Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de l’anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Binissalem corresponent a l’exercici 2021, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 110, de 19 d’agost de 2021

    Número de registre 9466 - Pàgina 35831

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de l’anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Binissalem corresponents a l’exercici de 2021, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 110, de 19 d’agost de 2021

    Número de registre 9468 - Pàgina 35832

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de pròrroga de la resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R23 Exp. 163 de data 9 de juliol de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9485 - Pàgines 35833-35834

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R6 de data 30 d’agost de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9486 - Pàgines 35835-35837

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 30 d’agost de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9487 - Pàgines 35838-35840

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd1 de data 2 de setembre de 2021, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2021

    Número de registre 9488 - Pàgines 35841-35843

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 256 de data 27 d’agost de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9493 - Pàgines 35844-35846

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 180 de data 27 d’agost de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9494 - Pàgines 35847-35848

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de l’acord d’inici, expedient sancionador número 2020/9381V per infracció de la normativa en matèria de pesca

    Número de registre 9484 - Pàgina 35849

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 d’agost de 2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts al teixit empresarial 2021. (Exp. 3303-2021-000001)

    Número de registre 9457 - Pàgina 35850

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Modificació de la plantilla de personal

    Número de registre 9469 - Pàgina 35851

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació, exposició pública i comunicació de terminis del segon període voluntari de cobrament dels Padrons

    Número de registre 9480 - Pàgina 35852

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Notificació de Baixes d'ofici del Padró municipal d'habitants per inscripció indeguda

    Número de registre 9481 - Pàgines 35853-35854

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial compte general 2020

    Número de registre 9497 - Pàgina 35855

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública del projecte de Substitució de columnes de 4M d'enllumenat públic al Camí de Sa Cabana

    Número de registre 9492 - Pàgina 35856

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Compte General exercici 2020

    Número de registre 9458 - Pàgina 35857