Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 619475
Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 4 de febrer de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 15 l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s'estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l'horari o la jornada habituals de treball.

L'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 també disposa que la meritació de les gratificacions corresponents a favor del personal funcionari integrat en els col·lectius esmentats requereix, en tot cas, que l'òrgan competent de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de l'entitat instrumental motivi la impossibilitat material de la compensació dels serveis extraordinaris amb temps de descans, i que es compleixin la resta de tràmits que, amb aquesta finalitat, estableix el Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest Acord es va modificar pels acords del Consell de Govern de 10 de març de 2017 (BOIB núm. 30, d'11 de març); de 7 de juliol de 2017 (BOIB núm. 83, de 8 de juliol); de 27 d'octubre de 2017 (BOIB núm. 132, de 28 d'octubre); de 17 de novembre de 2017 (BOIB núm. 141, de 18 de novembre); de 23 de febrer de 2018 (BOIB núm. 25, de 24 de febrer); de 20 d'abril de 2018 (BOIB núm. 49, de 21 d'abril); de 14 de setembre de 2018 (BOIB núm. 114, de 15 de setembre); de 5 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 123, de 6 d'octubre); de 10 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 127, de 13 d'octubre); de 9 de novembre de 2018 (BOIB núm. 141, de 10 de novembre); de 8 de febrer de 2019 (BOIB núm. 18, de 9 de febrer); de 7 de març de 2019 (BOIB núm. 32, d'11 de març); de 22 de març de 2019 (BOIB núm. 38, de 23 de març); de 3 de maig de 2019 (BOIB núm. 61, de 4 de maig); de 25 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre); de 20 de desembre de 2019 (BOIB núm. 171, de 21 de desembre); de 3 d'abril de 2020 (BOIB núm. 51, de 3 d'abril); de 23 de novembre de 2020 (BOIB núm. 199, de 24 de novembre) i de 8 de febrer de 2021 (BOIB núm. 17, de 9 de febrer).

L'article 12.1 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que correspon a l'Escola Balear d'Administració Pública (en endavant, EBAP) la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l'Administració autonòmica i de les entitats que en depenen, com també la gestió dels procediments de selecció i de promoció del personal.

L'article 4.2 dels Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d'abril, preveu com un dels objectius fonamentals de l'EBAP la gestió dels processos de selecció i promoció del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels organismes autònoms, convocats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, com també l'assessorament i, si escau, l'encàrrec de gestió per a la selecció i la promoció del personal de la resta d'administracions del seu àmbit territorial.

Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 27 d'octubre de 2017 (BOIB núm. 132, de 28 d'octubre), es va incorporar a l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 el personal de l'Escola Balear d'Administració Pública i de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques que formava part del Servei de Selecció i Provisió o li donava suport, en relació, exclusivament, amb els serveis efectius prestats durant la preparació i el desenvolupament del procés selectiu corresponent a les ofertes públiques dels exercicis de 2014, 2015, 2016 i 2017.

El procés selectiu corresponent a les ofertes públiques dels exercicis de 2014, 2015, 2016 i 2017 ja ha finalitzat i en aquests moments l'EBAP està executant els processos selectius corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018, amb un total de 362 llocs de treball (23 processos convocats, dels quals 21 estan ajornats).

D'altra banda, en relació amb els processos d'estabilització d'ocupació temporal, l'article 2.2 del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, estableix l'obligació de publicar les convocatòries dels processos d'estabilització abans del 31 de desembre de 2022, mentre que la resolució d'aquests processos ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

L'aplicació d'aquest article 2.2 del Reial decret llei 14/2021 (o de la llei que, si s'escau, el substitueixi atès que a dia d'avui les Corts Generals estan tramitant aquest Reial decret llei com a projecte de llei) suposarà per a l'EBAP un increment de l'activitat a l'àmbit de la selecció. En aquest moment no és possible identificar el nombre de processos d'estabilització que es convocaran. No obstant això, es pot fer una deducció tenint en compte les ofertes d'ocupació pública dels anys 2018, 2019 i 2020 aprovades pel Consell de Govern de les quals encara no s'han fet les corresponents convocatòries: 63 processos selectius per a l'accés a cossos, escales i especialitats, així com a categories laborals.

Per dur a terme uns processos selectius d'aquesta envergadura es requereix una gran disponibilitat de recursos humans i materials. A través del Servei de Selecció i Provisió, l'EBAP s'encarregarà de la supervisió i el control de tots els processos selectius i durà a terme la coordinació amb els tribunals de cada cos i especialitat. Aquest fet suposa haver de desenvolupar les seves tasques fora de l'horari habitual de treball, com en el cas de la cobertura de la gestió dels exàmens que, prioritàriament, es faran durant els caps de setmana.

Es considera que, tal com ja s'ha produït fins ara per a les ofertes dels exercicis de 2014, 2015, 2016 i 2017, serà necessària la prestació de serveis extraordinaris del personal de l'EBAP que formi part del Servei de Selecció i Provisió o li doni suport i de la conselleria competent en matèria de funció pública que doni suport al Servei esmentat durant la preparació i el desenvolupament del procés selectiu corresponent a les ofertes públiques dels exercicis de 2018, 2019 i 2020 i als processos d'estabilització d'ocupació temporal.

