exp. núm. 2022/00001862D)

    Número de registre 1166 - Pàgina 6294

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local pel qual s‘aprova la convocatòria per inversions per a la millora de la competitivitat en matèria d’artesania de Mallorca per l’any 2022

    Número de registre 1181 - Pàgines 6295-6296

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d’interès general pel projecte d’agroturisme a la finca Lloc Nou, polígon 13, parcel·la 36 del TM d’Alaior (NUI 1/2022)

    Número de registre 556 - Pàgina 6297

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de la implantació de la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algaida

    Número de registre 1178 - Pàgina 6298

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PC 20-0001. Aprovació inicial amb prescripcions de la modificació del Pla parcial del SUP 80-01 Son Oms, que té per objecte la modificació de les condicions per a la implantació de les estacions transformadores i de l’ edifici de connexió a les xarxes de telecomunicacions (RIT)

    Número de registre 1179 - Pàgina 6299