Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 397438
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 30 d’agost de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, amb data 30 d'agost de 2021, signa la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura: Mesura 4.1. Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA)

Convocatòria: INEA2018_1        Grup: INEA2018_1   RES-5

Codi DIR3:A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 464368

Document: resolució

Expedient: INEA2018_1/151

Antecedents

1.En data de 16 de juliol de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2016 i 22 de juny de 2016.

2.De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el dia 30 de juny 2018.

3.Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4.En data 13 de març de 2019, es va presentar en el registre del FOGAIBA la Declaració responsable del canvi de titularitat de l'explotació núm.20.938 d'ESPECIAS CRESPÍ SA amb NIF A07118227 a l'empresa TAP DE CRESPÍ SL amb NIF B16605958.

5.En data 19 de març de 2019, Juan Velasco Bruckner, va presentar un escrit en el registre del FOGAIBA, amb núm. 7388, de traspàs de titularitat de les inversions acceptades per ESPECIAS CRESPÍ SA amb NIF A07118227 a l'empresa TAP DE CRESPÍ SL amb NIF B16605958. Que les inversions a les quals fa referència corresponen als expedients INEA2017-1/94 i INEA2018-1/151.

6.Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural varen du a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores de l'ajuda. Una vegada avaluades les sol·licituds es va detectar que la persona interessada no complia amb els criteris d'elegibilitat establerts. En conseqüència, en data 16 de desembre de 2019 es va notificar mitjançant publicació a la pàgina web del FOGAIBA la Proposta provisional de denegació de l'ajuda sol·licitada per ESPECIAS CRESPÍ SA.

7.S'atorgava un termini de 10 dies per aportar la documentació i esmenar les deficiències que s'indicaven a l'Annex I.

8.En data 17 de gener de 2020 el vicepresident del FOGAIBA va dictar la Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes R2, denegant l'ajuda a ESPECIAS CRESPÍ SA per trobar-se al Registre Insular Agrari de Mallorca en estat de tramitació.

9.La Resolució es va notificar mitjançant la publicació al BOIB núm.15 de 4 de febrer de 2020.

10.En data 5 de febrer de 2020, el senyor Llorenç Tortella Alomar, amb DNI ***4775** va presentar recurs d'alçada contra la Resolució del vicepresident del FOGAIBA de denegació als beneficiaris de les ajudes R11.

11.En data de 3 de juny de 2021 es va estimar el recurs d'alçada i es va retrotreure el procediment a la fase de resolució per tal d'incloure a l'entitat esmentada com a beneficiaria de l'ajuda que li correspon.

12.L'entitat dia 13 de març de 2019 va sol·licitar al RIA la inscripció com al catàleg d'explotacions agràries prioritàries, no essent obtenguda dita inscripció com a explotació agrària prioritària.

13.Segons la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de 10 de juliol de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries , al punt 2 de l'apartat quart diu: «A partir de la segona convocatòria de 2016, així com les següents, únicament seran subvencionables els expedients que obtinguin una puntuació mínima d'acord amb els paràmetres definits a l'apartat setè, i serà de 33 punts o del 30% del màxim de puntuació possible per als expedients ubicats a Mallorca»

14.De la documentació presentada és determina la puntuació obtinguda als criteris de selecció, l'entitat obté 30 punts, 5 punts per explotació hortofructícola, 15 punts per Inversió que contribueix al desenvolupament del sector agrari generant majors ingressos per a l'explotació, 10 punts per Inversió que contribueix al desenvolupament del sector agrari millorant la competitivitat de l'explotació. No acreditant la seva inscripció al CBPAE ni la seva condició de soci de Camp Mallorquí.

15.Per tant no és subvencionable l'expedient ja que l'entitat no obté un mínim de 33 punts.

16.El 21 de juny de 2021, el Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural va dictar la Proposta provisional de denegació de l'ajuda a l'interessat relacionat a l'annex I.

17.El 21 de juny de 2021 es notifica, mitjançant la publicació en el web http://www.caib.es, la Proposta provisional de resolució abans esmentada als interessats, i se'ls va concedir un termini de 10 dies per presentar les al·legacions escaients. 

Fonaments de dret

1.Resolució  del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Per tot això, s'informa desfavorablement i es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Denegar l'ajuda sol·licitada per l' interessat que figura a l' annex I, que és un total d' 1 expedient i que comença i acaba amb TAP DE CRESPÍ, SL, relativa a la línia d'ajudes “Inversions a les explotacions agràries”, per no complir amb algun dels requisits que s'estableixen a la convocatòria.

2.Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu dels expedients detallats a l 'Annex I.

3.Notificar aquesta resolució a la persona interessada mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 30 d'agost  de 2021

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Isidre Cañellas Simonet

Conforme amb la proposta. En dict resolució.

Palma, 30 d'agost  de 2021

El vicepresident en matèria agrària  del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I:RELACIÓ DE BENEFICIARIS SENSE DRET A LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA (INEA 2018_1)

Sol·licitant

NIF

Núm. Exp.

Motiu denegació

TAP DE CRESPÍ SL

B16605958

INEA2018_1/151

NO OBTÉ LA PUNTUACIÓ MÍNIMA ALS CRITERIS DE SELECCIÓ,. L'EXPEDIENT NO ÉS SUBVENCIONABLE..

 

Palma, 31 d'agost de 2021

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé