Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 78048
Anunci de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears d’alienació mitjançant subhasta de 5 parcel·les del polígon industrial de La Creu de Porreres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell de Direcció de l'Institut d'Innovació empresarial de les Illes balears, en endavant IDI, en sessió celebrada el 8 de setembre de 2021, adoptà l'acord d'alienar mitjançant subhasta pública les parcel·les propietat de l'IDI del polígon industrial de La Creu de Porreres.

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, IDI

b) Número d'expedient: 1/2022

2. Capacitat dels postors

Poden participar en la subhasta totes les persones físiques i jurídiques que tenguin una activitat empresarial i capacitat per contractar i que estiguin donades d'alta a un epígraf d'Impost d'Activitats Econòmiques de les divisions 1 a 5 i agrupació 69 de la divisió 6, de la Secció 1. També hi podran participar titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes a títol principal. Els licitadors han de ser pimes.

3. Objecte de la subhasta i preu de sortida de les parcel·les

L'objecte de la subhasta és la venda de 5 parcel·les urbanitzables destinades a un ús empresarial d'acord amb les NNSS de Porreres. El projecte d'urbanització el promou la Junta de Compensació del polígon industrial del sector 1 La Creu de Porreres, de la qual l'IDI en forma part. El projecte compta amb el projecte d'urbanització, els projectes de Mitja i Baixa Tensió i el punt de subministrament aprovats, per la qual cosa s'ha finalitzat la tramitació administrativa del mateix. En aquests moments s'estan executant les obres d'urbanització del polígon.

El preu de sortida de la subhasta és el valor que tendrà la parcel·la en el moment de finalitzar les obres del projecte d'urbanització del polígon, d'acord amb el projecte d'urbanització aprovat per la Junta de Compensació, fixat a la taxació encomanada per l'IDI per a aquesta alienació.

El Plec de condicions de la subhasta inclou un annex amb la descripció de les parcel·les i el preu de sortida de cadascuna.

4. Proposicions i adjudicació

Les proposicions no podran contenir una oferta econòmica inferior al preu indicat en l'apartat anterior. La subhasta s'adjudicarà al postor que ofereixi un preu més elevat per la parcel·la de que es tracti.

Els licitadors podran presentar ofertes per un màxim de dues parcel·les.

5. Formalització de l'adquisició

L'IDI i l'adjudicatari d'una o més parcel·les signaran un contracte d'opció de compra, pel qual el comprador es compromet a adquirir la parcel·la o parcel·les en escriptura pública, en un termini màxim de tres mesos posteriors a l'acta de recepció de les obres signada entre la Junta de Compensació i l'empresa que hagi executat les obres d'urbanització i dotació de serveis.

6. Obtenció de documentació i informació:

a) Adreça: plaça de Son Castelló, 1, 07009 Palma

b) Contacte: telèfon 971177601, extensió 62884 i el correu electrònic contractacio@idi.es

c) Data límit d'obtenció de documentació i informació: el mateix que per a la presentació d'ofertes.

7. Presentació de les ofertes

a) Data límit: 20 dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de la subhasta en el BOIB, fins a les 12.00 hores. Si les proposicions s'envien per correu, el licitador ha de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació mitjançant fax o correu electrònic, el mateix dia, la tramesa de l'oferta.

b) Documentació que s'ha de presentar: veure el Plec de condicions.

c) Lloc: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (veure punt 6).

8. Obertura de les ofertes.

S'avisarà oportunament per correu electrònic o telèfon als licitadors.                                              

 

Palma, 15 de febrer de 2022

La directora gerent de l'IDI Mariona Luis Tomás