Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 6596
Informació pública del restaurant i activitats vàries a l'estació de tren de Sant Llorenç

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el present anunci es fa públic que en data 01/07/2019 11:03:14 s'ha dictat la resolució de Batlia número 931 amb el següent tenor literal:

“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚMERO 2019/931

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL  RESTAURANT I ACTIVITATS VÀRIES A L'ESTACIÓ DE TREN DE SANT LLORENÇ

Número expedient: Activitats 2017/92 (G1644)

Procediment: ACT Instal·lació, accés i exercici activitats

Tipus d'activitat:  ACT.A/OBRA: Perma. Majors, amb obres que no necessiten projecte

Promotor Activitat: AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ

Promotor Obra: AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ

Autor projecte Act: ENSEÑAT BAUZA, JUAN

Autor projecte obra: ENSEÑAT BAUZA JUAN

Denom. Activitat: Restaurant 

Emplaçament: DS POLIGON 3,  890

Ref. cadastral: Rústica 07051A00300890 0001 FQ

Descripció:RESTAURANT I ACTIVITATS VÀRIES A L'ESTACIÓ DE TREN DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. MODIFICACIONS R.E 5815/2019

Vist l'expedient tramitat,.

RESOLC:

1. Obrir termini d'informació pública del projecte del restaurant i activitats vàries a l'estació de tren de Sant Llorenç, en compliment de l'article 41.2.c) Llei 6/2019 de modificació de la llei 7/2013 de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

2. Aquesta informació pública tindrà una durada de 10 dies i consistirà en la inserció de l'anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i a la seu electrònica de l'Ajuntament (www.santllorenc.cat) on s'inclourà còpia del projecte d'obres i del projecte d'activitat.

Totes les persones interessades podran consultar la documentació al departament d'activitats (Plaça de l'Ajuntament núm. 1 de Sant Llorenç) en horari d'oficina (de les 8'00 a les 15'00 h).”

 

Sant Llorenç des Cardassar, 2 de juliol de 2019

El batle,

Mateu Puigròs Sureda