Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 6613
Informació pública de les modificacions substancials i la legalització de l’ Aparthotel THB Sa Coma platja 4 *

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el present anunci es fa públic que en data 01/07/2019 11:15:28 s'ha dictat la resolució de Batlia número 932 amb el següent tenor literal:

“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚMERO 2019/932

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES MODIFICACIONS SUBSTANCIALS I LA LEGALITZACIÓ DE L' APARTHOTEL THB SA COMA PLATJA 4 * 

Número expedient:     Activitats 2016/80 (G1422)

Procediment:              ACT Instal·lació, accés i exercici activitats

Tipus d'activitat:         ACT.A/OBRA:Perma. majors amb obres que necessiten projecte

Promotor Activitat:    LHOTSE INVESTMENTS SA

Promotor Obra:        LHOTSE INVESTMENTS SA

Autor projecte Act:     SOCIAS LLULL, JAUME

Autor projecte obra:   DOMINGUEZ ACOSTA PATRICIA

Denom. Activitat:        Hotel                          

Emplaçament:            CL SAVINES,   39

Nucli:                           Sa Coma

Ref. cadastral:            Urbana 2409101ED3820N 0001 UF

Descripció: REFORMA APARTHOTEL THB SA COMA PLATJA 4 *-EXPEDIENT OBRA EXECUCIÓ (10/11/2016) - MODIFICACIONS SUBSTANCIALS PROJECTE ACTIVITAT (02/06/2017). MODIFICACIONS SUBST. I LEGALITZACIÓ (12/04/19 I 26/04/19)

Vist l'expedient tramitat,

RESOLC:

  1. Obrir termini d'informació pública de les modificacions substancials i la legalització de l'Aparthotel THB Sa Coma Platja, en compliment de l'article 41.2.c) Llei 6/2019 de modificació de la llei 7/2013 de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

  2. Aquesta informació pública tindrà una durada de 10 dies i consistirà en la inserció de l'anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i a la seu electrònica de l'Ajuntament (www.santllorenc.cat) on s'inclourà còpia del projecte d'obres i del projecte d'activitat.

     

    Totes les persones interessades podran consultar la documentació al departament d'activitats (Plaça de l'Ajuntament núm. 1 de Sant Llorenç) en horari d'oficina (de les 8'00 a les 15'00 h).”

-Projecte enginyer (on line)

-Projecte arquitecte (a les oficines municipals)

  

Sant Llorenç des Cardassar, 2 de juliol de 2019

El batle,

Mateu Puigròs Sureda