Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 84831
Aprovació inicial de la implantació de la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat, per acord del Ple municipal de data 15 de febrer de 2022, la implantació de la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l'Ajuntament d'Algaida, s'acorda exposar al públic l'acord de carrera professional horitzontal durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple de l'Ajuntament. La carrera professional horitzontal dels empleats públics d'aquest Ajuntament es considerarà aprovada definitivament si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://ajalgaida.sedelectronica.es].

 

Algaida, 17 de febrer de 2022

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich