Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 82015
Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R1 Exps. 212, 350 i 410 de data 4 de febrer de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 4 de febrer de 2022, signa la següent resolució:

“INFORME  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE REVOCACIÓ TOTAL Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 4.1 Ajuda per a les Inversions a les Explotacions Agràries (INEA) Convocatòria: INEA2018_1/RES-1 CODI DIR3: A04026954 CODI SIA:208246 CODI BDNS: 497976

Antecedents

1. En data de 16 de juliol de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2. De conformitat amb l'apartat sisè de la Resolució esmentada, el termini per presentar les sol·licituds va acabar el dia 30 de juny de 2018.

3. Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor de les persones interessades que figuren en l'annex d'aquesta resolució, amb les dates, els imports i els terminis d'execució.

4. Ateses les resolucions de concessió de les ajudes esmentades i, d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, la persona beneficiària s'obliga, entre d'altres, a realitzar les inversions o activitats auxiliades en el termini establert, això és, la data de notificació mitjançant el BOIB va ser el 17 de setembre de 2020, amb un termini de 12 mesos, per tant el termini per justificar la inversió realitzada, finalitzava el 17 de setembre de 2021.

5. A data d'avui els beneficiaris no han presentat les sol·licituds de pagament (annex II) ni han justificat les despeses relacionades amb les inversions dins de les dates límits, que figuren en l'annex I, per la qual cosa les inversions no poden ser objecte de subvenció per no haver estat realitzades, pagades i notificades pel beneficiari en el termini legalment establert.

6. Atès això, el 29 de novembre de 2021 es va publicar al web del FOGAIBA el requeriment perquè presentessin en el termini de 15 dies hàbils les sol·licituds de pagament corresponents, d'acord amb l'article 70.3 del Reglament de la Llei de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Una vegada transcorregut el termini esmentat no han presentat la documentació requerida, per la qual cosa s'ha de revocar l'ajuda d'acord amb l'article 92.1 del Reglament de la Llei de subvencions.

7. L'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix l'obligació de l'Administració a dictar resolució expressa i a notificar-la. En el seu paràgraf segon especifica que “En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud, així com la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la resolució consistirà en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb la indicació dels fets produïts i les normes aplicables”.

8. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

9. Atès tot això, es proposa fer la revocació total a causa de l'incompliment de l'obligació de realitzar, pagar i justificar les inversions concedides dins el termini establert.

Fonaments de dret

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE REVOCACIÓ TOTAL

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Revocar totalment les resolucions d'ajuda concedides als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallades en l'annex d'aquesta resolució, que és un total de 3 expedients,  que comença per GABRIEL MARTORELL CAPÓ i acaba amb Mª GRACIA ORFILA PONS, que suma un import total de 39.039,26 euros, incloses en les resolucions de concessió (R1) de data 14 de setembre de 2020.

2. Finalitzar el procediment i arxivar els expedients que figuren en l'annex d'aquesta resolució.

3. Notificar aquesta resolució mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 1 de febrer de 2022

La cap de la Secció I d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Mª Ángeles Pérez Ribas

Per suplència de la cap de secció XVI d'Ajudes al Desenvolupament Rural (BOIB núm.94, de 15/07/2021)

 

El cap de servei d'Ajudes Directes de la PAC

Juan Ramis Ripoll

Per suplència del cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural (BOIB núm. 160,de 20/11/2021)

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, 4 de febrer de 2022

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX RELACIÓ DE PERSONES BENEFICIÀRIES AMB REVOCACIÓ DE L'AJUDA CONCEDIDA (INEA2018_1)

Titular

NIF

Núm. d'expedient

Remesa de Concessió

Data de publicació al BOIB de la Resolució

Import d'ajuda concedida

Import que s'ha de revocar

100 %

CAIB

Termini d'execució

Anualitat

GABRIEL MARTORELL CAPÓ

***5091**

INEA2018_1/212

R1

17/09/2020

9.108,11€

9.108,11€

9.108,11€

12 mesos

2021

BARTOLOME VIVES MUNTANER

***0110**

INEA2018_1/350

R1

17/09/2020

5.754,51€

5.754,51€

5.754,51€

12 mesos

2022

MªGRACIA ORFILA PONS

***9739

INEA2018_1/410

R1

17/09/2020

24.176,64€

24.176,64€

24.176,64€

12 mesos

2022

 

Palma, 14 de febrer de 2022

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé