Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 395259
Correcció d’errades de l’anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Binissalem corresponents a l’exercici de 2021, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 110, de 19 d’agost de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que s'ha advertit una errada en la versió catalana de l'anunci de l'Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l'Ajuntament de Binissalem corresponents a l'exercici de 2021 (edicte núm. 369550, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 110, de 19 d'agost de 2021), d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 56.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, se'n publica la correcció següent:

Allà on diu:

“B) FORMES D'OBTENCIÓ DE L'AVÍS DE PAGAMENT:

— Per Internet:

  • Amb el codi de contribuent a través del Carter Virtual (www.atib.es > Carter virtual).
  • Amb certificat digital o Cl@ve, a la Carpeta fiscal (www.atib.es > Carpeta fiscal).
  • A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments).

—De forma presencial: a l'oficina de recaptació situada al carrer de Concepció, 7, 07350 Binissalem, els dilluns i els divendres laborables, de 8.15 a 13.30 hores, i dimecres laborables, de 8.15 a 13.30 i de 15.15 a 16.45 hores, o a qualsevol oficina de recaptació de l'Agència Tributària de les Illes Balears (es poden consultar les dades i els horaris de les oficines en el web www.atib.es > Tributs locals > Oficines de recaptació, o al telèfon 971 717 000). Sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet, a www.atib.es > Cita prèvia, o telefonant al 971 678 404.”

Ha de dir:

“B) FORMES D'OBTENCIÓ DE L'AVÍS DE PAGAMENT:

— Per Internet:

  • Amb el codi de contribuent a través del Carter Virtual (www.atib.es > Carter virtual).
  • Amb certificat digital o Cl@ve, a la Carpeta fiscal (www.atib.es > Carpeta fiscal).
  • A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments).

— De forma presencial: a l'oficina de recaptació situada al carrer de Concepció, 7, 07350 Binissalem, els dilluns, dimecres i divendres laborables, de 8.15 a 13.30 hores, o a qualsevol oficina de recaptació de l'Agència Tributària de les Illes Balears (es poden consultar les dades i els horaris de les oficines en el web www.atib.es > Tributs locals > Oficines de recaptació, o al telèfon 971 717 000). Sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet, a www.atib.es > Cita prèvia, o telefonant al 971 678 404.”

Palma, 2 de setembre de 2021

L'administrador tributari Justo Alberto Roibal Hernández (Per suplència per motiu de vacant de la Direcció de l'ATIB –art. 5.3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'Agència Tributària de les Illes Balears; BOIB núm. 163, de 29/12/2016–)