Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 85274
Extracte de la resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local pel qual s‘aprova la convocatòria per inversions per a la millora de la competitivitat en matèria d’artesania de Mallorca per l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BNDS (Identif.): 610924

De conformitat amb el previst als articles 17.3b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria  el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Primer, Beneficiaris

- Empreses, comunitats de béns i autònoms que enquadrin la seva activitat econòmica dins el sector de l'artesania de Mallorca. En concret, Les empreses i les comunitats de béns del sector de l'artesania han d'estar en possessió del document de qualificació artesanal (DQA), en vigor, acreditant també el mestre artesà responsable de la producció. Els empresaris autònoms han de disposar de la Carta d'Artesà (CA) en vigor, i/o la Carta de Mestre Artesà (CMA) en vigor. Excepcionalment, les persones i o entitats indicades, encara que no tinguin aquests distintius, podran ser beneficiaris de la convocatòria, si disposen del document administratiu “pendent visita” o “pendent avaluació” expedit per l'administració competent en matèria d'artesania.

- Associacions. Les associacions han d'estar inscrites en el registre corresponent i han de tenir un mínim d'un 80% d'associats en possessió d'una acreditació artesana. Excepcionalment, les persones i/o entitats indicades, encara que no tinguin aquests distintius, podran ser beneficiaris de la convocatòria, si disposen del document administratiu “pendent visita” o “pendent avaluació” expedit per l'administració competent en matèria d'artesania.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és el foment de les inversions per a la millora de la competitivitat en matèria d'artesania per a l'illa de Mallorca mitjançant l'atorgament d'ajudes a projectes, programes i activitats desenvolupats entre el 21 de setembre 2021 i el 31 de juliol de 2021. 

Les actuacions subvencionables són:

 

- Inversions en adquisició d'immobilitzat per a millorar les aules i tallers de formació, espais de mostra, el procés de producció i/o la venda i comercialització del producte artesà (béns d'equipament, maquinària, utillatge, mobiliari i carpes per a fires). S'ha de fer en el taller del artesà i no s'inclouen les obres, millores, canvis o les inversions fetes en el habitatge de la persona artesana. Les obres han de comptar amb tots els permisos  i autoritzacions sectorials pertinents.

 

Despeses incloses:

 

- Les eines i  maquinària vinculada a l'ofici (inclou maquinària rectificada) sempre que no desvirtuï la qualitat artesanal del producte.

Les despeses relacionades amb el transport i la instal·lació del bé adquirit.

Inversió per l' adaptació dels tallers a la normativa d'obligat compliment per al procés de producció.

- Creació i/o modificació de pàgines web referides a la seva acreditació artesanal. En el supòsit de modificació de ja existents, aquesta ha de suposar un major cost d'adquisició o la incorporació de nous elements i així ha de quedar reflectit a la seva comptabilitat.

- Adquisició d'equipament informàtic i sistemes operatius, sempre que vagi destinat directament a l'exercici de l'activitat artesana per a la qual se li va concedir la carta o el document “pendent visita” o pendent avaluació i que no s'hagi concedit una altra subvenció pel mateix equipament en els darrers 3 anys. La quantia màxima de la subvenció per ordenador és de 2.000,00 €, sent el preu romanent a càrrec de la persona beneficiària.

- En la pàgina web subvencionada pel Consell de Mallorca ha d'aparèixer el  Logotip del Consell de Mallorca.

- La quantia màxima de la subvenció de la pàgina web sense passarel·la de pagament són 2.500 €.

- La quantia màxima de la subvenció de la pàgina web amb passarel·la de pagament són 4.000 €.

- Els béns que s'han adquirit, construït, rehabilitat o millorat, del tot o en part, mitjançant l'ajuda, s'han de destinar a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció durant un termini no inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic i a dos anys en el cas de béns mobles. La persona beneficiària de la subvenció signa una declaració responsable del compliment d'aquests requisits, que lliura en el moment de la justificació de la subvenció (Annex XI). L'incompliment d'aquesta obligació, que es produeix en tot cas amb l'alienació o el gravamen del bé, és causa de reintegrament de l'import de la subvenció, d'acord amb l'establert en els articles 44.6 i 54 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca. Només seran subvencionables les obres i instal·lacions destinades a la primera instal·lació i/o millora elèctrica, de climatització i d'aigua potable realitzades a tallers amb Títol Habilitant per a l'exercici de l'activitat, quedant excloses aquest tipus d'intervencions en vivendes. L'artesà/artesana/empresa haurà de mantenir-se en el taller durant mínim 5 anys des de la data d'atorgament de la subvenció.

- Les pàgines Web, plataformes d'e-comerce o altres plataformes electròniques hauran d'estar disponibles almenys en català.

- En cas de subvencionar-se maquinària destinada a cursos o formació, aquesta haurà de ser destinada almenys a 5 cursos.

Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores de la present convocatòria són les establertes en l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18.02.2017), modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 04.08.2018).

Quart. Quantia

El pressupost de despeses del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2021 ha assignat la quantitat de 242.000 euros a les subvencions objecte d'aquest convocatòria.

L'import total de 242.000 euros previst es distribuirà als projectes d'actuació presentats de la següent manera:

  • 230.000 € van a càrrec de l'aplicació 65.43900.77900 denominada “Transferències a empreses artesanes p/millora de la competitivitat
  • 12.000 € van a càrrec de l'aplicació 65.43900.78900 denominada “Transferències a associacions artesania

Cinquè. Termini per presentar sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds i tota la documentació és de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears mitjançant la presentació en el Registre general del Consell Insular de Mallorca, i també als llocs establerts  en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds s'han de dirigir al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local,  Direcció Insular de Comerç i Artesania per via telemàtica a través de la pàgina web https://seu.conselldemallorca.net.

Sisè. Altres dades

Les actuacions subvencionables relatives a totes les línies d'actuació s'han d'haver realitzat en el període comprés entre el 21 de setembre de 2021 i el 31 de de juliol de 2021.

La documentació justificativa de l'activitat subvencionada es presentarà d'una vegada, per import total de l'activitat subvencionada i desenvolupada.

El termini de presentació de la documentació justificativa finalitza el 31 de juliol de 2022.

El model normalitzat de sol·licitud i la documentació que s'hi ha d'acompanyar, es troba disponible igualment a la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca https://seu.conselldemallorca.net.

Palma, en data de la signatura electrònca (17 de febrer de 2022)

La secretaria tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

(Per delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.

Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019)

Rosa Mª Cañameras Bernaldo