Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 397424
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R6 de data 30 d’agost de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, amb data 30 d'agost de 2021, signa la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura: Mesura 4.1. Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA)

Convocatòria: INEA2018_1        Grup: INEA2018_1   RES-6

Codi DIR3:A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 464368

Document: resolució

Expedient: INEA2018_1/218

Antecedents

1.En data 8 de maig de 2018 amb número de registre d'entrada L3E2349, el Sr. FRANCISCO BUFI TORRES amb NIF ***5868** va presentar en el registre del FOGAIBA una sol·licitud d'ajuda per poder acollir-se a la línia d'ajudes per a inversions a les explotacions agràries a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, publicada al BOIB número 106 de 16 de juliol de 2015.

2.En data 10 de juny de 2020 el Sr. FRANCISCO BUFI TORRES amb DNI***5868** va presentar en el registre del FOGAIBA escrit d'al·legacions contra la Proposta Provisional de Resolució de Concessió publicada el dia 3 de juny de 2020 a la pàgina web del FOGAIBA. La part interessada insta la incorporació a l'expedient la sol·licitud d'alta en el Registre Insular Agrari d'Eivissa de la seva activitat agrària, així com que es tengui en compte la condició de jove agricultor ja que, segons afirma l'interessat, en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajuda es va produir un error i aquesta condició no es va indicar.

3. Una vegada analitzada tota la documentació, i tenint en compte que el crèdit existent no cobria la totalitat de les peticions, la selecció dels beneficiaris de les ajudes s'havia de fer mitjançant el procediment de concurrència competitiva, segons els criteris de prioritat i la puntuació obtinguda aplicant l'apartat setè de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de juliol de 2015.

4. En data 14 d'agost de 2020 el Sr FRANCISCO BUFI TORRES amb DNI ***5868** va presentar en el registre del FOGAIBA escrit d'al·legacions contra la Proposta Provisional de Resolució de l'ajuda que es va publicar a la web del FOGAIBA dia 11 d'agost de 2020. La part interessada va aportar certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, segons el qual, en data 11 d'agost de 2020, el Sr. FRANCISCO BUFI TORRES es troba al corrent de les obligacions tributàries.

5.En data 14 de setembre de 2020 el director gerent del FOGAIBA va dictar Resolució de concessió parcials dels beneficiaris de les ajudes, R1 de data 10 de setembre de 2020, a l'empara de a Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per al anys 2015-2019.

6. D'acord amb l'ordre de prevalença segons l'aplicació dels criteris de priorització (concurrència), el director gerent del FOGAIBA no va resoldre a favor del Sr. FRANCISCO BUFI TORRES (amb 37 punts) i per tant, no es va concedir l'ajuda sol·licitada.

7.En data 28 de setembre de 2020 el Sr. FRANCISCO BUFI TORRES amb DNI Núm. ***5868** va interposar recurs d'alçada contra la Resolució de concessió parcials dels beneficiaris de les ajudes R1 de data 10 de setembre de 2020, argumentant el següent:

- que no es va tenir en compte l'escrit d'al·legacions presentat en el registre de FOGAIBA dia 10 de juny de 2020 contra la Proposta Provisional de Resolució de Concessió publicada a la pàgina web del FOGAIBA dia 3 de juny de 2020.

- que es tengui per presentada la documentació aportada aquell dia que en conseqüència s'augmenti la puntuació a 42 punts.

La part interessada no va aportar documentació adjunta al recurs.

8. El recurs d'alçada es va estimar i es retrotreu el procediment a la fase de resolució.

9. Amb 42 punts i registre d'entrada de dia 8 de maig de 2018, li correspon la posició 310 d'acord amb l'ordre de prevalença segons l'aplicació dels criteris de priorització (concurrència). Per tant no té dret a ajuda i es proposa la denegació de l'expedient. 

Fonaments de dret

1.Resolució  del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Per tot això, s'informa desfavorablement i es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Denegar l'ajuda sol·licitada per l' interessat que figura a l' annex I, que és un total d' 1 expedient i que comença i acaba amb FRANCISCO BUFI TORRES, relativa a la línia d'ajudes “Inversions a les explotacions agràries”, no es pot estimar ja que l'ajuda sol·licitada excedeix la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria.

2.Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu dels expedients detallats a l 'annex I.

3.Notificar aquesta resolució a la persona interessada mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 30 d'agost  de 2021

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Isidre Cañellas Simonet

Conforme amb la proposta. En dict resolució.

Palma, 30 d'agost  de 2021

El vicepresident en matèria agrària  del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I:RELACIÓ DE BENEFICIARIS SENSE DRET A LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA (INEA 2018_1)

Sol·licitant

NIF

Núm. Exp.

Motiu denegació

FRANCISCO BUFI TORRES

***5868**

INEA2018_1/218

La puntuació obtinguda de 42 punts no és suficient en l'ordre de prelació del criteris objectius (concurrència) per poder optar a l'ajuda.

 

Palma, 31 d'agost de 2021

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé