Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1154 - Pàgines 6177-6185

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1157 - Pàgines 6186-6190

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1160 - Pàgines 6191-6196

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 1183 - Pàgines 6197-6198

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informe i proposta de resolució per la qual es deneguen les subvencions destinades a la implantació d’eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les PIME i ASAL de les Illes Balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics

    Número d'edicte 1184 - Pàgines 6199-6201

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informe proposta que esdevé resolució per la qual es deneguen les subvencions destinades a la implantació d’eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les PIME i ASAL de les Illes Balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics

    Número d'edicte 1185 - Pàgines 6202-6207

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 1163 - Pàgines 6208-6211

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria d’ajuts als esportistes i als clubs de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials

    Número d'edicte 1133 - Pàgines 6212-6213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria d'ajuts en espècie per als desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les proves esportives del programa oficial de competicions federades de les Illes Balears dels esportistes, clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les Illes Balears

    Número d'edicte 1134 - Pàgines 6214-6215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 32/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 1135 - Pàgines 6216-6218

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de febrer de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears

    Número d'edicte 1164 - Pàgina 6219

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 31 de gener de 2022, per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les escoles de les Illes Balears per a l’any 2022, s’estableix el procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure i es regulen els períodes per a la sol·licitud de les adaptacions de proves per als aspirants amb necessitats específiques

    Número d'edicte 1175 - Pàgines 6220-6221

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 14 de febrer de 2022 de modificació de la Resolució de 4 de novembre de 2021 per la qual es convoquen les proves de l’any 2022 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

    Número d'edicte 1138 - Pàgines 6222-6223

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 15 de febrer de 2022 per la qual s’incorporen al Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears (SLSEPIB) les embarcacions de la modalitat d’arts menors de les Confraries de pescadors de Ciutadella, Fornells i Maó

    Número d'edicte 1149 - Pàgines 6224-6226

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit i es modifica el cofinançament que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 30 de gener de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2021, dels ajuts destinats al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques

    Número d'edicte 1144 - Pàgines 6227-6228

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit i es modifica el finançament de la convocatòria dels ajuts destinats al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica per als anys 2021 i 2022

    Número d'edicte 1145 - Pàgines 6229-6230

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el 8è pagament de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que cursin especialitats formatives de formació professional per a l’ocupació del SOIB cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, per al període 2019-2020

    Número d'edicte 1121 - Pàgines 6231-6236

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Publicació de la Declaració de l’Inclusió a l'inventari del patrimoni cultural moble de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la col·lecció pictòrica de l'artista Joaquim Torrens Lladó

    Número d'edicte 1137 - Pàgines 6237-6238

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Decret d' encomana de gestió de l’expedient de contractació d’una nova plataforma ofimàtica i de correu electrònic, del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial al Consell de Mallorca

    Número d'edicte 1168 - Pàgina 6239

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Sol·licitud d’encàrrec de gestió al Consell de Mallorca de l’expedient de contractació d’un servei de subscripció de la plataforma MS.Office 365 per a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADTM)

    Número d'edicte 1162 - Pàgina 6240

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del cinquè grup de pagament de la III Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Palma, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 1012 - Pàgines 6241-6244

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del quart grup de pagament de la III Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Palma, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 1013 - Pàgines 6245-6252

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Encomana de gestió de la Fundació Mallorca Turisme

    Número d'edicte 1176 - Pàgina 6253

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament batlle accidental, 19 a 21 de febrer de 2022

    Número d'edicte 1174 - Pàgina 6254

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva del Reglament que regula el teletreball a l’Ajuntament de Felanitx

    Número d'edicte 1182 - Pàgines 6255-6265

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció. Modificació directrius sobre constitució i funcionament dels tribunals de l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 1197 - Pàgina 6266