Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 82027
Notificació de Resolució de segona pròrroga als beneficiaris de les ajudes, Exp.066 de data 4 de febrer de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria de pesca del FOGAIBA, en data 4 de febrer de 2022, va signar la següent resolució,

“INFORME/PROPOSTA/RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE PRÒRROGA DEL TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ SUBVENCIONABLE

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1. Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA)

Convocatòria: INEA 2018_1

INEA2018_1/066

Còdig DIR3: A04026954

Còdig SIA: 208246

Codi BDNS: 497976 

Fets

1.El 10 de setembre de 2020, el secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació va dictar Resolució de concessió (R1) d'ajudes per inversions en les explotacions agràries, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 161, de 17 de setembre de 2020, en relació amb l'ajuda concedida a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80). Entre altres persones beneficiàries hi ha JAIME AMENGUAL GARÍ, amb NIF***4896** i núm. d'expedient INEA2018_1/066, amb un termini d'execució de 12 mesos.

2. El 31 d'agost de 2021, l'interessat jaime amengual garí, amb NIF ***4896**, va presentar una sol·licitud de pròrroga del termini d'execució (L95E389716) a l'oficina comarcal de Campos, al·legant que està pendent de l'informe de Recursos Hídrics.

3.El 21 de setembre de 2021 se li va concedir una pròrroga de 6 mesos, per tant, el termini màxim per a la justificació de la inversió aprovada és de 18 mesos, des del 18 de setembre de 2020 fins al 18 de març de 2022.

4.El 26 de gener de 2022, l'interessat jaime amengual garí, amb NIF ***4896**, ha presentat una nova sol·licitud de pròrroga de 12 mesos del termini d'execució (GOIBE38078) a l'oficina comarcal de Campos, al·legant que dia 25 de gener de 2022 li ha estat concedida la llicència d'obres per part de l'ajuntament de Llucmajor i que és impossible acabar l'obra dins termini.

5.L'apartat dotzè, justificació i pagament de les ajudes, de la Resolució del president del FOGAIBA de 10 de juliol de 2015, estableix que el termini màxim per a la notificació i la justificació de la realització de la inversió proposada és de 12 mesos per a les inversions immobles i de 6 mesos per a les inversions mobles, a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. Per raons justificades de demora en la concessió de llicències per part dels ajuntaments, baixes laborals i incidències greus que no siguin imputables al sol·licitant, els beneficiaris podran sol·licitar l'ampliació del termini de realització i justificació establert a la resolució de concessió. Aquesta sol·licitud d'ampliació s'ha de presentar durant el termini d'execució.

6.La concessió de l'ajuda es va notificar el 17 de setembre de 2020, per tant el termini màxim per a la justificació de la inversió proposada acaba el 18 de març de 2022 (18 mesos). L'interessat va presentar la sol·licitud de pròrroga el dia 26 de gener de 2022, i per tant dins de termini.

7.D'acord amb l'apartat 2 de l'article 20 de l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, regula que, amb caràcter excepcional i per raons degudament justificades, les persones beneficiàries de les ajudes podran sol·licitar l'ampliació o reobertura dels terminis establerts a la respectiva convocatòria, amb excepció del termini de presentació de sol·licituds. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar abans del venciment del termini que es tracti.

El FOGAIBA pot acordar l'ampliació sol·licitada sempre que amb això no es perjudiquin drets de terceres persones. L'acord d'ampliació s'ha de notificar individualment a l'interessat i no és susceptible de recurs.

Atès el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del FOGAIBA; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 23 de desembre de 2005 es disposa que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer a partir de l'1 de gener de 2006.

8.Atès que la sol·licitud de la pròrroga s'ha presentat abans del venciment del termini de justificació de la realització de la inversió i està degudament motivada, s'ha de concedir la pròrroga sol·licitada per un termini de 12 mesos, d'acord amb l'article 32.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Fonaments de dret

1.Resolució de 10 de juliol de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de concessió pròrroga

Per tot això, s'informa favorablement i es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Concedir la pròrroga per 12 mesos a JAIME AMENGUAL GARÍ, amb NIF***4696** expedient número INEA 2018_1/066. Per tant, el termini màxim per a la justificació de la inversió aprovada serà de 30 mesos , des del 18 de setembre de 2020 fins al 18 de març de 2023.

2.Notificar aquesta resolució a la persona interessada mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.Aquesta resolució no és susceptible de recurs.

Palma, 2 de febrer de 2022

La gestora de la línia

La cap de secció I d'Ajudes al Desenvolupament Rural

 

El cap del Servei d' Ajudes de la PAC

Mª Isabel Jiménez Vidal

Mª Ángeles Pérez Ribas

Per suplència de la cap de secció XVI d'Ajudes al Desenvolupament Rural

(BOIB núm. 94, de 15/07/2021)

 

Juan Ramis Ripoll

Per suplència del cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

(BOIB núm. 160, de 20/11/2021)

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, 4 de febrer de 2022

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

Palma, 14 de febrer de 2022

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé