Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 40027
Informació pública de la declaració d’interès general pel projecte d’agroturisme a la finca Lloc Nou, polígon 13, parcel·la 36 del TM d’Alaior (NUI 1/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Conformement el que disposa l'article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, el Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears i en mèrit a les transferències conferides al Consell Insular de Menorca per la Llei 9/1990, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat, per la present resta sotmès a informació pública per un període de trenta dies el següent expedient:

Declaració d'interès general: NUI 1/2022

Terme municipal: Alaior

Promotor: 1996 INVESTMENORCA SL

Assumpte: declaració d'interès general pel projecte d'agroturisme a la finca Lloc Nou, polígon 13, parcel·la 36 del TM d'Alaior

  • Projecte bàsic d'agroturisme a la finca Lloc Nou, polígon 13, parcel·la 36 TM d'Alaior, redactat i signat electrònicament el 4/09/2020 per l'arquitecte Miguel Andrés Jiménez Robertson
  • Plànols 1-4
  • Estudi d'avaluació d'impacte ambiental redactat i signat electrònicament per l'enginyer agrònom Antoni Roca Martinez en data 12/08/2020
  • Memòria agrícola redactada i signada electrònicament per l'enginyer agrònom Antoni Roca Martinez en data 13/08/2020
  • Memòria dotació de serveis i instal·lacions redactada i signada electrònicament per l'enginyer agrònom Antoni Roca Martinez en data 12/08/2020

Les persones interessades podran examinar l'expedient durant el termini de trenta dies, comptadors des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB i en la seu electrònica, a les dependències del Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera núm. 5 de Maó (Menorca) i durant el mateix termini podran efectuar les al·legacions que considerin pertinents.

 

Maó, en el dia de la signatura electrònica (26 de gener de 2022)

El conseller executiu del Departament d'Economia i Territori José Pastrana Huguet