Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 82010
Notificació de la Resolució de modificació de concessió i de revocació parcial de les ajudes, Exp. 279 de data 25 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 25 de gener de 2022, signa la següent resolució:

“Resolució de modificació de concessió i de revocació parcial

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 Inversions en explotacions agràries

Convocatòria INEA 2017_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 464368

Exp: INEA2017_1/279

Antecedents

1. En data de 16 de juliol de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), 22 de juny de 2016 (BOIB núm.81) i 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2.El 30 de juny de 2017 (amb registre d'entrada núm. 17388/2017), PERE IGNASI OBRADOR VIDAL, amb NIF ***4707**, en representació de TERRA DE FALANIS SL, amb NIF B57262727, va presentar la sol·licitud d'ajuda corresponent a l'expedient núm. INEA2017_1/279. En el Pla Empresarial que adjunta manifesta que és titular d'explotació agrària i que es dedicarà a l'agricultura ecològica.

3. El 19 de setembre de 2019, el vicepresident del FOGAIBA va dictar la Resolució de concessió d'ajudes per a les inversions a les explotacions agràries (R22), publicada en el BOIB núm. 148, de 31 d'octubre de 2019, en la qual s'inclou una concessió a favor de TERRA DE FALANIS SL, amb NIF B57262727, amb un import d'ajuda de 3.047,85 €, amb núm. d'expedient INEA2017_1/279.

4. L'expedient esmentat ha estat objecte d'una revisió sistemàtica per part d'un superior, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 de la Circular de Coordinació 18/2019, per la campanya 2017_1, s'ha detectat que en la concessió es varen produir els errors següents:

a) Es varen concedir 3.047,85 corresponents a un percentatge d'ajuda del 39% corresponent al 65% de la que correspondria a un agricultor professional segons l'apartat 3.1 del punt cinquè, intensitat i límit de les subvencions, de la convocatòria, amb els increments i màxims corresponents. Aquests increments van ser en concepte prima base un 40, productor d'agricultura ecològica un 5, beneficiaris, titulars d'explotació, que el municipi titular de la qual sigui zona desfavorida un 10 i joves agricultors o que s'hagin establert en els cinc anys anteriors a la sol·licitud d'ajuda un 10 i amb un màxim desprès de computar els diferents complements del 60%. El complement d'un 10 per joves agricultors o que s'hagin establert en els cinc anys anteriors a la sol·licitud d'ajuda no li correspon, per tant li pertoca un percentatge d'ajuda del 35,75%, amb un import d'ajuda de 2.793,86€.

5.L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

7. El 30 d'agost de 2021 es notifica a la persona interessada, mitjançant la publicació al web, l'Informe/Proposta provisional de resolució de revocació parcial de 25 d'agost de 2021 atès que no li correspon l'increment per joves agricultors o que s'hagin establert en els cinc anys anteriors a la sol·licitud d'ajuda, a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme les al·legacions. Una vegada transcorregut els 10 dies hàbils, la persona interessada no ha presentant cap al·legació.

8. S'ha considerat l'Informe/Proposta provisional de resolució de 25 d'agost de 2021, de revocació parcial de l'ajuda concedida a TERRA DE FALANIS, SL, amb NIF B57262727.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2. Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar parcialment de la resolució d'ajuda concedida al beneficiari per l'import i amb les dades detallades en l'annex d'aquesta resolució, que és un total d'1 expedient i que comença amb TERRA DE FALANIS SL i acaba amb TERRA DE FALANIS SL, que suma un import total de  253,99 euros, relativa a la línia d'ajuda “Inversions en les explotacions agràries”, ja que l'import elegible de la despesa és inferior a l'aprovada.

2. Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 25 de gener de 2022

El vicepresident en matèria agraria del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I Relació de beneficiaris amb dret a l'ajuda (INEA2017_1) REMESA 22

Codi exp.

Sol·licitant

NIF

Data Registre

Cofinançament

Imp. concessió

2021

INEA2017_1/279

Terra de Falanis SL

B57262727

30/06/2017

100% CAIB

2.793,86

2.793,86

 

ANNEX II  RELACIÓ DE BENEFICIARIS INEA2017_1       Inversions a les explotacions agràries

TITULAR

NIF

NÚM. EXPEDIENT

Import ajuda concedida

Import ajuda auxiliable

Import a revocar

CAIB

100 %

Anualitat

Terra de Falanis SL

B57262727

INEA2017_1/279

3.047,85

2.793,86

253,99

253,99

2021

 

NÚM. BENEFICIARIS: 1

3.047,85

TOTAL AJUDA

2.793,86

253,99

253,99

TOTAL CAIB

 

Palma, 11 de febrer de 2022

El director gerent del FOGAIBA  Mateu Morro Marcé