Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 616312
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 14 de desembre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts de 27 d’agost de 2021 per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 d'agost de 2021, es van convocar ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions (BOIB núm. 118, de 31 d'agost de 2021).

2.Els ajuts s'han de fer efectius a càrrec de la partida pressupostària 13601.421K03.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 per un import màxim de 300.000 euros. D'aquests, 230.000 euros s'han de destinar a atendre les APIMA i les AA i els 70.000 restants a atendre les sol·licituds de les federacions i confederacions.

3.La Comissió Avaluadora establerta per a aquesta convocatòria es va reunir els dies 10 i 19 de novembre per estudiar i valorar les sol·licituds de subvenció i va acordar proposar com a beneficiàries dels ajuts les associacions, federacions i confederacions que compleixen tots els requisits establerts en la convocatòria. També va determinar les quanties que corresponen a cadascuna d'acord amb la distribució que estableix la convocatòria, que s'annexa a aquesta Resolució.

4.S'ha comprovat que les entitats beneficiàries estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5.Les relacions provisionals d'entitats admeses i imports concedits i d'entitats excloses i motius d'exclusió es van publicar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es) el dia 19 de novembre de 2021. La proposta definitiva es va publicar el 3 de desembre de 2021.

6.Els representants legals de les entitats beneficiàries han acceptat la proposta de subvenció.

7.La despesa haurà d'haver tingut lloc entre l'1 de setembre de 2020 i el 31 d'agost de 2021 i s'hauran d'haver adjuntat al tràmit telemàtic els documents que justifiquen les despeses de funcionament de l'entitat (compte justificatiu / memòria de les despeses / relació de justificants imputats signat digitalment), tal com consta en el paràgraf 2 del punt onzè de la convocatòria.

Fonaments de dret

1.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2005).

3.La Resolució de 27 d'agost de 2021 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions (BOIB núm. 118, de 31 d'agost de 2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar la concessió d'ajuts per a despeses de funcionament i activitats a les associacions de pares i mares i les seves federacions i confederacions i a les associacions d'alumnes i les seves federacions i confederacions, que es relacionen en l'annex 1.

2.Denegar la concessió d'ajuts per a despeses de funcionament i activitats a les associacions de pares i mares i les seves federacions i confederacions i a les associacions d'alumnes i les seves federacions i confederacions que es relacionen en l'annex 2 per no complir algun dels requisits de la convocatòria, que es detallen en l'annex esmentat.

3.Establir que aquesta Resolució tindrà efecte l'endemà d'haver-se signat.

4.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 14 de desembre de 2021

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Amanda Fernández Rubí

Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional

(BOIB núm. 118, de 31 d'agost de 2021)

 

ANNEX 1

Llistat d'ajuts concedits

Associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i associacions d'alumnes (AA)

