Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei de polítiques de joventut de les Illes Balears (RGE núm. 14371/21)

    Número de registre 12690 - Pàgines 51376-51429

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informació pública de l’estudi d’impacte ambiental, projecte de reutilització de la zona nord per a la instal·lació d’un parc solar fotovoltaic, de l’explotació Can Cirerol núm. 49, que forma part de la parcel·la 516 del polígon 31 de Felanitx

    Número de registre 12223 - Pàgina 51430

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües per a Consum humà, Regadiu, Metanització, Compostatge i Contra incendis, Expedient núm : CAS_2067 (ARE_1139 DI_10963 DDm_10440)

    Número de registre 12462 - Pàgina 51431

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació inicial del Pressupost per l'exercici 2021 i plantilla de personal

    Número de registre 12675 - Pàgina 51432

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Anunci de notificació de 15 de desembre de 2021 en procediment de regularització impost sobre vehicles tracció mecànica 2020, Expedient E01542021000152

    Número de registre 12683 - Pàgina 51433

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial de l'Ordenança del servei de proveïment d'aigua del municipi de sa Pobla

    Número de registre 12714 - Pàgina 51434