Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 394544
Compte General exercici 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes del que disposa l´article 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d´Hisendes Locals, es posa en coneixement general que la Comissió Especial de Comptes en sessió de 06 de setembre de 2021 ha informat el Compte General de l´Entitat corresponent a l'exercici 2020.

Aquest Compte, amb els seus justificants, es troba exposat al públic a l'oficina d'Intervenció d´aquest Ajuntament. Des del dia següent de la seva publicació en el BOIB, durant quinze dies els interessats podran presentar reclamacions o observacions.

 

Pollença, 6 de setembre de 2021

El batle Bartomeu Cifre Ochogavia