Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball

    Número d'edicte 12755 - Pàgines 51242-51244

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 per la qual es declara d'interès autonòmic el projecte de reforma parcial de l’alberg de La Victòria d'Alcúdia, d'acord amb l'article 149 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears

    Número d'edicte 12750 - Pàgines 51245-51247

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l'any 2017 del personal estatutari que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears, complementària a l’aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 27 de gener de 2017

    Número d'edicte 12749 - Pàgines 51248-51250

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2021 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 12751 - Pàgines 51251-51254

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l’exercici del dret d’accés a la informació pública en l’àmbit de l’Administració autonòmica de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental

    Número d'edicte 12677 - Pàgines 51255-51256

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza el canvi d'adscripció de quatre vehicles i una embarcació de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació a l'entitat pública empresarial SEMILLA (Exp. SP 188/2021)

    Número d'edicte 12693 - Pàgines 51257-51258

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza l’adscripció d’alguns centres privats concertats a instituts d’educació secundària i d’un centre privat concertat a un altre centre privat concertat

    Número d'edicte 12679 - Pàgines 51259-51261

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 14 de desembre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts de 27 d’agost de 2021 per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

    Número d'edicte 12687 - Pàgines 51262-51267

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 15 de desembre de 2021 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació

    Número d'edicte 12738 - Pàgines 51268-51275

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la sol·licitud de modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la fàbrica de ciment de Lloseta, promoguda per Cemex España Operacions S.L.U., consistent en la reducció de la superfície ocupada per la instal·lació, TM Lloseta (IPPC M 02/2021)

    Número d'edicte 12682 - Pàgina 51276

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la sol·licitud de modificació substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la planta de metanització i compostatge de Can Canut, promoguda per Tirme SA, consistent en la implantació de la fase III de metanització, TM Marratxí (IPPC M 07/2020)

    Número d'edicte 12684 - Pàgines 51277-51283

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del secretari general per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aprova la cinquena concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per a pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat

    Número d'edicte 12696 - Pàgines 51284-51286

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s'aprova la concessió de les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l'any 2020 amb càrrec a fons autonòmics i es reconeix l'obligació a favor de 27 beneficiaris de l'ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de maig de 2020, per la qual es convoquen les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l'any 2020, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

    Número d'edicte 12695 - Pàgines 51287-51290

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, subvencions per a inversions en explotacions agràries, corresponents a l’any 2021

    Número d'edicte 12706 - Pàgines 51291-51311

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen les ajudes corresponents a l’any 2022 per promoure el vi al mercat de països tercers

    Número d'edicte 12708 - Pàgines 51312-51325

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2021, de les ajudes de minimis, per compensar els danys provocats als arts de pesca per les bales de palla que estan dipositades a les pesqueres

    Número d'edicte 12709 - Pàgines 51326-51330

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de sol·licitud de la convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatges, cofinançades pel Govern de les Illes Balears (relació 1)

    Número d'edicte 12698 - Pàgines 51331-51335

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de sol·licitud de la convocatòria extraordinaria d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatges, cofinançades pel Govern de les Illes Balears (relació 2)

    Número d'edicte 12699 - Pàgines 51336-51339

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2021

    Número d'edicte 12737 - Pàgina 51340

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del segon grup de pagament de la III Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Lloseta, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 12727 - Pàgines 51341-51343

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini de grans esdeveniments i altres activitats d’interès turístic (gener juny)

    Número d'edicte 12728 - Pàgines 51344-51360

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la concessió ajuts econòmics individuals del Consell Insular de Menorca per a persones majors de 65 anys o per a persones amb discapacitat reconeguda per cobrir necessitats sociosanitàries, convocatòria 2021 (exp 1818-2021-000001)

    Número d'edicte 12720 - Pàgines 51361-51366

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva del projecte de “Nova xarxa d'aigua potable i aigua pluvial i adaptació a la legislació en matèria d'accessibilitat"

    Número d'edicte 12712 - Pàgina 51367

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament de batlle accidental, Joan Serra, del 26/12/21 a 02/01/22

    Número d'edicte 12685 - Pàgina 51368

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Concessió d'ajudes individualitzades per a esportistes federats per a la temporada 2021-2022

    Número d'edicte 12697 - Pàgines 51369-51375