Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 398961
Aprovació inicial compte general 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Formulat y retut el Compte General del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Llucmajor corresponent a l'exercici 2020, en sessió ordinària de la Comissió especial de comptes de data 06 de setembre de 2021, integrada pel mateix Ajuntament, i pels organismes autònoms del Patronat de la Residència de Persones Majors de Llucmajor i Patronat del Moli d'en Gaspar, juntament amb tots els seus justificants; queden exposats al públic al departament de Intervenció de l'Ajuntament de Llucmajor, situat al c/ Constitució, 6 – 3er pis de Llucmajor, per un termini de 15 dies. Durant aquest termini, els interessats podran formular objeccions, observacions i reclamacions que estimin oportunes, tot això d'acord a lo establert a l'art. 212.3 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

 

Llucmajor, 6 de setembre de 2021

El batle Eric Jareño Cifuentes