Segons el que s'ha exposat, i atès que la possibilitat de dur a terme la compensació d'hores extraordinàries de feina amb temps de descans resulta incompatible amb les necessitats del servei corresponent, es considera convenient modificar l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, per tal d'actualitzar la referència al personal de l'Escola Balear d'Administració Pública i de la conselleria competent en matèria de funció pública i, concretament, pel que fa als serveis efectius prestats per aquest personal, substituir la referència a les ofertes públiques dels exercicis de 2014, 2015, 2016 i 2017 per la referència a les ofertes públiques dels exercicis de 2018, 2019 i 2020 i als processos d'estabilització d'ocupació temporal.

Atès tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en la sessió de 20 de desembre de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Modificar l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s'estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l'horari o la jornada habituals de treball, en el punt primer, que queda redactat de la manera següent:

 • Facultatius superiors, facultatius tècnics i agents de medi ambient amb funcions d'extinció d'incendis.
 • Personal adscrit al Departament d'Emergències de la Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d'emergències.
 • Personal adscrit al Gabinet de la Presidència.
 • Xofers de la presidenta i dels consellers.
 • Personal adscrit a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic amb funcions d'operativa i manteniment de la xarxa i dels sistemes informàtics corporatius.
 • Personal adscrit a la Direcció General de Salut Pública i Participació amb funcions d'inspecció o laboratori.
 • Personal facultatiu superior que té funcions relacionades amb el Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació, només en els casos en què s'hagi declarat un cas d'alerta sanitària i durant el temps que duri.
 • Personal adscrit a l'Agència Tributària de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb els serveis efectius prestats en la campanya Renda Àgil durant els mesos de maig, juny i juliol de cada any.
 • Personal funcionari de Ports de les Illes Balears en els supòsits següents: personal de ports de gestió directa que hagi de prestar serveis fora de l'horari o jornada habitual de feina per complicacions derivades d'operatives de vaixells, motius d'emergència i tasques de control i vigilància d'activitats puntuals de tercers en l'àmbit portuari, així com el personal de les oficines centrals en relació amb les incidències amb els sistemes de reserves en línia i activitats no estructurals com l'assistència a fires nàutiques o altres tasques de representació i aquelles tasques que, tot i ser estructurals, demanden puntualment càrregues extraordinàries de feina com la tramitació de concessions administratives derivades de l'aplicació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i les obres excepcionals de consolidació de ports derivades de les mancances d'inversió dels darrers anys de crisi.
 • Personal funcionari de la Conselleria d'Educació i Universitat en relació, exclusivament, amb les tasques de baremació i introducció de dades per actualitzar el Registre general d'activitats de formació permanent del professorat de les Illes Balears que derivin de les convocatòries de borses de personal interí.
 • Personal tècnic de prevenció de riscos laborals adscrit a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria només en els casos en què són requerits pel Centre d'Emergències 112 per investigar accidents laborals molt greus, greus, múltiples i mortals.
 • Personal adscrit a la Direcció General de Planificació i Serveis Socials i a la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació que du a terme funcions relacionades exclusivament amb la gestió i la tramitació de la renda social garantida i de les prestacions de dependència i no contributives.
 • Personal adscrit al Servei d'Atenció a la Ciutadania de la Secretaria General de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
 • Personal funcionari adscrit al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en relació amb les tasques per dur a terme el Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2020.
 • Personal adscrit al Servei d'Inspecció del Transport Terrestre de la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
 • Personal funcionari adscrit a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius que es designi per dur a terme cada un dels projectes d'execució del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023.
 • Personal funcionari de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que es mobilitzi per part del director del pla de protecció civil activat, des del nivell 2, per fer tasques de suport a la intervenció, de control de la situació, de protecció, i de recuperació i restabliment dels danys produïts a causa d'una emergència de protecció civil.
 • Personal funcionari adscrit a les oficines d'atenció al públic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de cada any.
 • Personal funcionari adscrit al Servei d'Inspecció Mèdica del Servei de Salut de les Illes Balears que du a terme funcions relacionades amb la valoració de la discapacitat, durant el període de col·laboració amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
 • Personal funcionari de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que du a terme tasques per pal·liar els efectes derivats de la situació ocasionada pel COVID-19.
 • Personal funcionari de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors que du a terme funcions relacionades exclusivament amb l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el període comprès entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de cada any.
 • Personal funcionari de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que dugui a terme tasques relacionades amb la planificació, la preparació, la redacció i l'aprovació de projectes, inclosos els projectes d'execució de qualsevol tipus, que s'hagin de finançar amb qualsevol dels fons esmentats en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Personal funcionari adscrit a la Direcció General d'Habitatge de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge encarregat de la tramitació de les ajudes per al lloguer d'habitatges.
 • Personal de l'Escola Balear d'Administració Pública que formi part del Servei de Selecció i Provisió o li doni suport i de la conselleria competent en matèria de funció pública que doni suport al Servei esmentat, en relació, exclusivament, amb els serveis efectius prestats durant la preparació i el desenvolupament del procés selectiu corresponent a les ofertes públiques dels exercicis de 2018, 2019 i 2020 i als processos d'estabilització d'ocupació temporal.
 •  

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de desembre de 2021

La secretària del Consell de Govern Rosario Sánchez Grau Per suplència (art. 52.1 del Decret 8/2021 de 13 de febrer de la presidenta de les Illes Balears)