Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 83334
Informació pública del “Projecte constructiu de millora de la seguretat i connectivitat per a vianants dels barris de can Ramon i Siesta en la carretera EI -100 entre el PK 11+590 i PK 12+150" (exp. núm. 2022/00001863X)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que per Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 11 de febrer de 2022, s'ha pres en consideració i s'ha aprovat inicialment el projecte redactat per l'enginyer de camins, canals i ports, Sr. Carlos Garau Fullana (GARAU INGENIEROS,SL), amb un pressupost base de licitació, sense IVA, de 2.427.231,85 € (dos milions quatre-cents vint-i-set mil dos-cents trenta-un euros amb vuitanta-cinc cèntims), amb un IVA de 509.718,69 € (cinc-cents nou mil set-cents divuit  euros amb seixanta-nou cèntims), que fa un pressupost total, IVA inclòs, de 2.936.950,54 € (dos milions nou-cents trenta-sis mil nou-cents cinquanta euros amb cinquanta-quatre cèntims). Considerant així mateix un pressupost de l'ú per cent de l'execució material de l'obra per a la conservació, protecció i enriquiment del patrimoni històric o el foment de la creativitat artística de 20.396,91 € (vint mil tres-cents noranta-sis euros amb noranta-un cèntims), així com un pressupost per a expropiacions de 97.205,78 € (noranta-set mil dos-cents cinc euros amb setanta-vuit cèntims), resulta un pressupost per al coneixement de l'administració de 3.054.553.22 € (tres milions cinquanta-quatre mil cinc-cents cinquanta-tres  euros amb vint-i-dos cèntims).

L'expedient de l'esmentat projecte romandrà en exposició pública al Servei d'Infraestructures Viàries del Departament de Gestió del  Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme d'aquest Consell Insular (Av. d'Espanya, núm. 49, ciutat d'Eivissa) per un termini de 20 dies, tot de conformitat amb l'article 93 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l'article 83.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm.236, de 2 d'octubre).

Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hi hagin presentat al·legacions ni reclamacions, s'entendrà aprovat definitivament el projecte.

 

Eivissa, 16 de febrer de 2022

El cap de servei d'Infraestructures Viàries Antonio Marí Noguera