Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 82558
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L'11 de setembre de 2021, en el BOIB núm. 125 es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, la qual es detalla a la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

NEXTG45-253/2021

Antina, Ilona

***1144**

El document 4 no està signat per un tècnic competent o empresa instal·ladora.

NEXTG45-328/2021

Beltran Arrom, Bartolomé

***2402**

Manca presentar l'oferta econòmica.

NEXTG45-597/2021

Bergas Monserrat, Antonio

***2949**

Els documents 1, 4 i 5 han d'estar signat pel sol·licitant, no per l'autoritzat, a no ser que sigui un representant legal. En aquest cas, cal presentar un document justificatiu legal que ho demostri.

NEXTG45-282/2021

Bestard Perelló, Maria Teresa

***5536**

En el document 4 cal indicar un consum anual del consumidor. Com que és una instal·lació aïllada, en fer la justificació s'ha d'acreditar la legalitat de l'habitatge (cèdula d'habitabilitat, permís d'obres, certificat de l'ajuntament). Se supera la ràtio màxima de capacitat instal·lada d'emmagatzematge front la potència de generació (2 kWh/kW).

NEXTG45-290/2021

Brunet Galmés, Lorenzo

***9834**

En el document 4 manca la signatura d'un tècnic competent o empresa instal·ladora.

NEXTG45-334/2021

Clar Massanet, Manuel

***8451**

Manca presentar el document 1. Manca presentar el document 3 en cas que sigui necessari. Manca presentar el document 4. Manca presentar el document 5.

NEXTG45-261/2021

Clemente Homar, Jaume

***6519**

En el document 1 manca indicar l'any de justificació. El document 4 està incomplet. Es supera la ràtio màxima de capacitat instal·lada d'emmagatzematge front la potència de generació (2 kWh/kW). Segons el pressupost la capacitat d'emmagatzematge és de 9.6 kWh i en el document 4 indica 10 kWh. En el document 4 només hi ha una signatura i d'acord amb l'article 29.7.d) de la Llei de Subvencions cal sol·licitar una autorització prèvia si el tècnic competent i el sol·licitant són la mateixa persona.

NEXTG45-251/2021

Clerigues Amigo, José Vicente

***0379**

Manca presentar el document 1. S'ha detectat que hi ha dues sol·licituds a nom del mateix titular pel mateix emplaçament, cal renunciar a una de les dues. Manca presentar el DNI de la persona sol·licitant. El document 4 està incomplet.

NEXTG45-248/2021

Company Molina, Joan

***3411**

En el document 1 manca indicar l'any de justificació. En el document 4 no està tot emplenat. Manca el document 5.

NEXTG45-553/2021

Cubero Calvillo, Antonio

***7118**

Manca el document 1. L'oferta econòmica no pot ser amb data abans del 30 de juny de 2021. Els kWh totals oferts no poden ser més del doble dels kWp oferts. Ha de presentar el document 3 si la persona sol·licitant és un autònom. Manca el document 4. Manca el document 5.

NEXTG45-548/2021

Federico Fernández, José Ignacio

***8839**

En el document 2 manca marcar l'any de justificació. El document 4 està incomplet, cal descriure la instal·lació existent. El document 5 està incomplet.

NEXTG45-596/2021

Fernández Moya, Gonzalo

***0822**

En el document 1 ha d'indicar l'any de justificació. Manca presentar el document 4. Manca presentar el document 5.

NEXTG45-314/2021

Gelabert Puigrós, Antonio

***5378**

Manca presentar el document 1. Manca presentar el DNI/NIE en cas que sigui necessari. Manca presentar els poders de representació en cas que sigui necessari. Manca presentar l'oferta econòmica. Manca presentar el document 2 en cas que sigui necessari., Manca presentar el document 3 en cas que sigui necessari. Manca presentar el document 4. Manca presentar el document 5.

NEXTG45-310/2021

González Leal, Fuensanta

***5446**

En el document 4 manca la firma de tècnic competent o empresa instal·ladora. El document 4 no està del tot emplenat, cal indicar previsió de consum i energia anual produïda per tal de comprovar que compleix amb el percentatge d'autoconsum.

NEXTG45-546/2021

González Rodríguez, Clotilde

***2175**

En el document 1 manca marcar l'any de justificació. En el document 4 manca la rúbrica de tècnic competent o empresa instal·ladora i la potència dels inversors no coincideixen amb l'oferta econòmica.

