Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 13165
Text refós de l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles de Mancor de la Vall

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Primer. - Una vegada transcorregut el termini d'exposició pública de la darrera modificació de l'IBI, sense que s'hagin produït, i per a una major seguretat jurídica dels ciutadans, es procedeix a la publicació del text resultat de la modificació d'aquesta Ordenança:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

FONAMENT I NATURALESA

ARTICLE 1. L'Ajuntament de Mancor de la vall, conformement al que disposa l'article 15.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per rdl 2/2004, de 5 de març, fa ús de la facultat que li atorga aquesta llei, en ordre a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l'impost sobre béns immobles, previst a l'article 59.1.a) de dita llei, l'exacció de la qual es farà amb subjecció al que disposa aquesta ordenança fiscal.

ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA FIXATS PER LLEI

ARTICLE 2. La naturalesa del tribut, la configuració del fet imposable, la determinació dels subjectes passius i de la base de tributació, l' aplicació de beneficis tributaris, la concreció del període impositiu i el naixement de l'obligació de contribuir o meritació, així com el règim d'administració o gestió, es regula d'acord amb els preceptes continguts en el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i per les demés disposicions legals i reglamentàries que la complementin i siguin d'aplicació al present impost, així com per la present Ordenança Fiscal.

QUOTA TRIBUTÀRIA I TIPUS DE GRAVAMEN

ARTICLE 3

1. La quota íntegra d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes legalment. 3 Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits prevists a la llei reguladora, són els següents

- Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,55%

- Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,40%

EXEMPCIONS

ARTICLE 4. Estaran exempts de l'impost els immobles següents:

- Els immobles relacionats a l'article 62, apartats 1 i 2 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

- Els béns de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals sigui inferior a 5 euros i els béns de naturalesa rústica la quota líquida dels quals, o la quota agrupada a que fa referència l'article 77.2 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sigui inferior a 2 euros.

BONIFICACIONS

ARTICLE 5

1 Tindran una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost sempre que així es sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses, urbanitzacions, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en que s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puguin excedir de tres períodes impositius.

2. Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial i les que resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració de la mateixa i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.

3. Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les cooperatives.

4. Podran gaudir d'una bonificació del 90% de la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions dels apartats anteriors d'aquest article, els subjectes passius que ostentin la condició de membres d'una família nombrosa de conformitat amb els requisits regulats en la Llei 40/2003, de 18 de novembre (BOE 277/2003), de protecció a les famílies nombroses, quan es compleixin simultàniament els següents requisits:

a) Que el domicili d'empadronament de tots els membres de la família nombrosa coincideixi amb l'habitatge objecte de la petició de bonificació. S'haurà d'acreditar la titularitat de l'habitatge.

No obstant, en els casos de nul·litat, separació o divorci la bonificació s'aplicarà sobre la totalitat del percentatge que correspongui a ambdós cònjuges amb independència de quin d'ells consti empadronat a l'immoble objecte de la bonificació, havent d'aportar copia de la sentència judicial que declari qualsevol d'aquestes situacions. La policia local podrà efectuar les tasques de control necessàries per a comprovar l'efectiu compliment d'aquest requisit.

b) Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l'exercici pel qual es demana la bonificació.

c) No tenir cap deute municipal en període executiu.

d) Que la base imposable de l'impost de la renda de les persones físiques que conformen la unitat familiar, del darrer exercici disponible en l'AEAT a la petició de la bonificació dels contribuents de l'IBI afectats no superi conjuntament en dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional.

En el cas de famílies nombroses de caràcter especial,aquest requisit s'elevarà fins a 4 vegades el salari mínim interprofessional en les mateixes condicions que les famílies nombroses de règim general.

e) En el cas de noves sol·licituds s'hauran de presentar abans del dia 30 de març de l'exercici per el qual es sol·licita. Aquesta bonificació haurà de sol·licitar-se per a cada període impositiu i les circumstàncies que la justifiquen s'hauran de mantenir al llarg d'aquest.

f) La variació del domicili que constitueix l'habitatge habitual familiar exigeix la presentació d'una nova sol·licitud de bonificació i l'acreditació dels requisits per a la seva concessió.

g) En el cas de famílies nombroses de categoria general (definides en l'article quart de la Llei 40/2003, de protecció a les famílies nombroses) el valor cadastral referit a la tipologia ús residencial no podrà superar el valor aplicable als habitatges de protecció oficial, que es pot xifrar en 140.107,20 € de valor cadastral. Aquesta limitació no s'aplicarà a les famílies nombroses de categoria especial.

h) Es farà efectiu per medi de compensació.

i) Que els subjectes passius de l'I.B.I, (de naturalesa urbana) de l'objecte afectat per la sol·licitud de la bonificació, i en el seu cas la resta de membres de la família nombrosa, han d'acreditar la titularitat del ple domini del referit habitatge amb ús residencial.

