Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 83349
Informació pública del Projecte constructiu de millora de la seguretat en la intersecció de la EI-100 en el PK 10+820 (exp. núm. 2022/00001862D)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que per Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 11 de febrer de 2022, s'ha pres en consideració i s'ha aprovat inicialment el projecte redactat per l'enginyer de camins, canals i ports, Sr. Carlos Garau Fullana (GARAU INGENIEROS,SL), amb un pressupost base de licitació, sense IVA, de 514.036,30 € (cinc-cents catorze mil trenta-sis euros amb trenta cèntims), amb un IVA de 107.947,62 € (cent set mil nou-cents quaranta-set euros amb seixanta-dos cèntims), que fa un pressupost total, IVA inclòs, de 621.983,92 € (sis-cents vint-i-un mil nou-cents vuitanta-tres euros amb noranta-dos cèntims). Considerant així mateix un pressupost de l'ú per cent de l'execució material de l'obra per a la conservació, protecció i enriquiment del patrimoni històric o el foment de la creativitat artística de 4.319,63 € (quatre mil tres-cents dinou euros amb seixanta-tres cèntims), així com un pressupost per a expropiacions de 37.952,73 € (trenta-set mil nou-cents cinquanta-dos euros amb setanta-tres cèntims), resulta un pressupost per al coneixement de l'administració de 664.256,28 € (sis-cents seixanta-quatre mil dos-cents cinquanta-sis euros amb vint-i-vuit cèntims),

L'expedient de l'esmentat projecte romandrà en exposició pública al Servei d'Infraestructures Viàries del Departament de Gestió del  Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme d'aquest Consell Insular (Av. d'Espanya, núm. 49, ciutat d'Eivissa) per un termini de 20 dies, tot de conformitat amb l'article 93 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l'article 83.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm.236, de 2 d'octubre).

Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hi hagin presentat al·legacions ni reclamacions, s'entendrà aprovat definitivament el projecte.

 

Eivissa, 16 de febrer de 2022

El cap de servei d'Infraestructures Viàries Antonio Marí Noguera