Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 82056
Publicació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R7 (exp. 048) de data 4 de febrer de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 4 de febrer de 2022, signa la següent resolució:

“INFORME /PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE REVOCACIÓ TOTAL

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1- Ajuda per a les Inversions a les Explotacions Agràries (INEA)

Convocatòria: INEA 2016_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 340499

Antecedents

1.En data de 16 de juliol de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2.Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor de les persones interessades que figuren en l'annex d'aquesta resolució, amb les dates, els imports i els terminis d'execució.

3.Entre altres persones beneficiàries hi ha CARME SIRVENT MESTRE, amb NIF ***8869**, i núm. d'expedient INEA2016_1/048, amb un termini d'execució de 12 mesos. Es va concedir una primera pròrroga de 12 mesos i una segona pòrroga de 12 mesos més, més els dies addicionals per l'estat d'alarma per la covid-19. Per tant, el termini màxim per a la justificació de la inversió aprovada era de 36 mesos més els dies addicionals per l'estat d'alarma per la Covid-19, des del 10 de juliol de 2018 fins al 30 de juliol de 2021.

4.Atesa la Resolució de concessió de les ajudes esmentades i, d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, la persona beneficiària s'obliga, entre d'altres, a realitzar les inversions o activitats auxiliades en el termini establert. El 30 de juliol de 2021 finalitzava el termini per justificar la inversió realitzada.

5.A data d'avui el beneficiari no ha presentat la sol·licitud de pagament (annex II) ni ha justificat les despeses relacionades amb les inversions dins de les dates límits, que figuren en l'annex I, per la qual cosa les inversions no poden ser objecte de subvenció per no haver estat realitzades, pagades i notificades pel beneficiari en el termini legalment establert.

6. Atès això, el 29 de novembre de 2021 es va publicar al web del FOGAIBA el requeriment perquè presentés en el termini de 15 dies hàbils la sol·licitud de pagament corresponent, d'acord amb l'article 70.3 del Reglament de la Llei de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Una vegada transcorregut el termini esmentat no s'ha presentat la documentació requerida, per la qual cosa s'ha de revocar l'ajuda d'acord amb l'article 92.1 del Reglament de la Llei de subvencions.

7.L'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix l'obligació de l'Administració a dictar resolució expressa i a notificar-la. En el seu paràgraf segon especifica que “En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud, així com la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la resolució consistirà en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb la indicació dels fets produïts i les normes aplicables”.

8.L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

9.Atès tot això, es proposa fer la revocació total a causa de l'incompliment de l'obligació de realitzar, pagar i justificar les inversions concedides dins el termini establert.

Fonaments de dret

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de revocació total

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Revocar totalment la resolució d'ajuda concedida al beneficiari per l'import i amb els terminis detallats en l'annex d'aquesta resolució, que és un total d'1 expedient, que comença i acaba amb CARME SIRVENT MESTRE, que suma un import total de 43.902,44 € incloses en les resolucions de concessió (R7), publicada al BOIB núm. 86 de 12 de juliol de 2018.

2. Finalitzar el procediment i arxivar l'expedient que figura en l'annex d'aquesta resolució.

3. Notificar aquesta Resolució mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d' Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Palma, 2 de febrer de 2022

La cap de la Secció I d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Mª Ángeles Pérez Ribas

Per suplència de la cap de secció XVI d'Ajudes al Desenvolupament Rural     (BOIB núm. 94, de 15/07/2021)

 

El cap de servei d'Ajudes Directes de la PAC

Juan Ramis Ripoll

Per suplència del cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural (BOIB núm. 160, de 20/11/2021

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, 4 de febrer de 2022

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX RELACIÓ DE PERSONES BENEFICIÀRIES AMB REVOCACIÓ DE L'AJUDA CONCEDIDA (INEA2016_1)

 

Titular

NIF

Núm. d'expedient

Remesa de Concessió

Data de publicació BOIB de la Resolució

Import d'ajuda concedida

Import que s'ha de revocar

53 %

FEADER

14,10%

AGE

32,90 %

CAIB

Termini d'execució

Anualitat

CARME SIRVENT MESTRE

***8869**

INEA2016_1/048

R7

12/07/2018

43.902,44

43.902,44

23.268,29€

6.190,24

14.443,90

12 mesos

2019

 

Palma, 16 de febrer de 2022

El director gerent del FOGAIBA

Mateo Morro Marcé