Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 615685
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l’exercici del dret d’accés a la informació pública en l’àmbit de l’Administració autonòmica de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 25 de febrer de 2021, el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ordena que se substanciï consulta pública prèvia, a través del Portal de participació ciutadana, sobre la proposta d'elaboració del Projecte de decret pel qual es regula l'organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l'exercici del dret d'accés a la informació pública en l'àmbit de l'Administració autonòmica de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental.

2. Aquesta consulta es va substanciar des de dia 26 de febrer de 2021 fins al dia 26 de març de 2021, a través del Portal de Participació ciutadana.

3. En data de 26 d'abril de 2021, el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica dicta la Resolució mitjançant la qual s'inicia el procediment d'elaboració del Projecte de decret de referència.

4. El 14 de desembre de 2021, la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat emet la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu sobre el Projecte de decret esmentat al primer apartat.

Fonaments de dret

1. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, en l'article 58 estableix que els projectes de reglament s'han de sotmetre, entre d'altres, al tràmit d'informació pública, quan resulti preceptiva o sigui convenient a criteri de l'òrgan responsable de la tramitació. A aquest efecte, s'ha de publicar un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que indiqui el termini per fer els suggeriments i el lloc web on es pot accedir al projecte normatiu.

També estableix que el tràmit d'audiència i informació pública, que es poden impulsar de forma simultània, ha de ser adequat a la naturalesa de la disposició i, en tot cas, no inferior a deu dies.

Igualment, l'article 51 preveu la publicació de les iniciatives normatives en la web autonòmica per garantir l'accés de la ciutadania a la informació i per facilitar la participació i la presentació de suggeriments per mitjans telemàtics.

2. L'article 34.2.f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que obliga l'Administració a promoure la utilització dels mitjans telemàtics.

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre a informació pública lel Projecte de decret pel qual es regula l'organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l'exercici del dret d'accés a la informació pública en l'àmbit de l'Administració autonòmica de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental, i posar-lo a disposició de les persones interessades a la seu de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat (c. de l'Uruguai, s/n, Velòdrom Illes Balears) i al Portal de transparència del Govern de les Illes Balears, on es podrà trobar el Projecte i l'expedient entre les iniciatives reglamentaries en tramitació de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (http://www.caib.es/sites/transparencia/ca/normativa_en_tramitacia/)

2. Fixar el termini d'informació pública en trenta dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Disposar que les al·legacions, adreçades a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, s'han de presentar a la seu d'aquesta Direcció General (c. de l'Uruguai, s/n, Velòdrom Illes Balears) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

4. Habilitar la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament, mitjançant l'apartat «Participació en l'elaboració normativa» de la pàgina web de Participació Ciutadana (https://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins el termini que s'estableix en l'apartat 2.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o l'entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 13 de desembre de 2021

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes Suárez