Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 84884
Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PC 20-0001. Aprovació inicial amb prescripcions de la modificació del Pla parcial del SUP 80-01 Son Oms, que té per objecte la modificació de les condicions per a la implantació de les estacions transformadores i de l’ edifici de connexió a les xarxes de telecomunicacions (RIT)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de dia  12 de gener de 2022  es va resoldre aprovar inicialment amb prescripcions  la modificació del Pla parcial del SUP 80-01 Son Oms, que  té per objecte  la modificació de les condicions per a la implantació de les estacions transformadores i de l' edifici de connexió a les xarxes de telecomunicacions (RIT) promoguda per la Junta de Compensació del Polígon Son Oms.

Complint l'article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears  se sotmet l'esmentat Pla, a informació pública durant TRENTA DIES. Atès l'art. 21. 5 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (LOUS), el termini d'informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria

Els qui se'n considerin afectats poden examinar el projecte:

- presencialment al Servei d'informació urbanística (av. de Gabriel Alomar, 18, planta baixa. Edifici Municipal de les Avingudes), demanant cita prèvia en línia

- a l'anunci d'aquest acord, dins el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica Municipal accedint a l'enllaç

https://ajtpalma.sharepoint.com/:f:/s/Planejament/EgndScxCRZNPvIB_hfiQzTcBpaPP-861e50JZNfYH6bbNw?e=jLUqlY

- o, excepcionalment, de forma presencial al Servei d'informació urbanística (av. de Gabriel Alomar, 18. Edifici Municipal de les Avingudes), demanant cita prèvia a la direcció de correu electrònic guia2014@palma.cat o cridant al telèfon 971225900 extensió 8153.

i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents dins l'esmentat termini. Les al·legacions s'han de presentar, si es tracta d'una persona jurídica, obligatòriament a través de la seu electrònica del web de l'Ajuntament de Palma, amb indicació expressa i clara d'allò què es tracta i fent-hi constar el número d'expedient; i si es tracta d'una persona física, podrà utilitzar l'esmentada seu electrònica o bé presentar la documentació a qualsevol de les Oficines municipals d'Atenció a la Ciutadania, la ubicació de les quals es pot consultar al web www.palma.cat, o a les dependències a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix i d'acord amb l'art. 51 de la dita Llei 12/2017 es fa pública la suspensió de la tramitació i aprovació dels plans de desenvolupament, dels instruments de gestió, així com a de l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies en el que resultin afectades per les determinacions d'aquest planejament.

 

Palma, document signat electrònicament (11 de febrer de 2022)

El cap del Departament p.d. Decret de batlia núm 3000/2014, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de  4-03-2014) Jaume Horrach Font