No podran ésser titulars,en tot el territori Estatal, del ple domini d'altres habitatges amb ús residencial, de locals amb ús comercial o d'altres usos amb un percentatge superior al 33,33 %, a excepció de locals amb ús d' aparcament o traster.

Excepcionalment, si s'acredita, a través d'un informe municipal de reagrupació familiar, la necessitat de disposar de dos o tres habitatges colindants a conseqüència del nombre de membres de la família nombrosa afectada, no s'aplicarà la normativa descrita en el primer paràgraf

j) En el cas de que canviassin les circumstàncies personals o familiars què implicassin una pèrdua del dret de obtenir aquesta bonificació, aquest fet haurà de ser comunicat immediatament a l'Ajuntament als efectes oportuns.

k) La bonificació de l'IBI per família nombrosa és compatible amb la resta d'eventuals bonificacions que es puguin determinar a la resta de tributs municipals».

5. 1- Podran gaudir d'una bonificació del 50% de la quota, els immobles on s'hagin instal·lat sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions per a la producció de calor i que aquestes incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'administració competent.

5.2 Per a poder beneficiar-se d'aquesta bonificació és necessari que els interessats:

a)No tenguin cap deute municipal en període executiu

b)Presentin la sol·licitud de bonificació, juntament amb la documentació relativa a l'homologació i data justificativa d'instal·lació i del pagament d'aquesta una vegada finalitzada (projecte, memòria tècnica, document emès per tècnic competent...)

c) Que la instal·lació tengui la corresponent llicència municipal i que els sistemes d'aprofitament tèrmic instal·lats tenguin una superfície mínima de captació solar útil o àrea d'apertura de 4 m² per cada 100² de superfície construïda o als sistemes d'aprofitament elèctric, una potència mínima de 3kw per cada 100m² de superfície construïda. S'haurà d'acompanyar del certificat d'homologació i de posada en servei de la instal·lació emès per l'Administració competent, dins els dos mesos següents a la finalització de instal·lació.

5.3 Aquesta bonificació haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu de l'IBI i tindrà efectes des del període impositiu següent a aquell al que es sol·liciti, sempre que s'acrediti davant l'Ajuntament el compliment de tots els requisits exigits.

Aquesta bonificació s'aplicarà com a màxim durant els 3 exercicis següents al de la finalització de la instal·lació i no tindrà efectes retroactius.

5.4 En el cas de que aquests sistemes hagin estat instal·lats a habitatges sotmesos a propietat horitzontal, sent una instal·lació compartida pel subministrament d'energia a tots o part dels propietaris, podran gaudir d'aquesta bonificació prèvia acreditació dels requisits anteriorment esmentats.

En aquest cas, a mes, s'haurà d'aportar documentació justificativa de la relació de propietaris partícips de la instal·lació i les quantitats repercutides a cadascun del preu de la instal·lació»

6. Els subjectes passius estan obligats a comunicar a aquesta Administració les variacions que es puguin produir que tinguin incidència a l'aplicació de qualsevol d'aquestes bonificacions.

COL·LABORACIÓ AMB EL CADASTRE

ARTICLE 6. L'Ajuntament de Mancor de la Vall comunicarà de manera automàtica al Cadastre qualsevol alteració de que tengui constància i que pugui incidir en l'Impost sobre Béns Immobles.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Aquesta Ordenança deroga qualsevol ordenança anterior aprovada per l'Ajuntament de Mancor de la Vall i referida a l'Impost sobre Béns Immobles.

DISPOSICIÓ FINAL. La present Ordenança Fiscal fou originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 24 d'octubre de 2007 i entrarà en vigor l'1 de gener de 2008.

La darrera modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de novembre de 2020.

Contra el present Acord, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seva publicació en e BOIB, davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

 

Mancor de la Vall, 31 de desembre de 2020

El batle

Guillem Villalonga Ramonell