Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 398442
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 256 de data 27 d’agost de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 27 d'agost de 2021, signa la següent resolució:

Resolució de revocació parcial

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 Inversions a les explotacions agràries

CONVOCATÒRIA: INEA2017_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 464368

Document: resolució

Exp.: INEA2017_1/256

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81) i 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2.Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor de BINIMEL·LA SRM entre d'altres  que figuren en l'annex de la Resolució de concessió, R50 de data 7 de novembre de 2019, (BOIB núm. 159, de 23 de novembre de 2019) amb les dades i els imports corresponents ( amb un import concedit de 40.293,00€).

3. Atesa la Resolució de concessió de l'ajuda esmentada, i d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, el beneficiari s'obliga, entre altres, a realitzar les actuacions auxiliades dins el termini establert i a justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en la manera i els terminis determinats en la convocatòria.

4. Dins el termini legalment establert per a la justificació de les inversions aprovades, l'interessat presenta la sol·licitud de pagament, com també la documentació exigida, però, una vegada revisada aquesta, es comprova que el tractor adquirit és NEW HOLLAND model T5.115 DC 1.5 per un import de 73.000,00 euros; un model diferent al model del tractor concedit SAME FORTIS 150 amb un cost elegible de 73.260 euros, atès aquest canvi es va emetre l'informe de moderació de costs amb data 2 de juliol de 2021, que determina que l'import del tractor NEW HOLLAND model T5.115 DC 1.5 és de 63.916,96 euros, el valor de mercat del producte és inferior a l'import que s'ha justificat.

5. Atès tot això, es proposa fer la revocació parcial ja que l'actuació subvencionable no s'ajusta al que estableix el punt 2.b de l'apartat quart de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.

6. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

7. En data 12 de juliol de 2021 es notifica la persona interessada, mitjançant la publicació al web, l'Informe/Proposta provisional de resolució de revocació parcial de 7 de juliol de 2021 ja que l'actuació subvencionable no s'ajusta al que estableix el punt 2.b de l'apartat quart de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme les al·legacions. Una vegada transcorregut els 10 dies hàbils, la persona interessada no ha presentant cap al·legació.

8. S'ha considerat l'Informe/Proposta provisional de resolució de 7 de juliol de 2021, de revocació parcial de l'ajuda concedida a Binimel·la SRM, amb NIF E07710916.

9. En l'Informe/Proposta provisional de resolució abans esmentat s'ha detectat un error de càlcul, en el qual s'establia un import d'ajuda concedida erroni de 73.260,00 €, que ha de ser 40.293,00 €; un import d'ajuda auxiliable erroni de 63.916,96 €, que ha de ser 35.154,33 € i un import erroni de revocació de 9.343,04 €, que ha de ser 5.138,67 €.

Fonaments de dret

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar parcialment la resolució d'ajuda concedida al beneficiari per l'import i amb les dades detallades en l'annex d'aquesta resolució, que és un total d'1 expedient i que comença amb BINIMEL·LA SRM  i acaba amb BINIMEL·LA SRM, que suma un import total de 5.138,67 euros, relativa a la línia d'ajuda “Inversions en les explotacions agràries”, ja que la justificació de la despesa és inferior a l'aprovada.

2. Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució - que no exhaureix la via administrativa - es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 27 d'agost de 2021

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

 

ANNEX 

TITULAR

NIF

NÚM. EXPEDIENT

Import ajuda concedida

Import ajuda auxiliable

Import que s'ha de revocar

100 % CAIB

 

BINIMEL·LA

E07710916

INEA2017_1/256

40.293,00

35.154,33

5.138,67

5.138,67

2022

 

1

NÚM BENEFICIARIS

40.293,00

TOTAL  AJUDA

35.154,33

5.138,67

5.138,67

TOTAL CAIB

 

 

Palma, 31 d'agost de 2021

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé