Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 397423
Notificació de Resolució de pròrroga de la resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R23 Exp. 163 de data 9 de juliol de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data  9 de juliol de 2020, va signar la següent resolució,

INFORME/PROPOSTA/RESOLUCIO DE PRÒRROGA DEL TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ SUBVENCIONABLE

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1- Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA)

Convocatòria:  INEA2016_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 340499

Antecedents

1. El 19 de juny de 2018, el vicepresident del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) va dictar Resolució de concessió (R23) d'ajudes per inversions en les explotacions agràries, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 78, de 26 de juny de 2018, en relació amb l'ajuda concedida a l'empara de la Resolució del president del FOGAIBA de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolució de 17 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016 i 26 de juny de 2018. Entre altres persones beneficiàries hi ha ARISTÓTELES MERCADAL MASCARÓ, amb NIF ***0984**, i núm. d'expedient INEA2016_1/163, amb un termini d'execució de 12 mesos.

2. El 12 de juny de 2019, l'interessat ARISTÓTELES MERCADAL MASCARÓ va presentar una sol·licitud de subrogació, a favor de CICERÓN MERCADAL MASCARÓ, amb DNI ***0984** dins del termini requerit (RGE 16907) a la Delegació Comarcal de Maó, per el canvi de la titularitat de l'explotació.

3. El 12 de juny de 2019, l'interessat CICERÓN MERCADAL MASCARÓ va presentar una sol·licitud de pròrroga del termini d'execució (RGE 16908) a la Delegació Comarcal de Maó, per demores en la concessió de permisos municipals. S'incorpora a l'expedient un informe de l'Ajuntament de Maó a on especifica que l'estat del projecte es troba en tràmit a l'espera de l'informe preceptiu del Departament d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca. Es va concedir una primera pròrroga de 12 mesos que finalitza el 26 de juny de 2020. 

4. El 23 de juny de 2020, CICERÓN MERCADAL MASCARÓ, amb NIF ***0984**, va presentar una sol·licitud de segona pròrroga del termini d'execució (RGE 15408) a la Delegació Comarcal de Maó del FOGAIBA , degut a la demora per part de l'Ajuntament de Maó per a la concessió de l'oportuna llicència d'obres municipal causat per la situació especial derivada de l'Estat d'Alarma (COVID19) no s'ha pogut realitzar les inversions sol·licitades.

5. L'apartat dotzè, justificació i pagament de les ajudes, de la Resolució del president del FOGAIBA de 10 de juliol de 2015, estableix que el termini màxim per a la notificació i la justificació de la realització de la inversió proposada és de 12 mesos per a les inversions immobles i de 6 mesos per a les inversions mobles, a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. Per raons justificades de demora en la concessió de llicències per part dels ajuntaments, baixes laborals i incidències greus que no siguin imputables al sol·licitant, els beneficiaris podran sol·licitar l'ampliació del termini de realització i justificació establert a la resolució de concessió. Aquesta sol·licitud d'ampliació s'ha de presentar durant el termini d'execució.

6. El termini de concessió de la segona pròrroga acaba el 9 de juliol de 2021. L'interessat CICERÓN MERCADAL MASCARÓ, va presentar la sol·licitud de pròrroga el dia 1 de juliol de 2021, i per tant dins de termini.Demana un any més de pròrroga.

7. D'acord amb l'apartat 2 de l'article 20 de l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, regula que, amb caràcter excepcional i per raons degudament justificades, les persones beneficiàries de les ajudes podran sol·licitar l'ampliació o reobertura dels terminis establerts a la respectiva convocatòria, amb excepció del termini de presentació de sol·licituds. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar abans del venciment del termini que es tracti.

El FOGAIBA pot acordar l'ampliació sol·licitada sempre que amb això no es perjudiquin drets de terceres persones. L'acord d'ampliació s'ha de notificar individualment a l'interessat i no és susceptible de recurs.

Atès el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del FOGAIBA; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 23 de desembre de 2005 es disposa que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer a partir de l'1 de gener de 2006.

8.Atès que la sol·licitud de la pròrroga s'ha presentat abans del venciment del termini de justificació de la realització de la inversió, i justifica que encara no té llicència d'obres, es concedeix una pròrroga per un termini de 6 mesos. 

Fonaments de dret

-Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

-Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

-Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de concessió de pròrroga

Per tot l'exposat anteriorment, s'informa favorablement la concessió de pròrroga i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en el termes següents:

1. Concedir la pròrroga a CICERON MERCADAL MASCARÓ, amb NIF ***0984**, expedient número INEA2016_1/163. Per tant, el termini màxim per a la justificació de la inversió aprovada serà de 42 mesos,  des del 26 de juny de 2018 fins al 9 de gener de 2022.

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquesta resolució no és susceptible de recurs.

Palma, 9 de juliol de 2021

El tècnic gestor

La cap de Secció XVI

El cap del Servei d' Ajudes al Desenvolupament Rural

Jorge M. Company Salaverría

Lidia Álvarez Álvarez

Isidre Cañellas Simonet

Conforme amb la proposta, en dict resolució de pròrroga

Palma, 9 de juliol de 2021

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

Palma, 31 d'agost de 2021

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé