Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 6 de setembre de 2021 pel qual s’acorda l’aixecament de l’ajornament de les eleccions relatives a les eleccions de representants dels diferents sectors de la comunitat educativa als consells escolars dels centres que elegiren consell escolar o en renovaren alguna de les meitats l’any 2018 (curs 2018-2019) acordades per Acord de Consell de Govern de 2 de novembre de 2020, publicades al BOIB núm. 189, de 3 de novembre

    Número d'edicte 9498 - Pàgina 35791

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 6 de setembre de 2021 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials del Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut (codi RUCT 4317736)

    Número d'edicte 9499 - Pàgines 35792-35793

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de concessió de la convocatòria de subvencions per l’organització d’arxius municipals 2021

    Número d'edicte 9463 - Pàgines 35794-35797

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Rectificació d’errada material a la resolució de concessió de la convocatòria d’ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses 2021

    Número d'edicte 9472 - Pàgina 35798

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

   • Aprovació definitiva del Reglament d’organització i funcionament del Consell Esportiu de Mallorca (COESMA)

    Número d'edicte 9482 - Pàgines 35799-35807

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 d’agost de 2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts al teixit empresarial 2021 (exp. 3303-2021-000001)

    Número d'edicte 9456 - Pàgines 35808-35819

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 d’agost de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts del CIM per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició 2021 (exp. 1305-2021-000001)

    Número d'edicte 9471 - Pàgines 35820-35823

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Modificació puntual de la Relació de llocs de treball

    Número d'edicte 9470 - Pàgines 35824-35829

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva del projecte de “Instal·lació d'una marquesina per instal·lació fotovoltaica i aparcament a l'aire lliure"

    Número d'edicte 9477 - Pàgina 35830