NEXTG45-292/2021

Lladonet Adrover, Bartolomé

***1324**

L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de juny de 2021. Se supera la ràtio màxima de capacitat d'emmagatzematge front la potència de generació que indica la convocatòria (màxim 2 kWh/kW). S'ha detectat que aquest expedient està duplicat (NEXTG45-292/2021 i NEXTG45-1991/2021), cal renunciar a un dels dos.

NEXTG45-930/2021

Lladosa Valls, José Pedro

***3621**

En el document 1 cal indicar l'any de justificació. En el document 4 manca la signatura de tècnic competent o empresa instal·ladora.

NEXTG45-249/2021

Massot Servera, Magdalena

***2625**

L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de juny de 2021. Manca el document 4.

NEXTG45-277/2021

Matías Costales, Josu

***2000**

Manca l'oferta econòmica. El document 4 està incomplet.

NEXTG45-291/2021

Mestre Pascual, Pere

***1429**

En el document 1 manca marcar l'any de justificació. El document 4 està incomplet i els kWp totals no són correctes. Els kWh totals no poden ser més del doble dels kWp totals.

NEXTG45-264/2021

Mut Fullana, Matías

***0542**

En el document 1 manca l'any de justificació. El document 1 no està signat. L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de juny del 2021. El document 4 no està signat. El document 5 no està signat.

NEXTG45-250/2021

Patricia Williams, Helen

***6271**

El nombre de mòduls indicats en el document 4 no coincideix amb els de l'oferta econòmica.

NEXTG45-316/2021

Pérez-Herrero Sotos, María

***6399**

Manca presentar el document 1. L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de juny de 2021. Manca presentar el document 4. Manca presentar el document 5. Manca presentar el document 3 en cas de ser necessari.

NEXTG45-306/2021

Pol Serra, Jaume

***6240**

Els documents 1, 4 i 5 han d'estar signats pel sol·licitant, no per l'autoritzat, a no ser que sigui un representant legal. En aquest cas, cal presentar un document justificatiu legal que ho demostri.

NEXTG45-549/2021

Rodríguez Díez, Gema

***3682**

Manca el document 4. Manca el document 5.

NEXTG45-299/2021

Rosselló Molina, Aina

***7517**

Manca l'oferta econòmica. En el document 4 manca la referència cadastral.

NEXTG45-280/2021

Sagrera Riera, Bartolomé

***5183**

En el document 1 no indica la inversió ni l'ajut sol·licitat. Manca l'oferta econòmica. En el document 4 manca indicar la referència cadastral. El document 4 ha d'estar signat per tècnic competent o empresa instal·ladora.

NEXTG45-278/2021

Santos Muñoz, José Carlos

***3482**

En el document 1 manca indicar l'any de justificació. En el document 4 manca indicar el número RII.

NEXTG45-931/2021

Serra Garcia, Alicia

***4926**

En el document 1 manca indicar l'any de justificació. En el document 4 manca la referència cadastral.

NEXTG45-276/2021

Servera Munar, Juan

***8337**

Els documents 1, 4 i 5 han d'estar signats pel sol·licitant, no per l'autoritzat, a no ser que sigui un representant legal. En aquest cas, cal presentar un document justificatiu legal que ho demostri.

NEXTG45-295/2021

Solivellas Pons, Joan

***6206**

Els kWp oferts no coincideixen amb els del document 4. En el formulari posa que té bateries i en el document 4 no, s'han d'aclarir aquestes dades.

NEXTG45-544/2021

Torrens Serra, Joan Antoni

***3952**

En el document 4 manca la rúbrica de tècnic competent o empresa instal·ladora.

NEXTG45-933/2021

Tugores Felipe, Juan

***1613**

Manca presentar el document 1. Manca presentar DNI/NIF en cas de ser necessari. Manca presentar el pressupost. Manca presentar el document 3 en cas de ser persona física amb activitat econòmica. Manca presentar el document 5.

NEXTG45-294/2021

Verdú Ramis, José

***3366**

En el document 4 no s'indica correctament l'adreça de la instal·lació: indica el carrer, però no el número. Per altra banda, s'ha detectat que l'expedient està duplicat i la referència cadastral indicada en els dos expedients es la mateixa: cal renunciar a un dels dos.

NEXTG45-274/2021

Vidal Rebassa, Francesca

***2818**

En el document 1 no s'indica l'any de justificació. En el document 4 no s'indica el número del RII.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

 

Palma, 16 de febrer de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo