Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 619421
Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2021 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 19 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'estat per a l'any 2021, disposa que la incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida al sector públic ha d'estar subjecta als límits i als requisits establerts a la Llei. També determina que, per als sectors prioritaris, la taxa de reposició ha de ser d'un màxim del 110 % i, per a la resta de sectors, del 100 %. A aquests efectes, es consideren prioritaris, entre d'altres, el sector d'administracions públiques amb competències sanitàries respecte de les places de personal estatutari i equivalent dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.

La Llei estableix que no computaran per al càlcul del límit màxim de la taxa de reposició esmentada, entre d'altres, els col·lectius següents:

  • El personal que s'incorpori en execució d'ofertes d'ocupació pública d'exercicis anteriors.
  • Les places que es convoquin per a promoció interna.
  • Les places corresponents al personal declarat indefinit no fix per sentència judicial.

De la mateixa manera, s'hi disposa que, en tot cas, l'oferta s'ha d'atenir a les disponibilitats pressupostàries del capítol I del pressupost de despeses.

Per la seva banda, quant al còmput de les taxes i places a oferir, el punt 19.7 estableix el següent:

7. Per calcular la taxa de reposició d'efectius el percentatge de taxa màxim autoritzat s'aplica sobre la diferència entre el nombre d'empleats fixos que, durant l'exercici pressupostari anterior, van deixar de prestar serveis i el nombre d'empleats fixos que s'hagin incorporat en l'exercici esmentat, per qualsevol causa, excepte els procedents d'ofertes d'ocupació pública, o hagin reingressat des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, es computen els cessaments per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l'extinció del contracte de treball, o en qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l'Administració en què se cessa. Igualment, es tenen en compte les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres administracions públiques. No computen com a cessaments els que es produeixin com a conseqüència de processos de promoció interna, excepte en els supòsits d'accés per aquest sistema al cos de catedràtics d'universitat, en els termes que preveu l'article 62. 2 de la Llei orgànica 6/20021, de 21 de desembre, d'universitats.

La normativa aplicable també disposa que, per tal de permetre el seguiment de les ofertes, cal remetre al Ministeri d'Hisenda una certificació −que cal enviar al gener− amb el número de baixes i altes tingudes en compte en el càlcul de la taxa de reposició, incloses les produïdes per concursos de trasllat com a conseqüència dels procediments de mobilitat voluntària entre diferents administracions públiques l'any anterior, així com qualsevol altra informació que pugui ser requerida.

Pel que fa a la taxa de reposició, cal tenir en compte el disposat pel punt dos de l'article 19 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, que estableix el següent:

Dos. La validesa de la taxa autoritzada està condicionada, d'acord amb l'article 70 de l'EBEP:

a) Al fet que les places s'incloguin en una oferta d'ocupació pública que han d'aprovar els òrgans de govern de les administracions públiques i s'ha de publicar en el butlletí oficial de la província, de la comunitat autònoma o, si s'escau, de l'Estat, abans de la finalització de cada any.

b) Al fet que la convocatòria de les places es publiqui en el diari oficial de la província, de la comunitat autònoma o, si s'escau, de l'Estat, en el termini improrrogable de tres anys a comptar de la data de la publicació de l'oferta d'ocupació pública en què s'incloguin les places.

Com a conseqüència d'això l'oferta autoritzada es considera consumida una vegada duts a terme els processos selectius corresponents, independentment del resultat d'aquests processos.

Al mateix temps cal destacar la Disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, relativa als processos d'estabilització als que es refereix l'article 19.uno.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de l'Estat per l'any 2017. En aquesta s'estableix una taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal en els termes i condicions regulats a l'article 19.uno.6 de l'esmentada Llei 3/2017, de 27 de juny, que inclourà fins el 100 per cent de les places que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament al menys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016.

Cal recordar a més, que ja en el seu moment el Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, va establir mesures excepcionals per pal·liar la situació d'anormalitat creada per la Covid-19 i va adoptar mesures urgents per assegurar l'eficàcia i la viabilitat de les convocatòries i de les ofertes públiques d'ocupació, l'execució de les quals s'havia vist greument dificultada, tot per impedir la pèrdua de les places aprovades i salvaguardar els drets dels interessats i afavorir l'interès general.

D'altra banda, l'article 18.1 i .2 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, disposa el següent:

Article 18 Oferta pública d'ocupació

1. Durant l'any 2021, i sens perjudici del que disposa l'apartat següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, i també, si escau, els sectors, les funcions i les categories professionals en les quals s'han de concentrar, i les places que ha d'incloure l'oferta pública d'ocupació, s'han de fixar de conformitat amb la delimitació que, amb caràcter bàsic, faci l'Estat per a l'any 2021, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, o, si no n'hi ha, amb la que resulta de la Llei 6 /2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, i d'acord també amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Respectant les disponibilitats pressupostàries de l'exercici de 2021, no computen en el límit anterior les places corresponents a convocatòries pendents d'execució que deriven d'ofertes públiques d'ocupació d'anys anteriors, ni tampoc, dins els límits de les lleis anuals de pressuposts generals de l'Estat corresponents pel que fa a les taxes màximes de reposició d'efectius i, en general, al nombre màxim de places de nou ingrés de cada any, les places inherents a aquestes taxes i nombre màxim d'efectius de nou ingrés encara no convocades o sense oferta pública d'ocupació.

2. En tot cas, les ofertes públiques d'ocupació de personal funcionari, de personal estatutari, de personal funcionari docent i de personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen els informes previs i favorables de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques i de la Direcció General de Pressuposts, que s'han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes de legalitat aplicables i sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat financera, a sol·licitud motivada de l'òrgan directiu competent per raó de la matèria. [...]

D'altra banda, de conformitat amb l'article 80.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, l'aprovació d'aquesta oferta ha de ser objecte de negociació prèvia amb les organitzacions sindicals corresponents. A més, l'article 37 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic disposa que han de ser objecte de negociació els criteris generals relatius a l'oferta d'ocupació pública.

En conseqüència, en la sessió del 2 de desembre de 2021 es negociaren, en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat, els termes generals de l'oferta d'ocupació pública relativa al Servei de Salut de les Illes Balears per a l'any 2021.

Per altra banda, la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), és una fundació de titularitat publica autonòmica, adscrita a la Conselleria de Salut i Consum, que d'acord amb els seus Estatuts te, entre d'altres, finalitats fundacionals com les de contribuir a la promoció i desenvolupament de programes d'investigació científica en general i, especialment, els aplicats a la biomedicina, a les ciències de la salut, impulsar la recerca competitiva, facilitar la investigació en aquestes matèries, dur a terme una investigació rellevant per millorar la salut de la població seguint els estàndards internacionals de qualitat, afavorir l'augment de la investigació, promovent la captació de talent i la creació de grups nous d'investigació.

D'acord amb allò que es disposa a l'article 3.1 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de la ciència la tecnologia i la innovació, l'IdISBa té condició d'Agent d'Execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Investigació.

Des de l'IdISBa, el dia 22 de novembre de 2021, es va sol·licitar al Servei de Salut de les Illes Balears la cessió de quatre places de la taxa de reposició d'efectius del Servei, per poder articular Oferta Pública d'Ocupació Investigadora regulada a l'article 26 del Decret 17/2019, de 15 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador laboral al serveis del instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears, i en la sessió del seu Patronat duta a terme el dia 16 de desembre de 2021, ha aprovat aquesta oferta, amb inclusió de les places provinents de la cessió per part del Servei de Salut d'aquestes quatre places de la seva taxa de reposició d'efectius, i condicionant el Patronat l'aprovació d'aquesta oferta, a l'efectivitat de la cessió esmentada.

Pel que fa a aquesta qüestió, l'article 19. tres. 3 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, amb caràcter bàsic, i pel que fa a la possibilitat de que el sector públic pugui cedir part de la seva taxa de reposició d'efectius a entitats que tenguin la condició d'agents d'execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Investigació, disposa:

3. Com excepció, el sector públic podrà cedir part de la seva taxa de reposició a las fundacions públiques i consorcis adscrits que tenguin la condició d'agents d'execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació o que realitzin projectes d'investigació, sempre que la taxa de reposició que es cedeixi es dediqui als projectes esmentats.»

Per la seva banda, l'article 18.3 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, disposa

3. De conformitat amb les disposicions bàsiques contingudes en les lleis de pressuposts generals de l'Estat, el Servei de Salut de les Illes Balears pot cedir part de la taxa de reposició d'efectius que li correspongui a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, com a entitat amb condició d'agent d'execució del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, d'acord amb la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i que realitza projectes d'investigació.

Aquesta taxa de reposició cedida s'ha de destinar de manera exclusiva a la convocatòria de places de personal investigador de les categories professionals que preveuen els articles 31 a 34 del Decret 17/2019, de 15 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears.

En l'acte d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació del Servei de Salut de les Illes Balears, i també en el que dugui a terme la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, s'ha de reflectir el nombre de places cedides.

Les circumstàncies actuals en les que viu la societat, afectada en tots els seus àmbits per la pandèmia de la COVID 19, justifica plenament tot el recolzament que des de les administracions públiques és pugui lliurar a la investigació científica, i molt especialment a la que es desenvolupa en l'àmbit de la salut, ja que la investigació científica és el principal mitjà per desenvolupar eines eficients per a la lluita i la superació de la malaltia, per la qual cosa s'ha de fer efectiva la cessió de la taxa de reposició d'efectius sol·licitada al Servei de Salut de les Illes Balears per part de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, amb independència que s'hagi esmentat a la negociació.

De conformitat amb l'article 5. k) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon al Consell de Govern aprovar l'oferta d'ocupació pública.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de consellera de Salut i Consum, en la sessió de 20 de desembre de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar l'oferta d'ocupació pública ordinària, corresponent a la taxa de reposició, per a l'any 2021 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears. Les places de personal estatutari que s'ofereixen són les que figuren en l'annex I d'aquest acord.

Segon. Aprovar l'oferta d'ocupació pública addicional, corresponent a la taxa addicional prevista a la Disposició Addicional 23ª de la Llei 11/2020, per l'any 2021 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears. Les places de personal estatutari que s'ofereixen són les que figuren en l'annex II d'aquest acord.

Tercer. Cedir a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), quatre places corresponents a la taxa de reposició d'efectius del Servei de Salut de les Illes Balears, places les quals s'han de destinar de manera exclusiva a la convocatòria de places de personal investigador de les categories professionals que preveuen els articles 31 a 34 del Decret 17/2019, de 15 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears.

Quart. Disposar que aquesta oferta s'aprova sense perjudici de les modificacions o ampliacions que poguessin correspondre, de conformitat amb la normativa vigent. El càlcul de les places de la present oferta d'ocupació pública s'ha realitzat de conformitat amb l'establert a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'estat per a l'any 2021, sense que hagin estat d'aplicació les disposicions contingudes al Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Cinquè. Recordar que, d'acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 3/2007, correspon al conseller competent en matèria de salut convocar i resoldre els procediments de selecció.

Sisè. Ordenar que es publiqui aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de desembre de 2021

La secretària del Consell de Govern Rosario Sánchez Grau Per suplència (art.5.2 del Decret 8/2021 de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears)

 

ANNEX I (places corresponents a la taxa de reposició)

 

Número de llocs de feina

Categoria

Torn lliure 

Torn Promoció interna

 

Total

Zelador/Zeladora

44

10

54

Tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies de la informació

10

5

15

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

14

7

21

Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic

15

10

25

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiodiagnòstic

12

0

12

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina interna

8

0

8

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anestèsia i reanimació

30

0

30

Infermer/Infermera

223

25

248

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

39

20

59

Grup de gestió de la funció administrativa

15

8

23

TOTAL

410

85

499

 

 

ANNEX II (places corresponents a la taxa de addicional)

 

Número de llocs de feina

Categories

Torn lliure

Promoció interna

Total

Tècnic/tècnica de salut pública d'atenció primària

1

0

1

Personal tècnic titulat superior en biologia

9

2

11

Metge/metgessa d'urgències d'atenció primària

71

5

76

Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica

4

3

7

Grup administratiu de la funció administrativa

12

24

36

Metge/metgessa de Família en equips d'Atenció Primària

88

0

88

Total

185

34

219