Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 398455
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 180 de data 27 d’agost de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 28 d'agost de 2021, signa la següent resolució:

Resolució de revocació parcial 

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 Inversions a les explotacions agràries

CONVOCATÒRIA: INEA2018_1

Codi DIR3: 04026954

Codi SIA:208246

Codi BDNS: 497976

Document: resolució

Exp.: INEA2018_1/180

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), en data 22 de juny de 2016 (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2. Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor de BARTOLOME BIBILONI DEYÀ , entre d'altres, que figuren en l'annex de la Resolució de concessió, R1 de data 10 de setembre de 2020, (BOIB núm. 161, de 17 de setembre de 2020) amb les dades i els imports corresponents (amb un import concedit de 86.794,50 €).

3. Atesa la Resolució de concessió de l'ajuda esmentada, i d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, el beneficiari s'obliga, entre altres, a realitzar les actuacions auxiliades dins el termini establert i a justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en la manera i els terminis determinats en la convocatòria.

4. Dins el termini legalment establert per a la justificació de les inversions aprovades, l'interessat presenta la sol·licitud de pagament, com també la documentació exigida, però, una vegada revisada aquesta, es comprova que:

- el cultivador adquirit és CHISEL DE 15 BRAÇOS AMB CORRÒ I PLEGAT HIDRÀULIC, per un import de 11.548,00 euros (sense IVA), un model i marca diferent al cultivador GIL CHM HIDRÀULIC 6,5 MTS, per un import de 12.710,00 euros, atès aquest canvi es va emetre l'Informe de moderació de costs amb data 3 de juny de 2021, que determina que l'import del cultivador CHISEL DE 15 BRAÇOS AMB CORRÒ I PLEGAT HIDRÀULIC és de 11.110,00 euros, el valor de mercat del producte és inferior a l'import que s'ha justificat.

- el tractor adquirit és CLAAS AXION 850 CMATIC, per un import de 127.107,00 euros (sense IVA), un model i marca diferent al tractor DEUTZ FAHR 6205TTV, per un import de 128.316,00 euros, atès aquest canvi es va emetre l'Informe de moderació de costs amb data 3 de juny de 2021, que determina que l'import del tractor CLAAS AXION 850 CMATIC és de 124.740,00 euros, el valor de mercat del producte és inferior a l'import que s'ha justificat.

- no realitzar la inversió de la plataforma.

5. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

6. En data 19 de juliol de 2021 es notifica a la persona interessada, mitjançant la publicació al web, l'Informe/Proposta provisional de resolució de revocació parcial de 16 de juliol de 2021, a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme les al·legacions. Una vegada transcorreguts els 10 dies hàbils, la persona interessada no ha presentant cap al·legació.

7. S'ha considerat l'Informe/Proposta provisional de resolució de 16 de juliol de 2021, de revocació parcial de l'ajuda concedida a Bartolomé Bibiloni Deyà, amb NIF ***2700**.

Fonaments de dret

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar parcialment la resolució d'ajuda concedida al beneficiari per l'import i amb les dades detallades en l'annex d'aquesta resolució, que és un total d'1 expedient i que comença amb BARTOLOME BIBILONI DEYÀ i acaba amb BARTOLOME BIBILONI DEYÀ, que suma un import total de 12.755,50 euros, relativa a la línia d'ajuda “Inversions en les explotacions agràries”, ja que l'import elegible de la despesa és inferior a l'aprovada.

3. Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució - que no exhaureix la via administrativa - es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 27 d'agost de 2021

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

ANNEX 

TITULAR

NIF

NºEXPEDIENT

Import ajuda concedida

Import ajuda auxiliable

Import que s'ha de revocar

100 % CAIB

Anualitat

BARTOLOMÉ BIBILONI DEYÀ

***2700

INEA2018_1/180

86.794,50

74.039,00

12.755,50

12.755,50

2021

 

 

1

Núm. BENEFICIARIS

86.794,50

TOTAL AJUDA

74.039,00

12.755,50

12.755,50

 

​​​​​​​Palma, 31 d'agost de 2021

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé