Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 397383
Notificació de l’acord d’inici, expedient sancionador número 2020/9381V per infracció de la normativa en matèria de pesca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Donat que no ha estat possible notificar l'acord d'inici de l'expedient sancionador, així com l'obertura de termini per a la presentació d'al·legacions i/o prova, per pressumpta infracció de la normativa de pesca, Llei 6/2013 de 7 de novembre de pesca marítima, marisqueig y aqüicultura de les Illes Balears, se us notifica mitjançant el present anunci i de conformitat amb el que preveu l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a la persona interessada que s'indica, el següent:

1r.- Que disposeu d'un termini de quinze díes hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta notificació, d'acord amb l'article 8 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, per la qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir en l'exercici de la potestat sancionadora, per que formuleu les vostres al·legacions, presenteu els documentes i/o informacions que considereu convenients i, en tot cas, proposar prova concretant els mitjans dels quals preteneu fer-vos valer.

2n.- Que mentres duri la tramitació de l'expedient sanciondor, la persona interessada podrà examinar l'expedient i conèixer la identitat de la instructora i secretària, a l'efecte de la recusació que preveu l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Núm d'expedient: 2020/9381V

NIE Pressumpte infractor: Y0865966F

Data de la resolució d'inici: 13 de juliol de 2021

Preceptes infringits: Infracció prevista a l'article 5 del Decret 26/2015 de 24 d'abril, pel qual es regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears per pescar sense la corresponent llicència de pesca marítima recreativa individual o llicència de pesca submarina previstes segons Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa y esportiva en aigües de les Illes Balears, les quals emparen la práctica del marisqueig recreatiu, infracció tipificada com a greu a l'article 119.b de la Lley 6/2013. Aquesta infracció està sancionada amb una multa de 151 fins a 30.000 euros, segons l'article 134b de la mateixa Llei.

Darrer domicili: Ps. Castavi, 7 – 3 – 2 - 07800

Municipi: Eivissa

 

Eivissa, 24 d'agost de 2021

La tècnica d'administració general del Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí Ma José Cardona Muñoz