Entitat

Quantia concedida

APIMA CC COR DE MARIA

844,85 €

APIMA CC ES LICEU

479,21 €

APIMA CC LA PORCÍUNCULA

1.157,83 €

APIMA CC LA SALLE ALAIOR

2.873,05 €

APIMA CC LA SALLE MANACOR

1.886,92 €

APIMA CC LA SALLE MAÓ

12.966,86 €

APIMA CC MONTI-SION POLLENÇA

986,02 €

APIMA CC NUESTRA SRA. CONSOLACIÓN CIUTADELLA

2.675,86 €

APIMA CC PUREZA MARIA INCA

1.176,93 €

APIMA CC SA REAL

1.272,92 €

APIMA CC SAGRAT CORS

1.141,08 €

APIMA CC SAGRATS CORS

836,82 €

APIMA CC SANT BUENAVENTURA LLUCMAJOR

1.109,78 €

APIMA CC SANT FRANCESC D'ASSIS DE FERRERIES

2.406,40 €

APIMA CC SANT FRANCESC D'ASSIS DE SA POBLA

1.160,42 €

APIMA CC SANT FRANCESC DE SALES

1.539,77 €

APIMA CC SANTA MAGDALENA SOFIA

259,54 €

APIMA CC VIRGEN DEL CARMEN

850,26 €

APIMA CEIP AINA MOLL I MARQUÈS

863,59 €

APIMA CEIP ANTÒNIA ALZINA

353,73 €

APIMA CEIP BALANSAT

1.429,38 €

APIMA CEIP BINISSALEM

932,96 €

APIMA CEIP BUSCATELL

826,53 €

APIMA CEIP CAN GUERXO

1.401,41 €

APIMA CEIP CAN MISSES

810,93 €

APIMA CEIP CAN RASPALLS

3.367,71 €

APIMA CEIP CERVANTES

983,91 €

APIMA CEIP COLL DEN RABASSA

1.970,69 €

APIMA CEIP DE PRÀCTIQUES

936,89 €

APIMA CEIP DOCTOR COMAS I CAMPS Alaior

828,44 €

APIMA CEIP DURAN ESTRANY

448,19 €

APIMA CEIP ELEONOR BOSCH

2.784,86 €

APIMA CEIP ELS MOLINS DE S'ARRACÓ

865,64 €

APIMA CEIP ES CREMAT

1.541,73 €

APIMA CEIP ES PONT

1.897,86 €

APIMA CEIP ES VEDRÀ

819,13 €

APIMA CEIP ES VIVERO

312,78 €

APIMA CEIP FRA JOAN BALLESTER

654,96 €

APIMA CEIP FRANCESC D'ALBRANCA

2.974,91 €

APIMA CEIP GASPAR SABATER

823,35 €

APIMA CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ

2.245,30 €

APIMA CEIP JAUME I CALVIÀ

2.816,87 €

APIMA CEIP JOAN BENEJAM

1.510,66 €

APIMA CEIP JOAN MAS I VERD

1.638,73 €

APIMA CEIP L'URGELL

548,27 €

APIMA CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA

1.056,22 €

APIMA CEIP MARE DE DEU DEL TORO CIUTADELLA

1.335,68 €

APIMA CEIP MARE DE DEU DEL TORO ES MERCADAL

1.538,74 €

APIMA CEIP MARGALIDA FLORIT

835,31 €

APIMA CEIP MARIAN AGUILÓ

939,44 €

APIMA CEIP MATEU FONTIRROIG

6.434,20 €

APIMA CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET

2.907,25 €

APIMA CEIP MESTRE COLOM DE BUNYOLA

1.403,46 €

APIMA CEIP MESTRE DURAN

1.127,17 €

APIMA CEIP MESTRE GUILLEMET

458,85 €

APIMA CEIP MIQUEL CAPLLONCH

1.340,51 €

APIMA CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA PALMA

1.432,38 €

APIMA CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA POLLENÇA

877,74 €

APIMA CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA PORTOL

964,67 €

APIMA CEIP MITJA DE MAR

888,59 €

APIMA CEIP MIXTO DE SAN JUAN

759,93 €

APIMA CEIP NADAL CAMPANER ARROM

1.277,92 €

APIMA CEIP NORAI

1.996,91 €

APIMA CEIP NOU DE SA POBLA

864,84 €

APIMA CEIP NOU SON CALIU

895,34 €

APIMA CEIP NTRA. SEÑORA JESÚS

995,34 €

APIMA CEIP PERE CASASNOVAS

1.572,73 €

APIMA CEIP PINTOR TORRENT

1.519,85 €

APIMA CEIP PONENT

290,10 €

APIMA CEIP PORT DE POLLENÇA

1.409,65 €

APIMA CEIP PORTA DES MOLL

1.118,63 €

APIMA CEIP PORTAL NOU

828,79 €

APIMA CEIP PUIG DE NA FÀTIMA

2.209,25 €

APIMA CEIP PUIG DE SA MORISCA

1.570,49 €

APIMA CEIP PUIG DEN VALLS

1.373,63 €

APIMA CEIP RAFAL VELL

35.297,59 €

APIMA CEIP ROBINES

854,53 €

APIMA CEIP RODAMILANS

885,14 €

APIMA CEIP S'HORT DES FASSERS

1.236,07 €

APIMA CEIP S'ALGAR DE PORTOCOLOM

1.686,49 €

APIMA CEIP S'AUBA

758,03 €

APIMA CEIP SA BLANCA DONA

447,18 €

APIMA CEIP SA BODEGA

1.103,55 €

APIMA CEIP SA GRADUADA EIVISSA

338,82 €

APIMA CEIP SA GRADUADA MANACOR

1.291,04 €

APIMA CEIP SA GRADUADA MAÓ

2.344,16 €

APIMA CEIP SA GRADUADA SA POBLA

1.135,26 €

APIMA CEIP SA INDIOTERIA

2.673,76 €

APIMA CEIP SA JOVERIA

824,14 €

APIMA CEIP SANT CARLES

501,16 €

APIMA CEIP SANT LLUIS

1.117,98 €

APIMA CEIP SANT RAFEL

1.613,30 €

APIMA CEIP SANTA AGNÉS DE CORONA

839,27 €

APIMA CEIP SANTA GERTRUDIS

1.090,56 €

APIMA CEIP SES PLANES

816,21 €

APIMA CEIP SES QUARTERADES

1.173,48 €

APIMA CEIP SON BASCA

1.081,53 €

APIMA CEIP SON FERRER

1.579,49 €

APIMA CEIP SON FERRIOL

1.060,86 €

APIMA CEIP SON OLIVA

1.147,11 €

APIMA CEIP SON PISA

343,32 €

APIMA CEIP TORRES DE BALAFIA

869,43 €

APIMA CEIP TRESORER CLADERA

844,02 €

APIMA CEIP URBANITZACIONS LLUCMAJOR

924,91 €

APIMA CEIP VIALFAS

989,49 €

APIMA CEIPIEEM SIMÓ BALLESTER

1.470,60 €

APIMA CONSERVATORI PROFESSIONAL MÚSICA I DANSA MENORCA

872,47 €

APIMA EI ES BUSQUERETS

1.207,84 €

APIMA EI ES CASTELL

905,11 €

APIMA EI ES MUSSOL

944,88 €

APIMA EI ES PASSERELLS

1.046,65 €

APIMA EI ES PORIOL

1.954,00 €

APIMA EI ES POUET

885,79 €

APIMA EI FORT DE L'EAU

934,96 €

APIMA EI HUIALFÀS

804,84 €

APIMA EI JOGUINA

986,02 €

APIMA EI SA PILOTA

818,59 €

APIMA EI SA TORRE

1.015,00 €

APIMA EI SES ORENELLES

1.478,85 €

APIMA EI TONINAINA

814,62 €

APIMA EI XIPELL

804,67 €

APIMA ESCOLA DE MÚSICA I DANSA ES MERCADAL

1.317,94 €

APIMA FRANCESC DE BORJA MOLL

846,75 €

APIMA IES ALCÚDIA

890,56 €

APIMA IES BALTASAR PORCEL

1.193,60 €

APIMA IES BENDINAT

922,71 €

APIMA IES BIEL MARTÍ

1.836,80 €

APIMA IES CALVIÀ

854,95 €

APIMA IES CAP DE LLEVANT

1.013,90 €

APIMA IES CAPDEPERA

721,00 €

APIMA IES FELANITX

2.411,92 €

APIMA IES JOSEP MARIA QUADRADO

2.133,72 €

APIMA IES MARIA ÀNGELS CARDONA

3.716,47 €

APIMA IES MARRATXÍ

2.409,51 €

APIMA IES MOSSÈN ALCOVER

2.091,60 €

APIMA IES PORT D'ALCÚDIA

1.587,21 €

APIMA IES SA BLANCA DONA

2.081,11 €

APIMA IES SANT AGUSTÍ

805,03 €

APIMA IES SANTA MARGALIDA

1.051,48 €

APIMA IES SON FERRER

1.043,55 €

APIMA IES SON PACS

627,35 €

APIMA JOAN MARIA THOMÀS

446,00 €

APIMA SANT VICENÇ DE PAÜL

866,07 €

CEIP REI JAUME III

880,45 €

 

230.000,00 €

 

Federacions i confederacions

Entitat

Quantia concedida

FAPA EIVISSA

11.406,01 €

FAPA MALLORCA

58.593,99 €

 

70.000,00 €

 

ANNEX 2

Llistat d'ajuts denegats

 

Entitat

Motiu d'exclusió

APIMA CEIP PERE ROSSELLÓ OLIVER

1

APIMA CEIP VENDA D'ARABÍ

2

APIMA EI MUNICIPAL D'ESPORLES

1

APIMA EI SA GALERA

1

APIMA ESCOLA CASTELL SANTA ÀGUEDA

1

APIMA PUIG DE SA GINESTA

2

 

Motius d'exclusió

1

Manca de documentació

2

Fora de termini