Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 395371
Modificació de la plantilla de personal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat per Acord del Ple Municipal de data 2 de setembre de 2021, la modificació de la plantilla de personal, per ampliar el servei de caràcter obligatori de l'Àrea de contractació, i de conformitat amb l'article 126 del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el BOIB.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les reclamacions que s'estimin pertinents.

En el cas de què no es presentessin reclamacions durant aquest període, s'entendrà elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial i la modificació es considerarà aprovada.

 

Alcúdia, a la data de la signatura (3 de setembre de 2021)

La batlessa Bàrbara Rebassa Bisbal