Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 84954
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 189 de data 18 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 18 de gener de 2022, signa la següent resolució:

“Resolució de revocació parcial Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 4.1 Inversions a les explotacions agràries Convocatòria INEA 2017_1 Codi DIR3: A04026954 Codi SIA: 208246 Codi BDNS: 464368 Exp: INEA2017_1/189

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), en data 22 de juny de 2016 (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2.Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor dels interessats que figuren en l'annex de la Resolució  amb les dades i els imports corresponents.

3. Atesa la Resolució de concessió de l'ajuda esmentada, i d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, el beneficiari s'obliga, entre altres, a realitzar les actuacions auxiliades dins el termini establert i a justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en la manera i els terminis determinats en la convocatòria.

4. Dins el termini legalment establert per a la justificació de les inversions aprovades,la persona interessada presenta la sol·licitud de pagament com també la documentació exigida, però, una vegada examinada aquesta sol·licitud de pagament, es comprova el següent:

a) La factura núm. 10, de Equivital, SL, per un import de 1.626,28 € (sense IVA 1.475,85 €) no és subvencionable, ja que el material fungible no és una despesa auxiliable, d'acord amb l'apartat 7.l) de l'apartat quart de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.

La factura abans esmentada incompleix les actuacions exigides per ser una actuació subvencionable i per tant es tracte d'una inversió no auxiliable.

b) Per altra banda, d'acord amb la visita d'inspecció final i amb el compte justificatiu les inversions realitzades són inferiors a les concedides.

El sol·licitant declara que malgrat la diferència, s'han assolit tots els objectius prevists al projecte aprovat.

5. D'acord amb l'apartat novè de la Resolució de convocatòria abans esmentada, referent a subvencions per a inversions en les explotacions agrícoles en els casos en els quals es produeixin desviacions entre la inversió realitzada i l'aprovada, s'ajustarà l'ajuda total concedida a l'import de la inversió realitzada, sempre que la finalitat de la subvenció, atesa la seva naturalesa, sigui susceptible de satisfacció parcial, i sempre que s'acostin de manera significativa al compliment total dels objectius prevists i suposin almenys un 50 % d'execució de la quantitat total d'inversió aprovada a la resolució de concessió inicial.

Aquest ajustament es farà aplicant el percentatge de subvenció que pertoqui a la inversió total justificada. No es reduirà l'import de la subvenció concedida sempre que la inversió executada sigui igual o superior a la màxima auxiliable.

6. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

7. El 13 de setembre de 2021 es notifica la persona interessada, mitjançant la publicació al web, l'Informe/Proposta provisional de resolució de revocació parcial de 6 de setembre de 2021 per l'incompliment de les actuacions exigides per ser una actuació subvencionable i per tant es tracte d'una inversió no auxiliable, a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme les al·legacions. Una vegada transcorregut els 10 dies hàbils, la persona interessada no ha presentant cap al·legació.

8. S'ha considerat l'Informe/Proposta provisional de resolució de 6 de setembre de 2021, de revocació parcial de l'ajuda concedida a AGRÍCOLA AUBOCASSER, SL, amb NIF B65592347.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar parcialment de la resolució d'ajuda concedida al beneficiari per l'import i amb les dades detallades en l'annex d'aquesta resolució, que és un total d'1 expedient i que comença amb AGRÍCOLA AUBOCASSER SL i acaba amb AGRÍCOLA AUBOCASSER SL, que suma un import total de  15.587,46 euros, relativa a la línia d'ajuda “Inversions en les explotacions agràries”, ja que l'import elegible de la despesa és inferior a l'aprovada.

2. Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 18 de gener de 2022

El vicepresident en matèria agraria del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

 

ANNEX

TITULAR

NIF

NÚM. EXPEDIENT

Import ajuda concedida

Import ajuda auxiliable

Import a revocar

100 % CAIB

Anualitat

AGRÍCOLA AUBOCASSER SL

B65592347

INEA2017_1/189

45.523,77

29.936,31

15.587,46

15.587,46

2022

 

 

NÚM. BENEFICIARIS: 1

TOTAL AJUDA 45.523,77

29.936,31

15.587,46

15.587,46

 

 

Palma, 17 de febrer de 2022

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé