Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 13211
Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, i entitats dependents les bases d’execució i plantilles per a l’exercici 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 30 de desembre de 2020, ha adoptat el següent acord:

“Atesa l'aprovació inicial, en sessió plenària extraordinària, celebrada dia 2 de desembre de 2020, del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici 2021.

Atesa la publicació de l'esmentada aprovació en el BOIB núm. 203, de 3 de desembre de 2020, i la seva exposició al públic, la qual va finalitzar el passat dia 29 de desembre de 2020.

Atès que, dins el període d'exposició al públic, s'han presentat les reclamacions que es relacionen a continuació, segons consta en el certificat expedit per la secretària delegada del Consell de Mallorca, amb data 30 de desembre de 2020:

1- TIRME SA, registre general d'entrada núm. 50545, de 28 desembre de 2020.

2- Grup de Consellers del Partit Popular al Consell de Mallorca (PP), registre general d'entrada núm. 50.676, de 29 de desembre de 2020.

Atesos els informes emesos en relació a les esmentades reclamacions, contra l'aprovació inicial del pressupost general de la Corporació:

a) Per la interventora general del Consell de Mallorca, de data 30 de desembre, en relació a les reclamacions presentades.

b) Per la directora insular d'Hisenda i Pressuposts del Consell de Mallorca, de data 30 de desembre de 2020, en relació a les reclamacions presentades.

S'emet la següent:

PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Desestimar les reclamacions, que se relacionen a continuació, formulades contra l'acord del Ple extraordinari de la Corporació, de data 2 de desembre de 2020, d'aprovació inicial del pressupost general del Consell de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici de 2021:

1- TIRME SA, registre general d'entrada núm. 50545, de 28 desembre de 2020.

2- Grup de Consellers del Partit Popular al Consell de Mallorca (PP), registre general d'entrada núm. 50.676, de 29 de desembre de 2020.

en base als informes i consideracions emesos:

a) Per la interventora general del Consell de Mallorca, de data 30 de desembre, en relació a les reclamacions presentades.

b) Per la directora insular d'Hisenda i Pressuposts del Consell de Mallorca, de data 30 de desembre de 2020, en relació a les reclamacions presentades.

els quals s'incorporen a l'expedient.

SEGON.- Detectada errada de transcripció a l'import de 451.998,90 € que afecta als capítols 3 i 4 del pressupost d'ingressos del Consorci Museu Marítim de Mallorca, que no afecta al contingut substancial i que s'ha corregit i s'aprofita per esmenar.

TERCER.- Resoltes així les reclamacions formulades, s'acorda aprovar definitivament el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici de 2021.

El resum, per capítols, del pressuposts de cada institució és el que se detalla a continuació:

2021 CONSELL DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2021

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

84.796.368,18

2

Despeses corrents en béns i serveis

67.478.397,24

3

Despeses financeres

863.900,00

4

Transferències corrents

234.680.927,36

5

Fons de contingència

1.000,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

57.895.003,93

7

Transferències  de capital

32.147.035,19

8

Actius financers

600.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

478.462.631,90

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

14.455.810,30

2

Imposts indirectes

17.272.657,10

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

16.588.419,57

4

Transferències corrents

337.497.891,19

5

Ingressos patrimonials

2.005.814,62

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

54.657.970,59

8

Actius financers

14.246.220,70

9

Passius financers

21.737.847,83

 

TOTAL INGRESSOS

478.462.631,90

 2021 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2021

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

82.164.234,08

2

Despeses corrents en béns i serveis

117.355.291,77

3

Despeses financeres

30.000,00

4

Transferències corrents

21.301.784,80

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

1.225.182,00

7

Transferències de capital

425.000,00

8

Actius financers

120.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

222.621.492,65

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

7.470.051,72

4

Transferències corrents

211.248.165,87

5

Ingressos patrimonials

19.350,97

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

1.650.182,00

8

Actius financers

2.233.742,09

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

222.621.492,65

 2021 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2021

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

1.142.645,27

2

Despeses corrents en béns i serveis

871.959,60

3

Despeses financeres

10.000,00

4

Transferències corrents

932.600,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

 

7

Transferències de capital

392.800,00

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

3.355.004,87

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

262.657,71

4

Transferències corrents

2.307.200,00

5

Ingressos patrimonials

387.347,16

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

392.800,00

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

3.355.004,87

 

 

2021 AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2021

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

2.336.130,88

2

Despeses corrents en béns i serveis

167.000,00

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

 

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

108.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

2.617.130,88

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

1.871.130,88

4

Transferències corrents

740.000,00

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

2.617.130,88

  2021 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2021

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

 

2

Despeses corrents en béns i serveis

679.900,00

3

Despeses financeres

100,00

4

Transferències corrents

90.000,00

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

 

7

Transferències de capital

1.030.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

1.800.000,00

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

 

4

Transferències corrents

770.000,00

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

1.030.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

1.800.000,00

 2021 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2021

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

109.717,92

2

Despeses corrents en béns i serveis

342.280,98

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

 

5

Fons de Contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

78.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

529.998,90

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

 

4

Transferències corrents

451.998,90

5

Ingressos patrimonials

 

  

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

78.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

529.998,90

QUART.- L'estat de consolidació per a l'exercici 2021 del pressupost de la Corporació i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, els dels Consorcis “C. Serra de Tramuntana” i “C. Museu Marítim de Mallorca”, a nivell de capítols, és el següent:

CAP

DENOMINACIÓ

CdM

IMAS

IEHM

ADTM

CST

C.

MMM.

TOTAL

SENSE CONSOLIDAR

TRANSF.

INTERNES

TOTAL

CONSOLIDAT

 

DESPESES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Despeses de personal

84.796.368,18

82.164.234,08

1.142.645,27

2.336.130,88

0,00

109.717,92

170.549.096,33

 

170.549.096,33

2

Despeses corrents en béns i serveis

67.478.397,24

117.355.291,77

871.959,60

167.000,00

679.900,00

342.280,98

186.894.829,59

 

186.894.829,59

3

Despeses financeres

863.900,00

30.000,00

10.000,00

0,00

100,00

0,00

904.000,00

 

904.000,00

4

Transferències corrents

234.680.927,36

21.301.784,80

932.600,00

0,00

90.000,00

0,00

257.005.312,16

 212.199.823,73

44.805.488,43

5

Fons de contingència

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

 

1.000,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Inversions reals

57.895.003,93

1.225.182,00

0,00

108.000,00

0,00

78.000,00

59.306.185,93

 

59.306.185,93

7

Transferències de capital

32.147.035,19

425.000,00

392.800,00

0,00

1.030.000,00

0,00

33.994.835,19

3.150.982,00

30.843.853,19

8

Actius financers

600.000,00

120.000,00

5.000,00

6.000,00

0,00

0,00

731.000,00

 

731.000,00

9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

TOTAL DESPESES

478.462.631,90

222.621.492,65

3.355.004,87

2.617.130,88

1.800.000,00

529.998,90

709.386.259,20

215.350.805,73

494.035.453,47

 

INGRESSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Imposts directes

14.455.810,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.455.810,30

 

14.455.810,30

2

Imposts indirectes

17.272.657,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.272.657,10

 

17.272.657,10

3

Taxes, preus públics i altres ing.

16.588.419,57

7.470.051,72

262.657,71

1.871.130,88

0,00

0,00

26.192.259,88

 

26.192.259,88

4

Transferències corrents

337.497.891,19

211.248.165,87

2.307.200,00

740.000,00

770.000,00

451.998,90

553.015.255,96

212.199.823,73

340.815.432,23

5

Ingressos patrimonials

2.005.814,62

19.350,97

387.347,16

0,00

0,00

0,00

2.412.512,75

 

2.412.512,75

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

7

Transferències de capital

54.657.970,59

1.650.182,00

392.800,00

0,00

1.030.000,00

78.000,00

57.808.952,59

3.150.982,00

54.657.970,59

8

Actius financers

14.246.220,70

2.233.742,09

5.000,00

6.000,00

0,00

0,00

16.490.962,79

 

16.490.962,79

9

Passius financers

21.737.847,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.737.847,83

 

21.737.847,83

 

TOTAL INGRESSOS

478.462.631,90

222.621.492,65

3.355.004,87

2.617.130,88

1.800.000,00

529.998,90

709.386.259,20

215.350.805,73

494.035.453,47

CINQUÈ.-  Aprovar les bases d'execució que acompanyen el pressupost general, així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts per a l'exercici 2021.

SISÈ.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu i entrarà en vigor, dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complit el que disposa l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de règim local i també l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.”

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, els interessats legitimats a què es refereix l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació d'aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

 

ANNEX

Les plantilles de la Corporació i les dels organismes autònoms, “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca”, “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, i del Consorci “Consorci Museu Marítim de Mallorca” per a l'exercici 2021 són les següents:

PLANTILLA CONSELL DE MALLORCA EXERCICI 2021

 

 

PERSONAL FUNCIONARI

     Grup

 

 

     Total

 

 

 

 

Habilitació Nacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subescala Secretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Primera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretari -ària superior

 

A1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Segona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretari  -ària d'entrada

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Subescala Intervenció-Tresoreria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Primera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenció - Tresoreria superior

 

A1

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Segona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenció - Tresoreria entrada

 

A1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Subescala Secretaria-Intervenció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretari -ària interventor -a

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administració General

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subescala Tècnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAG

 

A1

 

 

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnic -a gestió AG

 

A2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Subescala Administrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratiu -iva  administració general

 

C1

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subescala Auxiliar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar administració general

 

C2

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administració Especial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subescala Tècnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Tècnica Superior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecte -a superior

 

A1

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Biòleg -òloga

 

A1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Enginyer -a de camins canals i ports

 

A1

 

 

 

17

 

 

 

 

 

Enginyer -a industrial

 

A1

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Enginyer -a superior agrònom -a

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Lletrat -ada

 

A1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Metge especialista medicina d'educació física i esport

 

A1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior

 

A1

 

 

 

58

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior arqueòleg -òloga

 

A1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior arxiu biblioteca

 

A1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior bibliotecari -ària

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior cartògraf -a

 

A1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior de formació

 

A1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior de medi natural

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior economista

 

A1

 

 

 

17

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior en qualitat i avaluació

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior geografia

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior gestió RRHH

 

A1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior historiador -a

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior informàtica

 

A1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior patrimoni artístic

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior patrimoni etnològic

 

A1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior patrimoni marítim

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior pedagogia

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior protecció medi ambient

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior selecció

 

A1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Tècnica Mitja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATS / DUI

 

A2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Arquitecte -a tècnic -a

 

A2

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Enginyer -a tècnic -a

 

A2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Enginyer -a tècnic -a  industrial

 

A2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Enginyer -a tècnic -a obres públiques

 

A2

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Graduat -ada social

 

A2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Inspector -a tècnic -a d'artesania

 

A2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Professor -a EGB

 

A2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Treballador -a social

 

A2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Tècnic -a GM de medi ambient

 

A2

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Tècnic -a GM espec seguretat treball

 

A2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tècnic -a GM especialista higiene industrial

 

A2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a GM joventut

 

A2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tècnic -a GM laboratori carreteres

 

A2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a GM selecció

 

A2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a ajudant -a  arxiu-biblioteca

 

A2

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Tècnic -a ajudant -a documentalista

 

A2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a de GM de gestió econòmica

 

A2

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Tècnic -a de GM documentalista

 

A2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a de GM patrimoni històric

 

A2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tècnic -a de grau mitjà

 

A2

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Tècnic -a de grau mitjà agent local d'igualtat

 

A2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Tècnic -a de grau mitjà d'emergències

 

A2

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Tècnic -a de grau mitjà de museus

 

A2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a de sistemes d'informació territorial

 

A2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a en comunicació digital

 

A2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tècnic -a grau mitjà comptabilitat

 

A2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a mitjà informàtica

 

A2

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Mecànic -a supervisor -a (B)

 

B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior d'audiovisuals (B)

 

B

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a superior en interpretació de llengua de signes (B)

 

B

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Tècnica Auxiliar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de medi ambient

 

C1

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Ajudant -a facultatiu -iva

 

C1

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Delineant

 

C1

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Pràctic -a topogràfic -a

 

C1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a ajudant educador -a ambiental

 

C1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tècnic -a auxiliar arts plàstiques i disseny

 

C1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a auxiliar arxiu biblioteca

 

C1

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Tècnic -a auxiliar d'obres públiques

 

C1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Tècnic -a auxiliar de promoció, cultura i oci

 

C1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a auxiliar extensió cultural

 

C1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a auxiliar gestió econòmica

 

C1

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Tècnic -a auxiliar gestió personal

 

C1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tècnic -a auxiliar informació turística

 

C1

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Tècnic -a auxiliar informàtica

 

C1

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subescala Serveis Especials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Comeses Especials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar animació sociocultural

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Auxiliar arxiu biblioteca

 

C2

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Auxiliar de gestió

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Auxiliar de gestió econòmica

 

C2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Auxiliar de tresoreria

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Auxiliar facultatiu -iva

 

C2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Auxiliar geriàtric -a

 

C2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Auxiliar informació turística

 

C2

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Coordinador -a  de serveis

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Guarda  vigilant de sa Dragonera

 

C2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Guarda de camp

 

C2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Mecànic -a inspector -a

 

C2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Operador -a de comunicacions

 

C2

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Vigilant- Informador -a

 

C2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Auxiliar de recepció i admissió

 

E

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ordenança

 

E

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ordenança - Porter -a

 

E

 

 

 

17

 

 

 

 

 

Recepcionista - Telefonista

 

E

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Telefonista

 

E

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Vigilant porter -a

 

E

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Extinció d'Incendis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergent -a

 

C1

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Suboficial -a

 

C1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Bomber -a conductor -a

 

C2

 

 

 

230

 

 

 

 

 

Caporal  -a

 

C2

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Oficis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductor -a

 

C2

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Electricista

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Encarregat -ada de magatzem

 

C2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Maquinista

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Oficial

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Oficial -a d`oficis

 

C2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Oficial -a de carreteres

 

C2

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Oficial -a de manteniment

 

C2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Utiller -a

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Xofer -a

 

C2

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Mosso -a d'oficis

 

E

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Personal de neteja

 

E

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Porter -a d'escenari

 

E

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria

Grup

 

 

Total

 

 

 

Ajudant -a d'assaigs materials

 

C1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Capatàs -assa d'obres L

 

C1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Encarregat -ada d'equip taller mecànic

 

C1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Operador -a de màquines pesades

 

C1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Pràctic -a topogràfic -a L

 

C1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Tècnic -a auxiliar d'obres públiques L

 

C1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tècnic -a auxiliar patrimoni històric i industrial L

 

C1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Zelador -a d'explotació L

 

C1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Auxiliar facultatiu -iva L

 

C2

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Conductor -a  L

 

C2

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Encarregat -ada de picapedrers -res

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encarregat -ada forestal L

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Encarregat -ada taller patrimoni industrial

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Guarda refugi

 

C2

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Mariner -a

 

C2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Mestre -a d'oficis jardineria

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Mestre -a d'oficis marger -a

 

C2

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Mestre -a d'oficis picapedrer -a

 

C2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Mestre -a d'oficis picapedrer -a restaurador -a

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Mestre -a d'oficis-Mestre -a d'aixa

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Mestre -a oficis fusteria

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Mestre -a oficis treballador -a forestal

 

C2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Oficial -a 1a forestal

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Oficial -a 1a marger

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Oficial -a 1a mestre -a d'aixa

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Oficial -a 1a moliner -a

 

C2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Oficial -a 1a picapedrer -a

 

C2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Oficial -a 1a picapedrer- a restaurador -a

 

C2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Oficial -a 2a cuiner -a

 

C2

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Oficial -a 2a forestal

 

C2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Oficial -a 2a manteniment

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Oficial -a 2a marger

 

C2

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Oficial -a 2a mestre -a d'aixa

 

C2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Oficial -a 2a moliner -a

 

C2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Oficial -a 2a picapedrer -a

 

C2

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Oficial -a 2a picapedrer -a restaurador -a

 

C2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Oficial -a de carreteres L

 

C2

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Oficial -a de fusteria

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Oficial -a de jardineria

 

C2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Oficial -a de mecànica

 

C2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Patró -na de cabotatge

 

C2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Mosso -a d'oficis L

 

E

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Personal de neteja L

 

E

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Peó especialista ferrer

 

E

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Peó especialista forestal

 

E

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Peó especialista fuster

 

E

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Peó especialista marger

 

E

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Peó especialista mestre d'aixa

 

E

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Peó especialista picapedrer -a

 

E

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Peó especialista picapedrer -a restaurador -a

 

E

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Peó especialitzat -ada L

 

E

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL EVENTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total

 

 

 

 

Cap de Gabinet de Presidència

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Cap de Gabinet de Vicepresidència

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Cap de Relacions amb la Presidència

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Periodista

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Secretari -ària de grups Polítics

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Secretari -ària segon -a grups polítics

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

PLANTILLA INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS EXERCICI 2021

PERSONAL FUNCIONARI 

Escala: Administració General

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a superior

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

6

Subescala: gestió

Classe: tecnic-a de grau mitja

Categories

Grup

Total

tecnic-a de grau mitja

A2

7

Subescala: administrativa

Classe: administratiu-iva

Categories

Grup

Total

administratiu-iva

C1

10

Subescala: auxiliar

Classe: auxiliar

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

59

Subescala: subalterna

Classe: subaltern-a

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

16

Escala: Administració Especial

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a superior

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

48

psicologia

A1

29

metge/metgessa

A1

10

llicenciatura en dret

A1

6

pedagog/a

A1

4

arquitectura

A1

1

metge/metgessa pediatre/a

A1

1

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a mitja

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

63

educador social

A2

30

diplomatura en treball social

A2

27

ajudant tècnic sanitari    /    d.u.i.

A2

21

infermer/infermera

A2

11

arquitectura tècnica

A2

4

informàtica (tècnic/a)

A2

4

enginyeria tècnica industrial

A2

2

teràpia ocupacional

A2

2

fisioterapeuta

A2

1

fisioteràpia

A2

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / mestre-a

Categories

Grup

Total

oficial

C1

6

cuiner-a de primera

C1

4

coord. de serveis/governanta

C1

1

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a auxiliar

Categories

Grup

Total

tècnic/a auxiliar d'infermeria

C1

119

tecnic-a auxiliar

C1

12

gestió econòmica

C1

8

informàtica

C1

3

gestió de personal

C1

2

guia intèrpret de llenguatge de signes

C1

2

informàtica de sistemes

C1

1

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / ajudant-a

Categories

Grup

Total

auxiliar de serveis

C2

6

auxiliar educatiu/educativa

C2

2

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / oficial-a

Categories

Grup

Total

coord. de serveis/governanta

C2

2

coordinadora de serveis

C2

1

Subescala: serveis especials

 Classe: personal d'oficis / ajudant-a

Categories

Grup

Total

auxiliars educatius

C2

21

auxiliar de serveis

C2

4

modist/a

C2

1

xofer/conductor/a

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / oficial-a

Categories

Grup

Total

oficial de manteniment / oficial oficis

C2

10

cuiner-a de primera

C2

6

oficial

C2

5

coord. de serveis/governanta

C2

2

oficial de magatzem / oficial oficis

C2

2

personal d'oficis / oficial-a

C2

1

encarregat / encarregada de instal·lacions

C2

1

Subescala: tècnica

Classe: tecnic-a auxiliar

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C2

73

tècnic/a auxiliar d'infermeria

C2

84

auxiliar tecnic infermeria

C2

18

auxiliar de geriatria

C2

3

gestió econòmica

C2

2

auxiliar de comptabilitat

C2

1

Subescala: serveis especials

Classe: comeses especials / operari-a

Categories

Grup

Total

ordenança

AP

7

ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

3

porter-a / conserge / ordenança / ordenança - porter-a / vigilant-a - porter-a

AP

3

ordenança / porter

AP

2

Subescala: serveis especials

Classe: personal d'oficis / operari-a

Categories

Grup

Total

personal de serveis

AP

106

personal de neteja

AP

17

empleat/da de serveis

AP

12

ajudant-a de cuina

AP

11

zelador-a

AP

10

cambrer-a - netejador-a

AP

8

cambrer-a menjador

AP

6

personal de bugaderia

AP

6

personal de manteniment

AP

4

marmito/marmitona

AP

2

costurer-a

AP

1

peo magatzem

AP

1

practic-a manteniment

AP

1

Subescala: tècnica

Classe: tècnic-a mitjà (b)

Categories

Grup

Total

informàtica

B

3

Transferits CAIB

Cos: cos facultatiu superior de la caib

Categories

Grup

Total

psicologia

A1

1

 Cos: cos superior d'administració de la caib

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

3

Cos: escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

1

Cos: escala sanitària del cos facultatiu superior de la caib

Categories

Grup

Total

metge geriatra

A1

2

Cos: tots els cossos i/o escales dels grups als quals està adscrit

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

1

Cos: cos facultatiu tècnic de la caib

Categories

Grup

Total

diplomatura en treball social

A2

3

fisioteràpia

A2

1

teràpia (terapeuta)

A2

1

Cos: e.a.t.s. de aisna, a extinguir

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

1

Cos: escal humanística i de ciències socials

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

1

Cos: escala d'enginyeria tècnica

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

1

Cos: escala sanitària del cos facultatiu tècnic de la caib

Categories

Grup

Total

ajudant tècnic sanitari    /    d.u.i.

A2

7

tecnic-a mitja

A2

3

Cos: cos administratiu de la caib

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C1

4

Cos: cos auxiliar de la caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

3

Cos: cos d'auxiliars facultatius de la caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

1

Cos: escala sanitària del cos d'auxiliars facultatius de la caib

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

23

auxiliar de clínica

C2

21

Cos: cos subaltern de la caib

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

5

 

 PERSONAL LABORAL 

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior psicologia

A1

12

tècnic-a superior

A1

4

tècnic/a d'administració general (tag)

A1

1

tècnic-a superior pedagog/a

A1

1

tècnic/a titulat/ada superior pedagog/a

A1

1

tècnic-a de grau mitjà

A2

14

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà

A2

6

tècnic-a de grau mitjà educador social

A2

5

tècnic-a de grau mitjà treballador social

A2

5

tècnic-a de grau mitjà ajudant tècnic sanitari    /    d.u.i.

A2

3

tècnic/a titulat/ada grau mitjà

A2

2

titulat/ada grau mitjà

A2

2

ats

A2

1

tècnic-a de grau mitjà arquitectura tècnica

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà ajudantia tècnica sanitària

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà fisioteràpia

A2

1

tècnic-a auxiliar

C1

10

tècnic-a auxiliar educador social

C1

2

tècnic/a especialista personal manteniment

C1

2

comeses especials / mestre-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C1

1

personal d'oficis / mestre-a mestre/mestra de taller

C1

1

auxiliar tècnic-a d'infermeria

C2

41

auxiliar adm. general

C2

12

auxiliar tècnic/a d´infermeria infermeria

C2

8

comeses especials / ajudant-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C2

8

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar educatiu/educativa

C2

7

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar de serveis

C2

6

auxiliar tècnic/a

C2

2

personal d'oficis / ajudant-a

C2

2

personal d'oficis / oficial-a cuiner-a de primera

C2

2

personal d'oficis / oficial-a oficial 1ª manteniment

C2

2

tècnic-a auxiliar tècnic/a auxiliar d'infermeria

C2

2

ajudant/a de cuina

C2

1

auxiliar geriàtric/a

C2

1

comeses especials / oficial-a coord. de serveis/governanta

C2

1

personal d'oficis / oficial-a oficial de manteniment / oficial oficis

C2

1

oficial/a de segona personal manteniment

6

1

empleat/ada de servei

AP

16

personal d'oficis / operari-a personal de serveis

AP

8

personal d'oficis / operari-a personal de neteja

AP

7

personal d'oficis / operari-a empleat/da de serveis

AP

6

comeses especials / operari-a ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

3

personal d'oficis / operari-a cambrer/a menjador

AP

3

personal d'oficis / operari-a ajudant-a de cuina

AP

1

personal d'oficis / operari-a cambrer/a netejador/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a costurer/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a marmito/marmitona

AP

1

personal d'oficis / operari-a personal de bugaderia

AP

1

empleat/ada de servei

7

25

empleat/ada de serveis

7

2

empleada de serveis (caib)

7

1

 

PLANTILLA INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA EXERCICI 2021

PERSONAL LABORAL

 

 

ESCALA: ADMINISTRACIÓ

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnic-a Superior

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Tècnic-a superior

A1

1

Subescala: Administrativa

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Coordinador/a gestió econòmica

C1

1

Coordinador/a secretaria i personal

C1

1

Subescala: Auxiliar

 

 

CATEGORIES

 

 

Auxiliar en gestió econòmica

C2

1

Secretari-ària de presidència

C2

1

ESCALA ESPECIAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: tècnica auxiliar

 

 

Tècnic/a auxiliar informàtica/coodinador/a d'apostes

C1

1

Responsable programació carreres

C1

1

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: auxiliar

 

 

Auxiliar activitats esportives

C2

1

Coordinador de serveis

C2

1

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe: comeses especials

 

 

Encarregat/da de manteniment

C2

1

Oficial/a de manteniment

C2

3

Auxiliar de manteniment

E

2

Mosso de jardineria

E

1

Personal de neteja

E

2

Auxiliar de serveis/conductor-a

E

1

Encarregat-ada de caminadors

E

1

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe: comesses especials

 

 

A temps parcial

 

 

Ajudant/a del cap d'apostes

C1

1

Terminalistes

C2

8

Conductor/a

C2

4

Auxiliar programador-a carreres

C2

1

Locutor-a

C2

1

Auxiliar de números

C2

2

Auxiliar de pistes

C2

1

Porter-a

E

2

 

 

 

PLANTILLA AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA EXERCICI 2021 

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Total

Administració General

 

 

Subescala Tècnica

 

 

TAG

A1

13

Subescala Administrativa

 

 

Administratiu ‑iva  administració general

C1

2

Subescala Auxiliar

 

 

Auxiliar administració general

C2

11

Administració Especial

 

 

Subescala Tècnica

 

 

Classe Tècnica Superior

 

 

Arquitecte ‑a superior

A1

3

Tècnic –a superior

A1

11

Classe Tècnica Mitja

 

 

Arquitecte ‑a tècnic ‑a

A2

3

 

Tècnic de GM de gestió econòmica

 

A2

1

Classe Tècnica Auxiliar

 

 

Delineant

C1

13

Subescala Serveis Especials

 

 

Classe Comeses Especials

 

 

Vigilant inspector ‑a

C2

1

 

PLANTILLA CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA EXERCICI 2021

PERSONAL DIRECTIU

Grup

Total

Gerent

A1

1

PERSONA LABORAL

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

Administrativa

C1

1

 

Palma,  30 de desembre de 2020

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez