Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 394535
Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 d’agost de 2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts al teixit empresarial 2021. (Exp. 3303-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS 582166

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582166):

Primer. Beneficiaris

Per a la línia 1: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que tenguin el domicili fiscal i un establiment operatiu a Menorca, que siguin fabricants, productors o artesans, que responguin a la definició de persona empresària autònoma, micro, petita o mitjana empresa (PIME) i que estiguin donats d'alta de l'impost d'activitats econòmiques en les divisions 2, 3 o 4 de la secció primera o l'agrupació 86 de la secció segona del Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques.

Per a la línia 2: Les associacions empresarials que tinguin com àmbit d'actuació l'illa de Menorca (tota i exclusivament).

Segon. Objecte

L'objecte d'aquests ajuts de minimis és donar suport al teixit empresarial, associatiu i artesanal de Menorca per a l'assistència a fires i per a la promoció dels seus productes; donar suport a les microempreses, petites empreses o mitjanes per a la transformació del model de negoci a través de la digitalització dels actius i un major ús de la tecnologia, i donar suport a la formació i a l'emprenedoria i a la reconversió industrial.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades pel Consell Executiu de dia 30.08.2021.

Quart. Import

L'import global màxim de la convocatòria és de 1.100.000 € (un milió cent mil euros).

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds i de justificació finalitzarà dia 4 d'octubre de 2021.

Sisè. Altres dades

El crèdit pressupostari màxim per línies és:

- Línia 1: 1.080.000 €

- Línia 2: 20.000 €.

En relació amb les activitats subvencionables de la línia 1, se subvencionaran amb un màxim de 30.000 € o 20.000 € (segons el reglament que li sigui d'aplicació).

En relació amb les activitats subvencionables de la línia 2, se subvencionaran amb un màxim de 2.000 €

Maó, document sigant electrònicament (3 de setembre de 2021)

La secretària Rosa Salord Oleo