Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 619403
Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l'any 2017 del personal estatutari que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears, complementària a l’aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 27 de gener de 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per mitjà de l'Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017 (BOIB núm. 157/2017, de 23 de desembre) es va aprovar l'oferta d'ocupació pública complementària per a l'any 2017 del personal estatutari que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears, que s'havia negociat prèviament amb les organitzacions sindicals pertinents, rectificada per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny i de 21 de desembre de 2018 (BOIB núm. 72/2018, de 12 de juny i núm. 160/2018, de 22 de desembre).

Per un altre costat, el Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, va establir mesures excepcionals en diversos àmbits per pal·liar la situació d'anormalitat creada per la Covid-19. En el seu preàmbul adverteix la necessitat d'adoptar mesures urgents per assegurar l'eficàcia i la viabilitat dels processos de selecció i de les ofertes públiques d'ocupació, l'execució de les quals es va veure greument dificultada. Per això, adopta mesures per impedir la pèrdua de les places aprovades i salvaguardar l'eficiència i els drets dels interessats i afavorir al màxim l'interès general.

En aquesta línia, l'article 11 de l'esmentat Reial decret llei va disposar, amb caràcter excepcional, l'ampliació de les habilitacions per a l'execució de determinades ofertes d'ocupació pública i dels processos d'estabilització de feina temporal. Així, el venciment de les convocatòries que s'havia de produir l'exercici de 2020 s'entén prorrogat durant l'exercici de 2021. També s'amplia fins al 31 de desembre de 2021 el termini per aprovar i publicar les ofertes d'ocupació pública que articulin processos d'estabilització de feina temporal als que es refereix l'article 11 esmentat.

L'oferta esmentada en el primer paràgraf contenia tot un seguit de places que a hores d'ara no han estat encara convocades formalment, tot i el temps transcorregut, i no se'n deriva la necessitat de fer-ho, tenint en comptes les necessitats actuals de personal en el Servei de Salut de les Illes Balears. Es tracta especialment de places de categories poc freqüents o amb un nombre molt reduït de places en les plantilles autoritzades de les diferents gerències del Servei de Salut, la cobertura de les quals, per mitjà del procediment de selecció de personal estatutari fix, genera més ineficiències que avantatges pràctics.

D'altra banda, s'ha advertit l'existència d'altres categories que requereixen una atenció prioritària, la cobertura de les quals genera un impacte positiu global molt significatiu i superior a altres alternatives.

A aquestes consideracions s'han de sumar les mesures excepcionals esmentades anteriorment per impedir la pèrdua de places i per assegurar la continuïtat i la viabilitat de les convocatòries i de les ofertes d'ocupació pública.

Per això, es considera adient dur a terme una modificació de l'oferta d'ocupació pública complementària per a l'any 2017 del personal estatutari que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears, consistent en un nou repartiment d'algunes de les places que figuren en la oferta duta a terme anteriorment. Això suposa la supressió de determinades places i la addició d'unes altres, o el traspàs de determinades places de categories concretes a unes altres.

Aquesta modificació afecta les categories següents (places que s'eliminen de la OOP complementària de 2017):

Categoria* 

Torn lliure 

Promoció interna

Total 

Electricista

13

2

15

Calefactor/calefactora

9

0

9

Fotògraf/fotògrafa

2

0

2

Governant/governanta

6

2

8

Fuster/fustera

3

0

3

Telefonista

19

8

27

Planxador/planxadora

2

3

5

Pintor/pintora

1

0

1

Conductor/conductora

88

0

88

Picapedrer/picapedrera

2

0

2

Perruquer/perruquera

2

1

3

Netejador/netejadora

5

0

5

Mecànic/mecànica

7

0

7

Manobre

3

1

4

Lampista

1

0

1

Jardiner/jardinera

1

0

1

Logopeda

2

0

2

Personal tècnic no titulat

1

0

1

Personal tècnic titulat de grau mitjà

8

3

11

Enginyer tècnic industrial/enginyera tècnica industrial

4

0

4

Enginyer/enginyera superior

3

0

3

Delineant

1

0

1

Tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies de la informació

16

5

21

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

21

7

28

Tècnic/tècnica de salut pública d'atenció primària

1

0

1

Personal tècnic titulat superior en biologia

9

2

11

Metge/metgessa d'urgències d'atenció primària

71

5

76

Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica

4

3

7

Grup administratiu de la funció administrativa

12

24

36

Total

317

66

383

(* Es manté la denominació que apareixia a l'acord objecte de la modificació)

D'altra banda, la modificació es fa en favor de les categories que figuren seguidament (places que s'incrementen en la OOP complementària de 2017):

Categoria

Torn lliure 

Promoció interna

Total 

Metge/metgessa de família en equips d'atenció primària

88

0

88

Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària: cures auxiliars d'infermeria

82

0

82

Total

170

0

170

Així doncs, amb la deliberació i la negociació prèvies —com és pertinent— de la Mesa Sectorial de Sanitat, en la sessió de 2 de desembre de 2021, les parts varen acordar fer les modificacions oportunes. Atès que correspon al Consell de Govern aprovar les ofertes d'ocupació pública, cal que aquest òrgan aprovi aquest acord a fi que les modificacions siguin vàlides.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 20 de desembre de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Modificar l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017 del personal estatutari que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears, complementària a l'aprovada pel Consell de Govern en la sessió del 27 de gener de 2017 en els termes que s'exposen en els punts següents.

Segon. Modificar el nombre de places que figuren en l'annex de l'Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017, rectificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 i de 21 de desembre de 2018, en els termes que s'expressen a continuació:

  • Se suprimeixen les places que figuren en el quadre següent:

Categoria* 

Torn lliure 

Promoció interna

Total 

Electricista

13

2

15

Calefactor/calefactora

9

0

9

Fotògraf/fotògrafa

2

0

2

Governant/governanta

6

2

8

Fuster/fustera

3

0

3

Telefonista

19

8

27

Planxador/planxadora

2

3

5

Pintor/pintora

1

0

1

Conductor/conductora

88

0

88

Picapedrer/picapedrera

2

0

2

Perruquer/perruquera

2

1

3

Netejador/netejadora

5

0

5

Mecànic/mecànica

7

0

7

Manobre

3

1

4

Lampista

1

0

1

Jardiner/jardinera

1

0

1

Logopeda

2

0

2

Personal tècnic no titulat

1

0

1

Personal tècnic titulat de grau mitjà

8

3

11

Enginyer tècnic industrial/enginyera tècnica industrial

4

0

4

Enginyer/enginyera superior

3

0

3

Delineant

1

0

1

Tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies de la informació

16

5

21

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

21

7

28

Tècnic/tècnica de salut pública d'atenció primària

1

0

1

Personal tècnic titulat superior en biologia

9

2

11

Metge/metgessa d'urgències d'atenció primària

71

5

76

Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica

4

3

7

Grup administratiu de la funció administrativa

12

24

36

Total

317

66

383

  • S'incrementen les places que figuren en el quadre següent:

Categoria

Torn lliure 

Promoció interna

Total 

Metge/metgessa de família en equips d'atenció primària

88

0

88

Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària: cures auxiliars d'infermeria

82

0

82

Total

170

0

170

Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de desembre de 2021

La secretària del Consell de Governant Rosario Sánchez Grau Per suplència (art. 5.2 del Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears)